Osnovne akademske studije – Ekonomija, finansije i biznis 180 ESPB

Osnovni cilj studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, što podrazumeva visok stepen bazičnih znanja iz oblasti ekonomije, finansija i biznisa, osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema, analiziranje finansijskih izveštaja, identifikovanje i upravljanje rizicima prema najnovijim evropskim standardima u ovoj oblasti i dr.

Finance

Osnovne informacije o studijskom programu

Vrsta studija
Osnovne akademske studije

Naziv
Ekonomija, finansije i biznis

Broj ESPB bodova
180

Dužina trajanja
6 semestara (3 godine)

Stručni naziv
Ekonomista

PRIJAVA ZA UPIS

Studijski program osnovnih akademskih studija

Osnovne akademske studije (180 ESPB kredita) traju 6 semestara odnosno 3 godine.

Plan rada na prvoj godini studija obuhvata 8 obaveznih predmeta.

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Mikroekonomija OE0001 1 8 9
2. Finansijska statistika OE0002 1 8 9
3. Poslovni engleski jezik 1 OE0005 1 4 5
4. Poslovno pravo OE0004 1 7 8
5. Makroekonomija OE0006 2 8 9
6. Osnove menadžmenta OE0003 2 5 6
7. Finansijsko računovodstvo OE0007 2 8 9
8. Poslovni engleski jezik 2 OE0009 2 4 5

Plan rada na drugoj godini studija obuhvata 8 obaveznih predmeta.

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Monetarna ekonomija OE0010 3 8 9
2. Bankarstvo OE0011 3 8 9
3. Uvod u informacione sisteme OE0013 3 6 7
4. Poslovni engleski jezik 3 OE0014 3 4 5
5. Javne finansije OE0015 4 8 9
6. Principi marketinga OE0012 4 6 7
7. Korporativne finansije OE0016 4 8 9
8. Poslovni engleski jezik 4 OE0019 4 4 5

Plan rada na trećoj godini studija obuhvata 2 obavezna predmeta, 4 izborna predmeta, stručnu praksu, istraživački rad i završni rad

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Finansijska tržišta OE1001 5 7 8
2. Upravljanje finansijskim rizicima OE1002 5 7 8
3. i 4. Izborni blok 1 (2 od 5)        
  Digitalne finansije OE1004 5 7 8
  Finansijsko izveštavanje OE2008 5 7 8
  Preduzetništvo OE1010 5 5 6
  Menadžment ljudskih resursa OE1009 5 5 6
  Engleski jezik u bankarstvu OE1008 5 4 5
5. Bankarsko poslovanje OE1013   6 7
6. i 7. Izborni blok 2 (2 od 4)        
  Revizija OE1016 6 6 7
  Finansijska i aktuarska matematika OE1012 6 6 7
  Berzansko poslovanje OE1015 6 6 7
  Međunarodne poslovne finansije OE1017 6 5 6
8. Stručna praksa OE1003 6 6 3
9. Istraživački rad OE1018 6 4 3
10. Diplomski rad OE1019 6 1 7

Plan rada na trećoj godini studija obuhvata 2 obavezna predmeta, 4 izborna predmeta, stručnu praksu, istraživački rad i završni rad

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Upravljačko računovodstvo OE2001 5 7 8
2. Finansijsko izveštavanje OE2008 5 7 8
3. i 4. Izborni blok 1 (2 od 5)        
  Finansijska tržišta OE1001 5 7 8
  Upravljanje finansijskim rizicima OE1002 5 7 8
  Menadžment ljudskih resursa OE1009 5 5 6
  Preduzetništvo OE1010 5 5 6
  Engleski jezik u bankarstvu OE1008 5 4 5
5. Revizija OE1016 6 6 7
6. i 7. Izborni blok 2 (2 od 4)        
  Međunarodne poslovne finansije OE1017 6 5 6
  Bankarsko poslovanje OE1013 6 6 7
  Berzansko poslovanje OE1015 6 6 7
  Finansijska i aktuarska matematika OE1012 6 6 7
8. Stručna praksa OE1003 6 6 3
9. Istraživački rad OE1018 6 4 3
10. Diplomski rad OE1019 6 1 7

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis, u trogodišnjem trajanju kojim se ostvaruje 180 ESPB jeste obrazovanje ekonomista finansijsko-bankarskog profila koji je prevashodno usmeren na sektor finansijskih usluga čiji su ključni segmenti banke, osiguravajuće kompanije, revizorske kuće i druge finansijske institucije, ali i za obavljanje finansijskih i računovodstvenih poslova u malim, srednjim i velikim preduzećima, javnim i državnim ustanovama.
Studijski program je utemeljen na iskustvima najboljih domaćih i inostranih univerziteta, a u skladu sa potrebama tržišta rada u zemlji za visokoobrazovanim ekonomistima finansijskog i bankarskog profila.  

Studijski program koncipiran je tako da omogućava obrazovanje modernih poslovnih ljudi (ekonomista) u Srbiji i regionu iz oblasti finansija, bankarstva, računovodstva i revizije, po najvišim svetskim standardima. Studijski program odražava promene u oblasti savremenog biznisa, posebno domena finansija, bankarstva, osiguranja, računovodstva i revizije, odnosno “industrije finansijskih usluga“. Svrha studijskog programa, pored ostalog, jeste da studenti koji ga uspešno završe steknu široku lepezu znanja i veština i na najbolji način odgovore zahtevima postojećih i novih poslova i poslodavaca, kao i da se osposobe za nastavak studija.

Studijski program je tako osmišljen da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa formiraju se obrazovani ekonomisti koji poseduju napredna znanja koja su uporediva sa fondom i sastavom znanja koja se stiču u evropskim i svetskim okvirima. Takvi stručnjaci će doprineti povećanju stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema, a time i celokupnog ekonomskog sistema.

Studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde kvaliteta Fakulteta i obrazovnog sistema u Srbiji, a takođe je u skladu sa zahtevima za obrazovanje ekonomista koji poseduju znanja i veštine koje su neophodne za rešavanje složenih problema u oblasti finansija, bankarstva, osiguranja, računovodstva i revizije.
Svrha studijskog programa je skladu sa osnovnim ciljevima osnivanja i strategijom razvoja Fakulteta. Svrha ovoga programa je i u skladu sa najnovijim tendencijama u razvoju obrazovnog sistema u Srbiji gde se posebna pažnja posvećuje podizanju akademskih standarda, povezivanju teorijskih i praktičnih znanja i primeni visokih etičkih standarda profesije.

Svrha modula Finansije i bankarstvo jeste obrazovanje ekonomista sposobnih za obavljanje ekonomskih i finansijskih poslova komercijalnih banaka, centralne banke i drugih finansijskih institucija kao i obavljanje poslova iz domena upravljanja finansijama preduzeća i korporacija.

Svrha modula Računovodstvo i revizija je obrazovanje ekonomista sposobnih za obavljanje poslova finansijske analize, finansijskog planiranja, analize finansijskih izveštaja, budžetiranja, kontrole i interne i eksterne revizije finansijskog poslovanja privrednih subjekata, javnih ustanova i drugih pravnih lica

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, što podrazumeva visok stepen bazičnih znanja iz oblasti ekonomije, finansija i biznisa, osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema, analiziranje finansijskih izveštaja, identifikovanje i upravljanje rizicima prema najnovijim evropskim standardima u ovoj oblasti i dr.

Prateći aktuelne i perspektivne zahteve tržišta rada, ispoljene i očekivane tendencije u privrednom razvoju i njihove implikacije na strukturu rada i potrebe za ekonomistima finansijsko-bankarskog profila, bliže su definisani ciljevi ovog studijskog programa, koji su usklađeni sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta.

Osnovni ciljevi studijskog programa su sledeći:

 • da studenti steknu neophodna znanja iz oblasti ekonomije i biznisa koja predstavljaju teorijsku i metodološku osnovu za sticanje znanja iz oblasti monetarnih i javnih finansija, osiguranja, poslovnih finansija, računovodstva i revizije;
 • da studenti kroz upoznavanje finansijskih i bankarskih sistema, međunarodnih i nacionalnih standarda u oblasti bankarstva, osiguranja, računovodstva i revizije steknu znanja za efikasno obavljanje poslova u industriji finansijskih usluga;
 • da studenti kroz obuku za korišćenje aplikativnog softvera za obavljanje glavnih bankarskih i računovodstvenih poslova i stručnu praksu steknu funkcionalna znanja, da povećaju šanse da se brzo zaposle i da brže napreduju u profesionalnoj karijeri;
 • da studenti kroz izradu projektnih zadataka, analizu finansijskih izveštaja poslovnih organizacija mogu da ocene finansijske i ukupne poslovne performanse konkretne poslovne organizacije i na taj način osposobe za kreditnu analizu i donošenje odluka u pogledu odobravanja kredita korporativnim klijentima, za procenu vrednosti kapitala organizacije koja je predmet analize i sl;
 • da kod studenata razvije sposobnosti analitičkog i kreativnog razmišljanja, kritičkog pristupa, korišćenja savremenih i efikasnih koncepata, metoda i tehnika za donošenje važnih finansijskih i poslovnih odluka;
 • da kod studenata razvije takozvane meke veštine, koje uključuju liderske i menadžerske veštine, veštine poslovnog komuniciranja, prezentacija, timskog rada, rešavanja konflikata, podizanja inovativnosti, etičkog ponašanja i odlučivanja, itd;
 • da student stekne fond znanja koji je potreban i dovoljan za nastavak obrazovanja u zemlji ili na prestižnim evropskim i svetskim univerzitetima.

Jedan od posebnih ciljeva studijskog programa jeste razvijanje svesti studenata o potrebi permanentnog obrazovanja, doživotnog učenja i napredovanja u akademskoj i profesionalnoj karijeri.

Ciljevi modula Finansije i bankarstvo integrisani su u opšte ciljeve ovog studijskog programa pri čemu je ovde fokus usmeren na to da se studenti osposobe za obavljanje složenijih poslova iz domena poslovanja banaka i aktivnosti koje čine finansijsku funkciju kao jednu od ključnih poslovnih funkcija privrednih subjekata.

Ciljevi modula Računovodstvo i revizija integrisani su u opšte ciljeve ovog studijskog programa pri čemu je fokus usmeren na to da se studenti osposobe za obavljanje poslova računovodstveno-finansijske analize i finansijskog planiranja, kontrole i revizije finansijskog poslovanja preduzeća, javnih i državnih ustanova.

Uslovi za upis

U I godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata :

 • opšti uspeh u srednjem obrazovanju (kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova);
 • prijemni ispit (test – maksimum 30 bodova);
 • intervju sa predsednikom Fakulteta (maksimum 30 bodova).

Rang lista se formira po opadajućem zbirnom broju bodova tri navedena merila.

Dokumenta potrebna za upis

Potrebna dokumenta:

 • svedočanstva iz srednje škole
 • diploma o završenoj srednjoj školi
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • obrazac prijave za upis
 • dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

Napomena: Kandidati koji u periodu predupisnog testiranja polože test, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita i mogu se preliminarno upisati nakon položenog testa.