Osnovne akademske studije – Ekonomija, finansije i biznis 180 ESPB

Osnovni cilj studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, što podrazumeva visok stepen bazičnih znanja iz oblasti ekonomije, finansija i biznisa, osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema, analiziranje finansijskih izveštaja, identifikovanje i upravljanje rizicima prema najnovijim evropskim standardima u ovoj oblasti i dr.

Finance

Osnovne informacije o studijskom programu

Vrsta studija
Osnovne akademske studije

Naziv
Ekonomija, finansije i biznis

Broj ESPB bodova
180

Dužina trajanja
6 semestara (3 godine)

Stručni naziv
Ekonomista

PRIJAVA ZA UPIS

Studijski program osnovnih akademskih studija

Osnovne akademske studije (180 ESPB kredita) traju 6 semestara odnosno 3 godine.

Plan rada na prvoj godini studija obuhvata 8 obaveznih predmeta.

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Mikroekonomija OE0001 1 8 9
2. Finansijska statistika OE0002 1 8 9
3. Poslovni engleski jezik 1 OE0005 1 4 5
4. Poslovno pravo OE0004 1 7 8
5. Makroekonomija OE0006 2 8 9
6. Osnove menadžmenta OE0003 2 5 6
7. Finansijsko računovodstvo OE0007 2 8 9
8. Poslovni engleski jezik 2 OE0009 2 4 5

Plan rada na drugoj godini studija obuhvata 8 obaveznih predmeta.

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Monetarna ekonomija OE0010 3 8 9
2. Bankarstvo OE0011 3 8 9
3. Uvod u informacione sisteme OE0013 3 6 7
4. Poslovni engleski jezik 3 OE0014 3 4 5
5. Javne finansije OE0015 4 8 9
6. Principi marketinga OE0012 4 6 7
7. Korporativne finansije OE0016 4 8 9
8. Poslovni engleski jezik 4 OE0019 4 4 5

Plan rada na trećoj godini studija obuhvata 2 obavezna predmeta, 4 izborna predmeta, stručnu praksu, istraživački rad i završni rad

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Finansijska tržišta OE1001 5 7 8
2. Upravljanje finansijskim rizicima OE1002 5 7 8
3. i 4. Izborni blok 1 (2 od 5)        
  Digitalne finansije OE1004 5 7 8
  Finansijsko izveštavanje OE2008 5 7 8
  Preduzetništvo OE1010 5 5 6
  Menadžment ljudskih resursa OE1009 5 5 6
  Engleski jezik u bankarstvu OE1008 5 4 5
5. Bankarsko poslovanje OE1013   6 7
6. i 7. Izborni blok 2 (2 od 4)        
  Revizija OE1016 6 6 7
  Finansijska i aktuarska matematika OE1012 6 6 7
  Berzansko poslovanje OE1015 6 6 7
  Međunarodne poslovne finansije OE1017 6 5 6
8. Stručna praksa OE1003 6 6 3
9. Istraživački rad OE1018 6 4 3
10. Diplomski rad OE1019 6 1 7

Plan rada na trećoj godini studija obuhvata 2 obavezna predmeta, 4 izborna predmeta, stručnu praksu, istraživački rad i završni rad

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Upravljačko računovodstvo OE2001 5 7 8
2. Finansijsko izveštavanje OE2008 5 7 8
3. i 4. Izborni blok 1 (2 od 5)        
  Finansijska tržišta OE1001 5 7 8
  Upravljanje finansijskim rizicima OE1002 5 7 8
  Menadžment ljudskih resursa OE1009 5 5 6
  Preduzetništvo OE1010 5 5 6
  Engleski jezik u bankarstvu OE1008 5 4 5
5. Revizija OE1016 6 6 7
6. i 7. Izborni blok 2 (2 od 4)        
  Međunarodne poslovne finansije OE1017 6 5 6
  Bankarsko poslovanje OE1013 6 6 7
  Berzansko poslovanje OE1015 6 6 7
  Finansijska i aktuarska matematika OE1012 6 6 7
8. Stručna praksa OE1003 6 6 3
9. Istraživački rad OE1018 6 4 3
10. Diplomski rad OE1019 6 1 7

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis, u trogodišnjem trajanju kojim se ostvaruje 180 ESPB jeste obrazovanje ekonomista finansijsko-bankarskog profila koji je prevashodno usmeren na sektor finansijskih usluga čiji su ključni segmenti banke, osiguravajuće kompanije, revizorske kuće i druge finansijske institucije, ali i za obavljanje finansijskih i računovodstvenih poslova u malim, srednjim i velikim preduzećima, javnim i državnim ustanovama.
Studijski program je utemeljen na iskustvima najboljih domaćih i inostranih univerziteta, a u skladu sa potrebama tržišta rada u zemlji za visokoobrazovanim ekonomistima finansijskog i bankarskog profila.  

Studijski program koncipiran je tako da omogućava obrazovanje modernih poslovnih ljudi (ekonomista) u Srbiji i regionu iz oblasti finansija, bankarstva, računovodstva i revizije, po najvišim svetskim standardima. Studijski program odražava promene u oblasti savremenog biznisa, posebno domena finansija, bankarstva, osiguranja, računovodstva i revizije, odnosno “industrije finansijskih usluga“. Svrha studijskog programa, pored ostalog, jeste da studenti koji ga uspešno završe steknu široku lepezu znanja i veština i na najbolji način odgovore zahtevima postojećih i novih poslova i poslodavaca, kao i da se osposobe za nastavak studija.

Studijski program je tako osmišljen da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa formiraju se obrazovani ekonomisti koji poseduju napredna znanja koja su uporediva sa fondom i sastavom znanja koja se stiču u evropskim i svetskim okvirima. Takvi stručnjaci će doprineti povećanju stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema, a time i celokupnog ekonomskog sistema.

Studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde kvaliteta Fakulteta i obrazovnog sistema u Srbiji, a takođe je u skladu sa zahtevima za obrazovanje ekonomista koji poseduju znanja i veštine koje su neophodne za rešavanje složenih problema u oblasti finansija, bankarstva, osiguranja, računovodstva i revizije.
Svrha studijskog programa je skladu sa osnovnim ciljevima osnivanja i strategijom razvoja Fakulteta. Svrha ovoga programa je i u skladu sa najnovijim tendencijama u razvoju obrazovnog sistema u Srbiji gde se posebna pažnja posvećuje podizanju akademskih standarda, povezivanju teorijskih i praktičnih znanja i primeni visokih etičkih standarda profesije.

Svrha modula Finansije i bankarstvo jeste obrazovanje ekonomista sposobnih za obavljanje ekonomskih i finansijskih poslova komercijalnih banaka, centralne banke i drugih finansijskih institucija kao i obavljanje poslova iz domena upravljanja finansijama preduzeća i korporacija.

Svrha modula Računovodstvo i revizija je obrazovanje ekonomista sposobnih za obavljanje poslova finansijske analize, finansijskog planiranja, analize finansijskih izveštaja, budžetiranja, kontrole i interne i eksterne revizije finansijskog poslovanja privrednih subjekata, javnih ustanova i drugih pravnih lica

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, što podrazumeva visok stepen bazičnih znanja iz oblasti ekonomije, finansija i biznisa, osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema, analiziranje finansijskih izveštaja, identifikovanje i upravljanje rizicima prema najnovijim evropskim standardima u ovoj oblasti i dr.

Prateći aktuelne i perspektivne zahteve tržišta rada, ispoljene i očekivane tendencije u privrednom razvoju i njihove implikacije na strukturu rada i potrebe za ekonomistima finansijsko-bankarskog profila, bliže su definisani ciljevi ovog studijskog programa, koji su usklađeni sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta.

Osnovni ciljevi studijskog programa su sledeći:

 • da studenti steknu neophodna znanja iz oblasti ekonomije i biznisa koja predstavljaju teorijsku i metodološku osnovu za sticanje znanja iz oblasti monetarnih i javnih finansija, osiguranja, poslovnih finansija, računovodstva i revizije;
 • da studenti kroz upoznavanje finansijskih i bankarskih sistema, međunarodnih i nacionalnih standarda u oblasti bankarstva, osiguranja, računovodstva i revizije steknu znanja za efikasno obavljanje poslova u industriji finansijskih usluga;
 • da studenti kroz obuku za korišćenje aplikativnog softvera za obavljanje glavnih bankarskih i računovodstvenih poslova i stručnu praksu steknu funkcionalna znanja, da povećaju šanse da se brzo zaposle i da brže napreduju u profesionalnoj karijeri;
 • da studenti kroz izradu projektnih zadataka, analizu finansijskih izveštaja poslovnih organizacija mogu da ocene finansijske i ukupne poslovne performanse konkretne poslovne organizacije i na taj način osposobe za kreditnu analizu i donošenje odluka u pogledu odobravanja kredita korporativnim klijentima, za procenu vrednosti kapitala organizacije koja je predmet analize i sl;
 • da kod studenata razvije sposobnosti analitičkog i kreativnog razmišljanja, kritičkog pristupa, korišćenja savremenih i efikasnih koncepata, metoda i tehnika za donošenje važnih finansijskih i poslovnih odluka;
 • da kod studenata razvije takozvane meke veštine, koje uključuju liderske i menadžerske veštine, veštine poslovnog komuniciranja, prezentacija, timskog rada, rešavanja konflikata, podizanja inovativnosti, etičkog ponašanja i odlučivanja, itd;
 • da student stekne fond znanja koji je potreban i dovoljan za nastavak obrazovanja u zemlji ili na prestižnim evropskim i svetskim univerzitetima.

Jedan od posebnih ciljeva studijskog programa jeste razvijanje svesti studenata o potrebi permanentnog obrazovanja, doživotnog učenja i napredovanja u akademskoj i profesionalnoj karijeri.

Ciljevi modula Finansije i bankarstvo integrisani su u opšte ciljeve ovog studijskog programa pri čemu je ovde fokus usmeren na to da se studenti osposobe za obavljanje složenijih poslova iz domena poslovanja banaka i aktivnosti koje čine finansijsku funkciju kao jednu od ključnih poslovnih funkcija privrednih subjekata.

Ciljevi modula Računovodstvo i revizija integrisani su u opšte ciljeve ovog studijskog programa pri čemu je fokus usmeren na to da se studenti osposobe za obavljanje poslova računovodstveno-finansijske analize i finansijskog planiranja, kontrole i revizije finansijskog poslovanja preduzeća, javnih i državnih ustanova.

Uslovi za upis

U I godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata :

 • opšti uspeh u srednjem obrazovanju (kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova);
 • prijemni ispit (test – maksimum 30 bodova);
 • intervju sa predsednikom Fakulteta (maksimum 30 bodova).

Rang lista se formira po opadajućem zbirnom broju bodova tri navedena merila.

Školarina

Godišnja školarina (koja uključuje kompletnu udžbeničku literaturu, prijavu ispita, obuku za korišćenje bankarskog softvera, obuku za sticanje ECDL sertifikata, odbranu diplomskog rada, izdavanje diplome i potrebnih uverenja) iznosi 2.700 evra, ako se plaćanje vrši odjednom, odnosno 3.000 evra ako se plaćanje vrši u 10 rata. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Dokumenta potrebna za upis

Potrebna dokumenta:

 • svedočanstva iz srednje škole
 • diploma o završenoj srednjoj školi
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • obrazac prijave za upis
 • dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

Napomena: Kandidati koji u periodu predupisnog testiranja polože test, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita i mogu se preliminarno upisati nakon položenog testa.