Master akademske studije – Marketing menadžment 60 ESPB

Osnovni cilj master studijskog programa Marketing menadžment jeste da obrazuje master ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u oblasti marketinga, tržišnih istraživanja, integrisanih marketing komunikacija, poslovnog menadžmenta i biznisa, i osposobljeni da koriste savremene koncepte, tehnike i metode u rešavanju složenijih upravljačkih marketinških problema kompanija. Pored toga, cilj studijskog programa jeste da obezbedi znanja koja će omogućiti mobilnost studenata ne samo u okviru nacionalne već i međunarodne zajednice.

Marketing

Osnovne informacije o studijskom programu

Vrsta studija
Master akademske studije

Naziv
Marketing menadžment

Broj ESPB bodova
60

Dužina trajanja
2 semestra (1 godina)

Akademski naziv
Master ekonomista

PRIJAVA ZA UPIS

Studijski program master akademskih studija – Marketing menadžemtn 60 ESPB

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Marketing menadžment MM0002 1 7 8
2. Marketing istraživanje MM1008 1 7 8
3. Izborni blok 1 (1 od 3)
Bankarski menadžment MB0008 1 7 8
Metodologija naučnih istraživanja MM0001 1 7 8
Finansijski menadžement MM0010 1 7 8
4. Integrisane marketing komunikacije MM0004 2 7 8
5. Izborni blok 2 (1 od 3)
Marketing informacioni sistemi MM0005 2 7 8
Napredna poslovna analitika MIT002 2 7 8
Upravljanje projektima MM1004 2 7 8
6. Stručna praksa MBF001 2 6 3
7. Studijsko-istraživački rad MBF002 2 6 7
8. Master rad MBF003 2 1 10

Svrha studijskog programa

Сврха студијског програма Маркетинг менаdžмент којим се остварује 60 ЕСПБ (уз претходно završene osnovne akademske studije обима 240 ЕСПБ) јесте образовање економиста који поседују специјализована академска и стручна знања из области маркетинг менаџмента – маркетинг истраживања, маркетинг комуникација, информационих система за подршку маркетинг одлучивању и савремених информационих технологија у маркетингу.

Студијски програм је утемељен на искуствима најбољих европских и светских универзитета, а у складу је са тренутним и перспективним потребама тржишта рада за високообразованим економистима маркетиншког профила који поседују знања која се односе на теорију и принципе маркетинга, на методе и технике маркетинг истраживања, савремене концепте, медије и технике интегрисаних маркетинг комуникација, управљања односима са купцима односно клијентима, управљања развојем нових производа и савремене информационе технологије које се користе у разним доменима маркетинг одлучивања (одлучивање о производу односно услузи, одлучивање о ценама, тржишним комуникацијама и каналима маркетинга).

Студијски програм конципиран је тако да омогућава образовање модерних пословних људи (маркетинг менаџера, бренд менаџера, истраживача маркетинга и других препознатљивих и на тржишту рада тражених профила) према националним и највишим светским стандардима.

Студијски програм уважава промене инициране дигитализацијом пословног окружења и експоненцијалним развојeм дигиталних, интерактивних медија, као и високе захтеве у области маркетинг менаџмента и бизниса у земљи и међународној заједници. Сврха студијског програма, поред осталог, јесте да студенти стекну широку лепезу знања и вештина и на најбољи начин одговоре захтевима постојећих и нових послова и послодаваца, као и да се оспособе за наставак студија у области маркетинга и менаџмента. Овим програмом остварује се толико потребан спој знања из области маркетинга и управљања интегрисаним маркетинг комуникацијама, с једне стране, и управљања компанијом и имплементацијом дефинисаних стратегија реалног бизниса с друге стране, применом научних метода и коришћењем саврeмених информационих технологија.

Студијски програм је тако осмишљен да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Реализацијом студијског програма Маркетинг менаџмент формираће се маркетинг менаџери који поседују врхунска специјализова знања која су мерљива са фондом и саставом знања која се стичу у европским и светским оквирима. Економисти таквог профила доприносе афирмацији концепта маркетинга, јачању тржишне оријентације предузећа и већем складу између понуде и тражње на тржиштима пословних добара и производа и услуга намењених личној потрошњи становништва, доприносећи тиме складнијем и бржем економском расту земље.

Студијски програм Маркетинг менаџмент на мастер академским студијама задовољава високо постављене стандарде квалитета Факултета и националне стандарде за обезбеђење квалитета образовног система Србије.

Сврха овог студијског програма је складу са основним циљевима оснивања Факултета и стратегијом његовог развоја те најновијим тенденcијама у развоју образовног система у Србији где се посебна пажња посвећује подизању академских стандарда и повезивању теоријских и практичних знања, обезбеђивању компетенција које су друштвено оправдане и корисне и које доприносе повећању конкретности предузећа и привреде Србије у целини.

Ciljevi studijskog programa

Основни циљ мастер студијског програма Маркетинг менаџмент јесте да образује мастер економисте који су компетентни за обављање сложених послова у области маркетинга, тржишних истраживања, интегрисаних маркетинг комуникација, пословног менаџмента и бизниса, и оспособљени да користе савремене концепте, технике и методе у решавању сложенијих управљачких маркетиншких проблема компанија. Поред, тог, циљ студијског програма јесте да обезбеди знања која ће омогућити мобилност студената не само у оквиру националне већ и међународне заједнице.

Пратећи актуелне и нарочито перспективне захтеве тржишта рада, испољене и очекиване тенденције у привредном развоју и њихове импликације на структуру рада и односе између понуде и тражње за профилима економиста маркетинг оријентације, развој нових информационих технологија, дефинисани су циљеви овог студијског програма, који су у усклађени са основним задацима и циљевима Факултета. Ближе дефинисани, циљеви студијског програма су следећи:

  • да студенти стекну неопходна знања из области економије, менаџмента и пре свега маркетинга која представљају теоријску и методолошку основу за стицање знања из разних области управљања односно одлучивања у маркетингу;
  • да студенти кроз упознавање теорије и праксе маркетинга напредних компанија које у свом пословању користе савремене методе и технике маркетинг истраживања, тржишних комуникација, напредне технике анализе података и друге савремене информационе технологије стекну знања за ефикасно широке гране обављање из домена маркетинг менаџмента;
  • да се студенти кроз израду пројеката истраживања окружења маркетинга, истраживања структуре тржишта конкретних производа и услуга, истраживања за потребе доношења одлука о увођењу нових или унапређењу постојећих производа, за доношење одлуке о избору медија маркетинга и др. оспособе да самостално и са пуном одговорношћу воде најсложеније пројекте из домена маркетинга, да вреднују резултате истраживачких пројеката које су реализовале екстерне маркетинг агенције и да се критички одреде према добијеним налазима са становишта њихове примеnjивости у решавању конкретног маркетинг проблема због којег је иницирано конкретно маркетинг истраживање;
  • да код студената развије способности аналитичког и креативног размишљања, критичког приступа, коришћења савремених и ефикасних концепата, метода и техника решавања структурираних, полуструктурираних и неструктурираних разних маркетинг проблема из домена надлежности маркетинг менаџера у појединим ужим функционалним подручјима одлучивања;
  • да код студената развије вештине израде стратегија маркетинга, вештине комбиновања традиционалних и савремених техника маркетинг комуникација, односно њиховог интегрисања у јединствен систем тржишних комуникација као и да студенте оспособи за коришћење разних техника и технологија дигиталног маркетинга;

Један од посебно важних циљева студијског програма јесте развијање свести студената о потреби перманентног образовања, доживотног учења и напредовања у академској каријери (уписивањем и завршавањем докторских студија) и професионалној каријери.

Uslovi za upis

Na diplomske akademske – master studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama ekonomskog ili poslovnog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

Kako se vrši rangiranje kandidata?

Rangiranje se obavlja na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, rezultata prijemnog ispita i intervjua.

Ko polaže prijemni ispit?

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji su završili Beogradsku bankarsku akademiju, Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka i fakultete iz oblasti menadžmenta i biznisa. Kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet polažu prijemni ispit (elektronski test) iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta.

Literatura za pripremu prijemnog ispita: F. S. Mishkin «Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta», Data Status, Beograd, 2007. Poglavlja – 1 (str. 3 – 22); 2 (str. 23 – 43); 4 (str. 61 – 84); 9 (str. 201 – 226); 10 (str. 229 – 257); 13 (str. 309 – 330); 15 (str. 357 – 372); 16 (str. 374 – 391); 17 (str. 393 – 408); 18 (str. 411 – 431); 26 (str. 616 – 626)

Koliko iznosi školarina i šta obuhvata?

Godišnja školarina (koja uključuje udžbeničku literaturu, polaganje ispita, prijavu i odbranu master rada, kao i uverenja i diplomu), iznosi 2.700 evra (plaćanje odjednom), odnosno 3.000 evra (plaćanje u 10 rata).

Dokumenta potrebna za upis

Potrebna dokumenta:

  • Prijava na konkurs (formular dostupan na sajtu BBA)
  • Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena fotokopija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
  • 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm