Master akademske studije – Informacione tehnologije u finansijama 60 ESPB

Студијски програм задовољава високо постављене стандарде квалитета Факултета и образовног система у Србији, а у складу је са захтевима банака и других финансијских институција за образовање економиста – који су оспособљени за решавање сложених банкарских, финансијских и других пословних проблема применом савремених финансијских информационих технологија.

Finance

Osnovne informacije o studijskom programu

Vrsta studija
Master akademske studije

Naziv
Informacione tehnologije u finansijama

Broj ESPB bodova
60

Dužina trajanja
2 semestra (1 godina)

Akademski naziv
Master poslovni informatičar

PRIJAVA ZA UPIS

Studijski program master akademskih studija – Informacione tehnologija u finansijama 60 ESPB

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Finansijske tehnologije MIT001 1 7 8
2. Programiranje MIT007 1 7 8
3. Izborni blok 1 (1 od 3)
Finansijski menadžment MM0010 1 7 8
Bankarski menadžment MB0008 1 7 8
Metodologija naučnih istraživanja MM0001 1 7 8
4. Napredna poslovna analitika MIT002 2 7 8
5. Izborni blok 2 (1 od 3)
Marketing informacioni sistemi MM0005 2 7 8
Upravljanje projektima MM1004 2 7 8
Analiza finansijskih izveštaja MB0011 2 7 8
6. Stručna praksa MBF001 2 6 3
7. Studijsko-istraživački rad MBF002 2 6 7
8. Master rad MBF003 2 1 10

Svrha studijskog programa

Сагласно мисији, визији и циљевима Београдске банкарске академије, sврха студијскoг прoграма мастер академских sтудија Информационе технологије у финансијама садржана је у следећем:

 • да студентима пружи теоријска и практична знања и вештине за управљање токовима информација, као полуаутоматским процесима и системима који прикупљају, чисте, интегришу и штите податке на систематски и одржив начин;
 • да код студената развију аналитичке и логичке способности у формулисању и решавању сложенијих пословних проблема, кроз развијање алгоритама у области савременог бизниса, менаdžмента, финансија и банкарства како би генерисали предвиђања о будућим стањима, или радњама компаније;
 • да студентима пружи продубљена знања за коришћење савремених софтверских платформи заснованих на вештачкој интелигенцији за сврху експериментисања у којима би се тестирале хипотезе о новим алгоритмима и осигурало да њихова решења дају жељени ефекат;
 • да студентима пружи шири концептуални оквир на пословање компаније у савременом дигиталном добу и симбиозу пословних функција у актуелној дигиталној трансформацији;
 • да студенти, сублимирајући знања из економије и финансија развијају стратегије и доносе одлуке када алгоритми и мреже покрећу пословни свет.

Студијски програм задовољава високо постављене стандарде квалитета Факултета и образовног система у Србији, а у складу је са захтевима банака и других финансијских институција за образовање економиста – који су оспособљени за решавање сложених банкарских, финансијских и других пословних проблема применом савремених финансијских информационих технологија.

Сврха студијског програма је складу са основним циљевима оснивања Факултета и стратегијом његовог развоја, са најновијим тенденcијама у развоју образовног система у Србији где се посебна пажња посвећује подизању академских стандарда и повезивању теоријских и практичних знања и обезбеђивању компетенција које су друштвено оправдане и корисне и које доприносе дигиталној трансформацији пословања банака и других финансијских институција бољим пословним резултатима и економском напретку земље.

Ciljevi studijskog programa

Сагласно мисији и циљевима Београдске банкарске академије – Факултета ѕа банкарство, осигурање и финансије кључни циљеви студијског програма мастер академских студија Информационе технологије у финансијама су:

 • да образује мастер економисте, који су компетентни за коришћење савремених финансијских технологија у обављању пословних активности у пословним организацијама из реалног и финансијског сектора;
 • да студентима пружи знања и вештине за интегрисање актуелних програмских пакета у експертне системе, системе за подршку одлучивању и других савремених софтверских система, ради доношења рационалних стратешких и тактичких пословних одлука у појединим функционалним подручјима пословања банака и других финансијских институција и пословних организација;
 • да се студенти оспособе да примењују савремене концепте, методе и технике напредне анализе података, ради креирања, вредновања и имплемеnтирања пословних стратегија;
 • да користе напредну пословну аналитику у анализи финансијских извештаја, како би предвидели будуће шансе и могућности компаније, уз истовремено минимизирање слабости и избегавање претњи у окружењу савремених информационо-комуникационих технологија;
 • да код студената развију холистички приступ у решавању пословних проблема кроз изградњу маркетинг информационог система и коришћење савремених друштвених мрежа у идентификовању лојалних клијената и развијању дугорочних пословних односа са лојалним клијентима који имају највећу доживотну вредност за компанију;
 • да код студената развију вештине преговарања, комунiкационе, рачунарске и друге пословне вештине које су неопходне за развој и управљање различитим пројектима, коришћењем стандардних и агилних методологија за управљање пројектима;
 • да студенте припреме за промене које доносе међународни и европски стандарди у савременом дигиталном добу и актуелној дигиталној трансформацији;
 • да код студената развије свест о значају и потреби перманентног образовања, доживотног учења и напредовања како у акaдемској каријери (уписивањем и завршавањем докторских студија) тако и у професионалној каријери.

Uslovi za upis

Na diplomske akademske – master studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama ekonomskog ili poslovnog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

Kako se vrši rangiranje kandidata?

Rangiranje se obavlja na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, rezultata prijemnog ispita i intervjua.

Ko polaže prijemni ispit?

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji su završili Beogradsku bankarsku akademiju, Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka i fakultete iz oblasti menadžmenta i biznisa. Kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet polažu prijemni ispit (elektronski test) iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta.

Literatura za pripremu prijemnog ispita: F. S. Mishkin «Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta», Data Status, Beograd, 2007. Poglavlja – 1 (str. 3 – 22); 2 (str. 23 – 43); 4 (str. 61 – 84); 9 (str. 201 – 226); 10 (str. 229 – 257); 13 (str. 309 – 330); 15 (str. 357 – 372); 16 (str. 374 – 391); 17 (str. 393 – 408); 18 (str. 411 – 431); 26 (str. 616 – 626)

Koliko iznosi školarina i šta obuhvata?

Godišnja školarina (koja uključuje udžbeničku literaturu, polaganje ispita, prijavu i odbranu master rada, kao i uverenja i diplomu), iznosi 2.700 evra (plaćanje odjednom), odnosno 3.000 evra (plaćanje u 10 rata).

Dokumenta potrebna za upis

Potrebna dokumenta:

 • Prijava na konkurs (formular dostupan na sajtu BBA)
 • Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena fotokopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm