Master akademske studije – Marketing menadžment 60 ESPB

Osnovni cilj master studijskog programa Marketing menadžment jeste da obrazuje master ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u oblasti marketinga, tržišnih istraživanja, integrisanih marketing komunikacija, poslovnog menadžmenta i biznisa, i osposobljeni da koriste savremene koncepte, tehnike i metode u rešavanju složenijih upravljačkih marketinških problema kompanija. Pored toga, cilj studijskog programa jeste da obezbedi znanja koja će omogućiti mobilnost studenata ne samo u okviru nacionalne već i međunarodne zajednice.

Marketing

Osnovne informacije o studijskom programu

Vrsta studija
Master akademske studije

Naziv
Marketing menadžment

Broj ESPB bodova
60

Dužina trajanja
2 semestra (1 godina)

Akademski naziv
Master ekonomista

PRIJAVA ZA UPIS

Studijski program master akademskih studija – Marketing menadžment 60 ESPB

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Marketing menadžment MM0002 1 7 8
2. Marketing istraživanje MM1008 1 7 8
3. Izborni blok 1 (1 od 3)        
  Bankarski menadžment MB0008 1 7 8
  Metodologija naučnih istraživanja MM0001 1 7 8
  Finansijski menadžement MM0010 1 7 8
4. Integrisane marketing komunikacije MM0004 2 7 8
5. Izborni blok 2 (1 od 3)        
  Marketing informacioni sistemi MM0005 2 7 8
  Napredna poslovna analitika MIT002 2 7 8
  Upravljanje projektima MM1004 2 7 8
6. Stručna praksa MBF001 2 6 3
7. Studijsko-istraživački rad MBF002 2 6 7
8. Master rad MBF003 2 1 10

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Marketing menadžment kojim se ostvaruje 60 ESPB (uz prethodno završene osnovne akademske studije obima 240 ESPB) jeste obrazovanje ekonomista koji poseduju specijalizovana akademska i stručna znanja iz oblasti marketing menadžmenta – marketing istraživanja, marketing komunikacija, informacionih sistema za podršku marketing odlučivanju i savremenih informacionih tehnologija u marketingu.

Studijski program je utemeljen na iskustvima najboljih evropskih i svetskih univerziteta, a u skladu je sa trenutnim i perspektivnim potrebama tržišta rada za visokoobrazovanim ekonomistima marketinškog profila koji poseduju znanja koja se odnose na teoriju i principe marketinga, na metode i tehnike marketing istraživanja, savremene koncepte, medije i tehnike integrisanih marketing komunikacija, upravljanja odnosima sa kupcima odnosno klijentima, upravljanja razvojem novih proizvoda i savremene informacione tehnologije koje se koriste u raznim domenima marketing odlučivanja (odlučivanje o proizvodu odnosno usluzi, odlučivanje o cenama, tržišnim komunikacijama i kanalima marketinga).

Studijski program koncipiran je tako da omogućava obrazovanje modernih poslovnih ljudi (marketing menadžera, brend menadžera, istraživača marketinga i drugih prepoznatljivih i na tržištu rada traženih profila) prema nacionalnim i najvišim svetskim standardima.

Studijski program uvažava promene inicirane digitalizacijom poslovnog okruženja i eksponencijalnim razvojem digitalnih, interaktivnih medija, kao i visoke zahteve u oblasti marketing menadžmenta i biznisa u zemlji i međunarodnoj zajednici. Svrha studijskog programa, pored ostalog, jeste da studenti steknu široku lepezu znanja i veština i na najbolji način odgovore zahtevima postojećih i novih poslova i poslodavaca, kao i da se osposobe za nastavak studija u oblasti marketinga i menadžmenta. Ovim programom ostvaruje se toliko potreban spoj znanja iz oblasti marketinga i upravljanja integrisanim marketing komunikacijama, s jedne strane, i upravljanja kompanijom i implementacijom definisanih strategija realnog biznisa s druge strane, primenom naučnih metoda i korišćenjem savremenih informacionih tehnologija.

Studijski program je tako osmišljen da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Realizacijom studijskog programa Marketing menadžment formiraće se marketing menadžeri koji poseduju vrhunska specijalizova znanja koja su merljiva sa fondom i sastavom znanja koja se stiču u evropskim i svetskim okvirima. Ekonomisti takvog profila doprinose afirmaciji koncepta marketinga, jačanju tržišne orijentacije preduzeća i većem skladu između ponude i tražnje na tržištima poslovnih dobara i proizvoda i usluga namenjenih ličnoj potrošnji stanovništva, doprinoseći time skladnijem i bržem ekonomskom rastu zemlje.

Studijski program Marketing menadžment na master akademskim studijama zadovoljava visoko postavljene standarde kvaliteta Fakulteta i nacionalne standarde za obezbeđenje kvaliteta obrazovnog sistema Srbije.

