Osnovne akademske studije – ekonomija, finansije i biznis 240 ESPB

Основни циљ студијског програма Економија, финансије и бизнис јесте да образује економисте који су компетентни за обављање сложених послова у финансијским институцијама – банкама, осигуравајућим друштвима, брокерским кућама, ревизорским кућама и другим финансијским организацијама, што подразумева висок степен базичних знања из области економије, финансија и бизниса, савремених информатичких и посебно финансијских технологија и оспособљеност за анализу и решавање сложених управљачких проблема, у финансијској индустрији али и другим областима привреде и друштва.

Finansijske tehnolgoije

Osnovne informacije o studijskom programu

Vrsta studija
Osnovne akademske studije

Naziv
Ekonomija, finansije i biznis

Broj ESPB bodova
240

Dužina trajanja
8 semestara (4 godine)

Stručni naziv
Diplomirani ekonomista

PRIJAVA ZA UPIS

Studijski program osnovnih akademskih studija

Osnovne akademske studije (240 ESPB kredita) traju 8 semestara odnosno 4 godine.

Plan rada na prvoj godini studija obuhvata 8 obaveznih predmeta.
Ukupno ESPB 60

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
1. Mikroekonomija OE0001 1 8 9
2. Finansijska statistika OE0002 1 8 9
3. Poslovni engleski jezik 1 OE0005 1 4 5
4. Poslovno pravo OE0004 1 7 8
5. Makroekonomija OE0006 2 8 9
6. Osnove menadžmenta OE0003 2 5 6
7. Finansijsko računovodstvo OE0007 2 8 9
8. Poslovni engleski jezik 2 OE0009 2 4 5

Plan rada na drugoj godini studija obuhvata 8 obaveznih predmeta.
Ukupno ESPB 60

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
9. Monetarna ekonomija OE0010 3 8 9
10. Bankarstvo OE0011 3 8 9
11. Uvod u informacione sisteme OE0013 3 6 7
12. Poslovni enegleski jezik 3 OE0014 3 4 5
13. Javne finansije OE0015 4 8 9
14. Principi marketinga OE0012 4 6 7
15. Korporativne finansije OE0016 4 8 9
16. Poslovni engleski jezik 4 OE0019 4 4 5

Modul: Finansije i bankarstvo

Plan rada na trećoj godini studija obuhvata 5 obaveznih predmeta i 4 izborna predmeta
Ukupno ESPB 60

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
17. Finansijska tržišta OE1001 5 7 8
18. Upravljanje finansijskim rizicima OE1002 5 7 8
19. i 20. Izborni blok 1 (2 od 5)
Digitalne finansije OE1004 5 7 8
Finansijsko izveštavanje OE2008 5 7 8
Preduzetništvo OE1010 5 5 6
Menadžment ljudskih resursa OE1009 5 5 6
Engleski jezik u bankarstvu OE1008 5 4 5
21. Bankarsko poslovanje OE1013 6 6 7
22. Finansijska i aktuarska matematika OE1012 6 6 7
23. Osiguranje OE10o5 6 5 6
24. i 25. Izborni blok 2 (2 od 4)
Revizija OE1015 6 6 7
Pravo EU OE1017 6 6 7
Berzansko poslovanje OE1003 6 6 7
Međunarodne poslovne finansije OE1018 6 5 6

Plan rada na četvrtoj godini studija obuhvata 4 obavezna predmeta, 4 izborna predmeta i stručnu praksu
Ukupno ESPB 60

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
26. Međunarodne finansije i globalno poslovanje OE4017 7 7 8
27. Investicije u hartije od vrednsoti OE4018 7 7 8
28. i 29. Izborni blok 1 (2 od 4)
Upravljačko računovodstvo OE2001 7 7 8
Digitalni marketing OE4019 7 7 8
Savremeno investiciono bankarstvo OE4014 7 6 7
Merdžeri i akvizicije OE4020 7 6 7
30. Strategijski menadžment OE4002 8 7 8
31. Etika u finansijama OE4007 8 5 6
32. i 33. Izborni blok 2 (2 od 4)
Korporativno upravljanje OE4008 8 5 6
Korporativno restrukturiranje OE4021 8 6 7
Upravljački informacioni sistemi OE4022 8 6 7
Analiza podataka OE5015 8 6 7
34. Stručna praksa OE1003 8 90 sati 3

