Konkurs za upis

Univerzitet Union u Beogradu, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, raspisuje konkurs za upis na master akademske studije školske 2019/20. godine na studijski program Marketing menadžment.

Prijava za upis

Saznaj više

Nastava će biti organizovana od 15. novembra 2019. godine. Vreme održavanja predavanja je prilagođeno i kandidatima koji su zaposleni.

Predmet/nastavnik Šifra predmeta Semestar ESPB Predavanja Vežbe SIR
1. Marketing menadžment
dr Hasan Hanić
dr Ivana Domazet
dr Marija Lazarević Moravčević
4MAME1 I 6 3 2  
2. Marketing istraživanje
dr Hasan Hanić
4MIST1 I 6 3 2  
3. Bira se 1 od 2
Poslovna etika u finansijama
dr Azra Hanić
dr Živka Pržulj
4PEUF1 I 6 2 2  
Analiza finansijskih izveštaja
dr Gordana Vukelić
dr Grozdana Belopavlović
4ANFI1 I 6 2 2  
4. Integrisane marketing komunikacije
dr Ivana Domazet
dr Marija Lazarević Moravčević
4INTK2 II 6 2 2  
5. Bira se 1 od 2
Upravljanje prodajom
dr Marija Lazarević
4UPPR2 II 6 2 2  
Finansijski menadžment
dr Zoran Grubišić
4FIME2 II 6 2 2  
Master rad II 30      
UKUPNO 60  

Studijski program master akademskih studija nosi naziv Marketing menadžment. Akademski naziv master ekonomista stiče lice koje položi 5 ispita i uradi master rad.

Osnovni cilj ovog studijskog programa jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetetni za obavljanje složenijih aktivnosti marketinga, kao što su marketinška istraživanja, kreiranje propagandnih kampanja, oblikovanje sadržaja aktivnosti upravljanja odnosa sa javnošću, upravljanje odnosima sa kupcima i donošenje strateških odluka iz domena proizvoda i usluga, cena, kanala distribucije i marketinških komunikacija.

Jedan od ciljeva studijskog programa Marketing menadžment jeste da studenta osposobi da koristi osnovne tehnike deskriptivne i multivarijacione analize marketinških podataka kao i osnovne modele koji se koriste kao podrška odlučivanju u različitim domenima marketinga. Pored toga, cilj ovog studijskog programa jeste da kod studenata razvije veštine pridobijanja novih i zadržavanja postojećih kupaca što predstavlja suštinu upravljanja marketingom.

Knjiga predmeta

Knjiga nastavnika

Obim studija iznosi 60 ESPB, a studijski program traje jednu godine (dva semestra). U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom, student nakon završetka master studija stiče akademski naziv Master ekonomista.

Savladavanjem studijskog programa studenti su osposobljeni za analizu, planiranje i donošenje investicionih odluka u: poslovnim bankama, brokersko-dilerskim društvima, investicionim fondovima, penzionim fondovima i osiguravajućim društvima, Narodnoj banci Srbije, Komisiji za hartije od vrednosti i drugim regulatornim organima, na berzi, centralnom registru i drugim institucijama finansijskog sistema Srbije, revizorskim kućama, konsultantskim agencijama, kao i u svim drugim organizacijama i institucijama izvan sektora finansijskih usluga.

Na diplomske akademske – master studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama ekonomskog ili poslovnog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

Rangiranje se obavlja na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, rezultata prijemnog ispita i intervjua.

1. Prijava na konkurs (formular dostupan na sajtu BBA)
2. Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena fotokopija)
3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
4. 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm

Dokumenta je potrebno dostaviti do 4.10.2019. godine, Beograd, Zmaj Jovina 12, kabinet 210/II (Radnim danima od 12 do 17 časova)

Intervju će se obaviti od 8. do 11.10.2019. prema objavljenom rasporedu.

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji su završili Beogradsku bankarsku akademiju, Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka i fakultete iz oblasti menadžmenta i biznisa. Kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet polažu prijemni ispit (elektronski test) iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta.

Literatura za pripremu prijemnog ispita: F. S. Mishkin «Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta», Data Status, Beograd, 2007. Poglavlja – 1 (str. 3 – 22); 2 (str. 23 – 43); 4 (str. 61 – 84); 9 (str. 201 – 226); 10 (str. 229 – 257); 13 (str. 309 – 330); 15 (str. 357 – 372); 16 (str. 374 – 391); 17 (str. 393 – 408); 18 (str. 411 – 431); 26 (str. 616 – 626)

Prijemni ispit za kandidate bez odgovarajućeg fakulteta obaviće se 16.10.2019. godine u 18.00 časova.

Upis će se obaviti od 23.10. do 1.11.2019. godine
(radnim danima: 12.00-17.00 časova).

Godišnja školarina (koja uključuje udžbeničku literaturu, polaganje ispita, prijavu i odbranu master rada, kao i uverenja i diplomu) ), iznosi 2.160 evra (plaćanje odjednom), odnosno 2.400 evra (plaćanje u 6 ili 12 rata).