Studijski program master akademskih studija nosi naziv Bankarstvo, finansije i biznis. Naziv master menadžer stiče lice koje položi 12 ispita i uradi završni (master) rad.

Osnovni cilj studijskog programa Bankarstvo, finansije i biznis na master akademskim studijama je da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u kompanijama iz svih poslovnih oblasti, a posebno u bankama i drugim finansijskim organizacijama. Jedan od ciljeva ovog studijskog programa jeste da studentima pruži znanja iz oblasti opšteg, poslovnog, finansijskog i bankarskog menadžmenta, koja će im omogućiti da uspešno donose strateške i važnije taktičke odluke u različitim domenima poslovanja banaka, drugih finansijskih organizacija i kompanija iz sektora usluga i realne ekonomije.

Zahvaljujući znanjima koje student stiče iz različitih funkcionalnih područja poslovanja preduzeća i banaka, kao što su finansije i računovodstvo, marketing, informatička oblast i druge student je osposobljen da kreira opštu i posebne poslovne strategije razvoja preduzeća i banaka, da uspešno upravlja finansijskom funkcijom preduzeća i da koristi savremene informaciono-komunikacione tehnologije u procesu donošenja poslovnih odluka.

Knjiga predmeta

Knjiga nastavnika

Predmet/nastavnik Šifra predmeta Semestar ESPB Predavanja Vežbe SIR
1. Strategijski proces
dr Zvonko Brnjas
dr Dejan Erić
dr Marija Lazarević Moravčević
3STRP1 I 8 3 2  
2. Pravo EU
dr Predrag Dedeić
dr Ivana Ljutić
3PREU1 I 8 3 2  
3. Marketing menadžment
dr Hasan Hanić
dr Ivana Domazet
dr Marija Lazarević Moravčević
3MAME1 I 7 2 3  
4. Upravljački informacioni sistemi
dr Hasan Hanić
dr Vladimir Simović
dr Aleksandra Bradić-Martinović
3UPIN1 I 7 2 3  
5. Portfolio menadžment
dr Saša Popović
dr Mališa Đukić
3POME4 II 8 2 3  
6. Međunarodne finansije i globalno poslovanje
dr Zoran Grubišić
3MFGP2 II 8 3 2  
7. Finansijski menadžment
dr Zoran Grubišić
3FIME2 II 7 2 3  
8. Bankarski menadžment
dr Branko Živanović
3BAME2 II 7 2 3  
9. Organizaciono ponašanje
dr Svetislav Paunović
dr Azra Hanić
dr Živka Pržulj
3ORPR3 III 8 3 2  
10. Poslovna etika u finansijama
dr Azra Hanić
dr Živka Pržulj
3PEUF3 III 7 2 3  
Master rad (izrada I dela)      
11. Analiza finansijskih izveštaja
dr Gordana Vukelić
dr Zoran Đerković
3ANFI4 IV 8 3 2  
12. Bira se 1 od 3 predmeta
Nauka o upravljanju
dr Ivana Simeunović
3NAUP2 IV 7 3 2  
Merdžeri i akvizicije
dr Dejan Erić
3MEAK3 IV 7 2 3  
Upravljanje finansijskim rizicima
dr Periša Ivanović
3UFRI2 IV 7 2 3  
Master rad (izrada II dela) IV 15      
UKUPNO   120      

Nastavu izvode renomirani predavači, vrhunski profesori, koji su se usavršavali i na evropskim univerzitetima u okviru Tempus programa. Udžbenička literatura je na srpskom i engleskom jeziku. Način polaganja ispita je u potpunosti prilagođen standardima EU. Studije traju dve godine (120 ESPB). U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom, student nakon završetka master studija stiče akademski naziv Master ekonomista (master ekon.).

Studijski program je kreiran tako da student stekne kompleksna znanja i profesionalne kompetencije iz različitih oblasti finansija, bankarstva i biznisa. Na osnovu stečenih znanja student je osposobljen za rad u kompanijama iz gotovo svih poslovnih oblasti i da dosegne vrhunske menadžerske karijere u Srbiji i drugim zemljama sa razvijenom tržišnom privredom.

Na master studije mogu da se upišu diplomirani studenti Beogradske bankarske akademije i diplomirani studenti trogodišnjih i četvorogodišnjih akademskih osnovnih studija.

Kandidati koji nemaju završen Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka, fakultet iz oblasti menadžmenta i biznisa ili neki drugi srodni fakultet, mogu da upišu BFB, s tim da prethodno polože prijemni ispit.

Rangiranje se obavlja na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, rezultata prijemnog ispita i intervjua.

1. Prijava na konkurs (formular dostupan na sajtu BBA)
2. Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena fotokopija)
3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
4. 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm

Dokumenta je potrebno dostaviti do 5.10.2020. godine, Beograd, Zmaj Jovina 12, kabinet 210/II
(radnim danima od 12.00 do 17.00 h).

Intervju će se obaviti od 8. do 12.10.2020. prema objavljenom rasporedu.

Prijemni ispit za kandidate bez odgovarajućeg fakulteta obaviće se 14.10.2020. godine u 18.00 časova. Preporučena literatura za prijemni ispit: Stephen P. Robbins & Mery Coulter, Menadžment, 8. izdanje, Data Status, Beograd, 2005. Poglavlja : 1 (str. 3-23); 2 (str. 25-43); 6 (str. 132-154); 7 (str. 158-171); 10 (str. 233-252); 12 (str. 282-303); 17 (str.421-450); 18 (str. 457-485).

Upis će se obaviti od 19.10. do 31.11.2020. godine
(radnim danima od 12.00 do 17.00 h)

Nastava će biti organizovana od 15. novembra 2020. god. Vreme održavanja predavanja je prilagođeno i kandidatima koji su zaposleni.

Godišnja školarina (koja uključuje udžbeničku literaturu, polaganje ispita, prijavu i odbranu master rada, kao i uverenja i diplomu) 2.700 evra (plaćanje u celosti), odnosno 3.000 evra (plaćanje u 10 rata);

Napomena:
Kandidati, koji su završili osnovne akademske studije ekonomskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju (240 ESPB), upisuju drugu godinu master studija, plaćaju jednogodišnju školarinu i polažu diferencijalne ispite.