Modul: Informacione tehnologije u finansijama

Plan rada na trećoj godini studija obuhvata 5 obaveznih predmeta i 4 izborna predmeta
Ukupno ESPB 60

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
17. Projektovanje i razvoj informacionih sistema OE4006 5 7 8
18. Baze podataka OE4010 5 7 8
19. i 20. Izborni blok 1 (2 od 5)
Finansijska tržišta OE1001 5 7 8
Upravljanje finansijskim rizicima OE1002 5 7 8
Preduzetništvo OE1010 5 5 6
Menadžment ljudskih resursa OE1009 5 5 6
Engleski jezik u bankarstvu OE1008 5 4 5
21. Upravljački informacioni sistemi OE4022 6 6 7
22. Finansijska i aktuarska matematika OE1012 6 6 7
23. Osiguranje OE1005 6 5 6
24. i 25. Izborni blok 2 (2 od 4)
Bankarsko poslovanje OE1013 6 6 7
Berzansko poslovanje OE4023 6 6 7
Pravo EU OE1015 6 6 7
Međunarodne poslovne finansije OE1017 6 5 6

Plan rada na četvrtoj godini studija obuhvata 4 obavezna predmeta, 4 izborna predmeta i stručnu praksu
Ukupno ESPB 60

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
26. Digitalne finansije OE1004 7 7 8
27. Digitalni marketing OE4019 7 7 8
28. i 29. Izborni blok 1 (2 od 4)
Međunarodne finansije i globalno poslovanje OE4017 7 7 8
Investicije u hartije od vrednosti OE4018 7 7 8
Strategijski menadžment OE4002 7 7 8
Merdžeri i akvizicije OE4020 7 6 7
30. Analiza podataka OE4015 8 6 7
31. Etika u finansijama OE4007 8 5 6
32. i 33. Izborni blok 2 (2 od 4)
Savremeno investiciono bankarstvo OE4014 8 6 7
Korporativno upravljajne OE4008 8 5 6
Korporativno restrukturiranje OE4021 8 6 7
Revizija OE1016 8 6 7
34. Stručna praksa OE1003 8 90 sati 3

Svrha studijskog programa

Сврха студијског програма Економија, финансије и бизнис, у четворогодишњем трајању којим се остварује 240 ЕСПБ јесте образовање економиста финансијко-банкарског профила који поседују напредна академска и стручна знања из области економије, бизниса, финансија, банкарства и савремених финансијских технологија.

Студијски програм је утемељен на искуствима најбољих домаћих и иностраних универзитета, а у складу са израженим тренутним и перспективним потребама тржишта рада за високо образованим економистима финансијско-банкарског профила који поседују високе дигиталне компетенције и вештине креирања савремених дигиталних банкарских производа и услуга, затим дигиталних осигуравајућих услуга и других произовда и услуга заснованих на интернет технологијама.

Студијски програм конципиран је тако да омогућава образовање модерних пословних људи – банкара и финансијских стручњака према највишим светским стандардима. Студијски програм одражава промене у области савременог бизниса, посебно у домену финансија, банкарства, осигурања и других грана „индустрије финансијских услуга“. Сврха студијског програма јесте да студенти стекну лепезу знања и вештина из области економије, бизниса, финансија и савремених информатичких технологија које се примењују у обављању банкарских и других послова у условима дигиталне трансформације пословних процеса и развоја нових пословних модела.

Студијски програм је тако осмишљен да, поред економских, пословних, финансијских и банкарских, обезбеђује дигиталне компетенције и способност коришћења савремених информатичких технологија и алата у решавању сложених пословно-финансијских проблема и развоју нових, дигиталних банкарских и финансијских производа и услуга.

Студијски програм задовољава високо постављене стандарде квалитета Факултета и образовног система у Србији, а у складу је са захтевима банака и других финансијских институција за образовање економиста за нова занимања у овој области као што су проџект менаџер односно менаџер развоја нових банкарских производа, економиста-банкар који је оспособљен за обављање послова из домена напредне пословне аналитике, аналитичар великих база података и др.

Сврха студијског програма је складу са основним циљевима оснивања Факултета и стратегијом развоја, са најновијим тендендијама у развоју образовног система у Србији где се посебна пажња посевећује подизању академских стандарда и повезивању теоријских и практичних знања и обезбеђивању компетенција дипломаца које су друштвено оправдане и корисне и које доприносе повећању конкрентности финансијских и других привредних организација и привреди Србије у целини.

Ciljevi studijskog programa

Основни циљ студијског програма Економија, финансије и бизнис јесте да образује економисте који су компетентни за обављање сложених послова у финансијским институцијама – банкама, осигуравајућим друштвима, брокерским кућама, ревизорским кућама и другим финансијским организацијама, што подразумева висок степен базичних знања из области економије, финансија и бизниса, савремених информатичких и посебно финансијских технологија и оспособљеност за анализу и решавање сложених управљачких проблема, у финансијској индустрији али и другим областима привреде и друштва.

Пратећи актуелне и нарочито перспективне захтеве тржишта рада, испољене и очекиване тенденције у привредном развоју и њихове импликације на структуру рада и појаву нових занимања у области финансија, банкарства и бизниса дефинисани су циљеви овог студијског програма, који су у усклађени са основним задацима и циљевима Факултета. Ближе дефинисани циљеви студијског програма су следећи:

 • да студенти стекну неопходна знања из области економије, бизниса и информатичких технологија која представљају теоријску и методолошку основу за стицање знања из области монетарних и јавних финасија, банкарства, осигурања, пословних финансија, дигиталних и банкарских финансија и др;
 • да студенти кроз упознавање финансијских и банкарских система, међународних и националних стандарда у области банкарства, осигурања, финансијких информатичких технологија стекну знања за ефикасно обављање послова у индустрији финансијских услуга и другим областима привреде;
 • да студенти кроз обуку за коришћење апликативног софтвера за обављање главних банкарских и рачуноводствених послова и стручну праксу стекну функционална знања, да се брзо запосле и да брзо напредују у професионалној каријери;
 • да се студенти кроз израду пројектних задатака, анализу биланса стања, биланса успеха и других елемената система финансијских извештаја пословних организација оспособе да оцене финансијске и укупне пословне перформансе конкретне организације, степен ризичности финансијских подухвата, очекивани принос и друге параметре значајне за доношење одговарјућих пословних одлука;
 • да код студената развије способности аналитичког и креативног размишљања, критичког приступа, коришћења савремених и ефикасних концепата, метода и техника решавања структурианих и нестандардних проблема из разних домена бизниса и финансија;
 • да код студената развије такозване лидерске и менаџерске вештине, вештине пословног комуницирања, презентација, тимског рада, и друге пословне вештине и свест о потреби и значају примене етичких стандарда у банкарству, осигурању, рачуноводству, ревизији, финансијским технологијама и другим препознатљивим професијама;
 • да студент стекне фонд знања који је потребан и довољан за непосредно укључивање у свет рада, али и за наставак образовања у земљи или на престижним европским и светским универзитетима.

Један од посебних циљева студијског програма јесте развијање свести студената о потреби перманентног образовања, доживотног учења и напредовања у професионалној каријери.

Uslovi za upis

U I godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata :

 • opšti uspeh u srednjem obrazovanju (kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova);
 • prijemni ispit (test – maksimum 30 bodova);
 • intervju sa predsednikom Fakulteta (maksimum 30 bodova).

Rang lista se formira po opadajućem zbirnom broju bodova tri navedena merila.

Školarina

Godišnja školarina (koja uključuje kompletnu udžbeničku literaturu, prijavu ispita, obuku za korišćenje bankarskog softvera, obuku za sticanje ECDL sertifikata, odbranu diplomskog rada, izdavanje diplome i potrebnih uverenja) iznosi 2.700 evra, ako se plaćanje vrši odjednom, odnosno 3.000 evra ako se plaćanje vrši u 6 ili 12 rata. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Dokumenta potrebna za upis

Potrebna dokumenta:

 • svedočanstva iz srednje škole
 • diploma o završenoj srednjoj školi
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • obrazac prijave za upis
 • dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

Napomena: Kandidati koji u periodu predupisnog testiranja polože test, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita i mogu se preliminarno upisati nakon položenog testa.