Svrha ovog studijskog programa je skladu sa osnovnim ciljevima osnivanja Fakulteta i strategijom njegovog razvoja te najnovijim tendencijama u razvoju obrazovnog sistema u Srbiji gde se posebna pažnja posvećuje podizanju akademskih standarda i povezivanju teorijskih i praktičnih znanja, obezbeđivanju kompetencija koje su društveno opravdane i korisne i koje doprinose povećanju konkretnosti preduzeća i privrede Srbije u celini.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj master studijskog programa Marketing menadžment jeste da obrazuje master ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u oblasti marketinga, tržišnih istraživanja, integrisanih marketing komunikacija, poslovnog menadžmenta i biznisa, i osposobljeni da koriste savremene koncepte, tehnike i metode u rešavanju složenijih upravljačkih marketinških problema kompanija. Pored, tog, cilj studijskog programa jeste da obezbedi znanja koja će omogućiti mobilnost studenata ne samo u okviru nacionalne već i međunarodne zajednice.

Prateći aktuelne i naročito perspektivne zahteve tržišta rada, ispoljene i očekivane tendencije u privrednom razvoju i njihove implikacije na strukturu rada i odnose između ponude i tražnje za profilima ekonomista marketing orijentacije, razvoj novih informacionih tehnologija, definisani su ciljevi ovog studijskog programa, koji su u usklađeni sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta. Bliže definisani, ciljevi studijskog programa su sledeći:

  • da studenti steknu neophodna znanja iz oblasti ekonomije, menadžmenta i pre svega marketinga koja predstavljaju teorijsku i metodološku osnovu za sticanje znanja iz raznih oblasti upravljanja odnosno odlučivanja u marketingu;
  • da studenti kroz upoznavanje teorije i prakse marketinga naprednih kompanija koje u svom poslovanju koriste savremene metode i tehnike marketing istraživanja, tržišnih komunikacija, napredne tehnike analize podataka i druge savremene informacione tehnologije steknu znanja za efikasno široke grane obavljanje iz domena marketing menadžmenta;
  • da se studenti kroz izradu projekata istraživanja okruženja marketinga, istraživanja strukture tržišta konkretnih proizvoda i usluga, istraživanja za potrebe donošenja odluka o uvođenju novih ili unapređenju postojećih proizvoda, za donošenje odluke o izboru medija marketinga i dr. osposobe da samostalno i sa punom odgovornošću vode najsloženije projekte iz domena marketinga, da vrednuju rezultate istraživačkih projekata koje su realizovale eksterne marketing agencije i da se kritički odrede prema dobijenim nalazima sa stanovišta njihove primenjivosti u rešavanju konkretnog marketing problema zbog kojeg je inicirano konkretno marketing istraživanje;
  • da kod studenata razvije sposobnosti analitičkog i kreativnog razmišljanja, kritičkog pristupa, korišćenja savremenih i efikasnih koncepata, metoda i tehnika rešavanja strukturiranih, polustrukturiranih i nestrukturiranih raznih marketing problema iz domena nadležnosti marketing menadžera u pojedinim užim funkcionalnim područjima odlučivanja;
  • da kod studenata razvije veštine izrade strategija marketinga, veštine kombinovanja tradicionalnih i savremenih tehnika marketing komunikacija, odnosno njihovog integrisanja u jedinstven sistem tržišnih komunikacija kao i da studente osposobi za korišćenje raznih tehnika i tehnologija digitalnog marketinga;

Jedan od posebno važnih ciljeva studijskog programa jeste razvijanje svesti studenata o potrebi permanentnog obrazovanja, doživotnog učenja i napredovanja u akademskoj karijeri (upisivanjem i završavanjem doktorskih studija) i profesionalnoj karijeri.

 

Uslovi za upis

Na diplomske akademske – master studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama ekonomskog ili poslovnog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

Kako se vrši rangiranje kandidata?

Rangiranje se obavlja na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, rezultata prijemnog ispita i intervjua.

Ko polaže prijemni ispit?

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji su završili Beogradsku bankarsku akademiju, Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka i fakultete iz oblasti menadžmenta i biznisa. Kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet polažu prijemni ispit (elektronski test) iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta.

Literatura za pripremu prijemnog ispita: F. S. Mishkin «Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta», Data Status, Beograd, 2007. Poglavlja – 1 (str. 3 – 22); 2 (str. 23 – 43); 4 (str. 61 – 84); 9 (str. 201 – 226); 10 (str. 229 – 257); 13 (str. 309 – 330); 15 (str. 357 – 372); 16 (str. 374 – 391); 17 (str. 393 – 408); 18 (str. 411 – 431); 26 (str. 616 – 626)

Dokumenta potrebna za upis

Potrebna dokumenta:

  • Prijava na konkurs (formular dostupan na sajtu BBA)
  • Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena fotokopija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
  • 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm