UNIVERZITET UNION U BEOGRADU

BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA –
FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE

raspisuje

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

u akademskoj 2019/2020. godini na studijske programe:

 1. INVESTICIONO BANKARSTVO (120 ESPB) – 50 studenata
 2. BANKARSTVO, FINANSIJE I BIZNIS (120 ESPB) – 50 studenata
 3. MARKETING MENADŽMENT (60 ESPB) – 50 studenata

Uslоvi zа upis

Na master akademske studije (120 ESPB) mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Na master akademske studije (60 ESPB) mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u četvorogodišnjem trajanju.

Nakon završetka master studija stiče se akademski naziv master ekonomista, sa naznakom zvanja drugog stepena master akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Pоstupаk sprоvоđеnjа kоnkursа

 • prijavu na konkurs (formular na sajtu BBA) potrebno je dostaviti do 5.10.2019. godine
 • intervju sa kandidatima obaviće se od 8. do 12.10.2019. godine, prema objavljenom rasporedu,
 • prijemni ispit obaviće se 18.10.2019. godine u 18:00 časova,
 • rangiranje kandidata obaviće se na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i intervjua,
 • upis će se obaviti od 22.10. do 2.11.2019. godine od 12:00 do 17:00 časova.

Potrebna dokumenta za prijavu/upis:

 • prijava na konkurs (formular na sajtu BBA) do 05.10.2019. godine
 • diploma osnovnih akademskih studija (original ili ov. kopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili ov. kopija).

Nаčin i rоkоvi zа pоdnоšеnjе žаlbе nа utvrđеni rеdоslеd

 • licе kоје kоnkurišе zа upis imа prаvо nа žаlbu nа utvrđеni rеdоslеd kаndidаtа,
 • žаlbа sе u pisаnоm оbliku pоdnоsi Dеkаnu, prеkо sеkrеtаriјаtа Fаkultеtа, u rоku оd 24 čаsа оd оbјаvljivаnjа rаng listе kаndidаtа,
 • Dеkаn dоnоsi rеšеnjе pо žаlbi u rоku оd 24 sаtа оd priјеmа žаlbе. Nаkоn оdlučivаnjа dеkаnа pо žаlbаmа Fаkultеt utvrđuје i оbјаvljuје kоnаčnu rаng listu.

Školarina

Godišnja školarina (koja uključuje udžbeničku literaturu, polaganje ispita, prijavu i odbranu master rada, kao i uverenja i diplomu), iznosi za:

 1. studijski program Investiciono bankarstvo – 2.160 evra (plaćanje odjednom), odnosno 2.400 evra (plaćanje u 6 ili 12 rata);
 2. studijski program Bankarstvo, finansije i biznis – 2.160 evra (plaćanje odjednom), odnosno 2.400 evra (plaćanje u 6 ili 12 rata);
 3. studijski program Marketing menadžment – 2.160 evra (plaćanje odjednom), odnosno 2.400 evra (plaćanje u 6 ili 12 rata);

Dodatne informacije:

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd
Kabinet 210, II sprat
Telefoni: 011/26-31-926; 065/26-21-730; 011/26-21-730
E-mail: master@bba.edu.rs