Master akademske studije – bankarstvo, finansije i biznis 60 ESPB

Основни циљ студијског програма Банкарство, финансије и бизнис јесте да образује економисте који су компетентни за обављање сложених послова у финансијским институцијама – банкама, осигуравајућим друштвима, брокерским кућама, ревизорским кућама и другим финансијским организацијама, али и за доношење комплексних финансijsких одлука у компанијама, без обзира на њихову величину и делатност којој припадају, што подразумева висок степен специјализованих академских знања и пословних вештина знања из области економије, бизниса, финансија и банкарства, савремених финансијских технологија и оспособљеност за анализу и решавање сложених управљачких проблема, у финансијској индустрији, али и другим областима привреде и друштва.

Finance

Osnovne informacije o studijskom programu

Vrsta studija
Master akademske studije

Naziv
Bankarstvo, finansije i biznis

Broj ESPB bodova
60

Dužina trajanja
2 semestra (1 godina)

Akademski naziv
Master ekonomista

PRIJAVA ZA UPIS

Studijski program master akademskih studija – Bankarstvo, finansije i biznis 60 ESPB

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Bankarski menadžment MB0008 1 7 8
2. Finansijski menadžment MB0010 1 7 8
3. Izborni blok 1 (1 od 3)
Metodologija naučnih istraživanja MM0001 1 7 8
Finansijske tehnologije MIT001 1 7 8
Marketing menadžment MM0002 1 7 8
4. Napredna poslovna analitika MIT002 2 7 8
5. Izborni blok 2 (1 od 3)
Portfolio menadžment MB0016 2 7 8
Upravljanje projektima MM1004 2 7 8
Analiza finansijskih izveštaja MB0011 2 7 8
6. Stručna praksa MBF001 2 6 3
7. Studijsko-istraživački rad MBF002 2 6 7
8. Master rad MBF002 2 1 10

Svrha studijskog programa

Сврха студијског мастер програма Банкарство, финансије и бизнис, у једногодишњем трајању којим се остварује 60 ЕСПБ јесте образовање економиста финансијsко-банкарског профила који поседују напредна специјализована академска и стручна знања из области бизниса, финансија и банкарства.
Студијски програм је утемељен на искуствима најбољих домаћих и иностраних универзитета, а у складу са израженим тренутним и перспективним потребама тржишта рада за високообразованим економистима финансијско-банкарског профила који поседују специјализована знања из области комерцијалног банкарства, финансијsког менаdžмента, анализе финаnсијских извештаја и савремених информационих технологија (напредна пословна аналитика, управљањем развојем дигиталних финансијских производа).

Студијски програм конципиран је тако да омогућава образовање модерних пословних људи – банкара и финансијских стручњака према највишим академским стандардима. Студијски програм одражава промене у области економије, бизниса, финансија и банкарства. Сврха студијског програма јесте да студенти стекну релевантна и савремена знања и вештина из области бизниса, финансија и банкарства заснованог на коришћењу савремених финансијских информационих технологија.

Студијски програм је тако осмишљен да обезбеђује финансијске, банкaрске и друге пословне компетенције и дигиталне вештине коришћења савремених информатичких технологија и алата у решавању сложених пословно-финансијских и банкарских проблема (максимизирање приноса, минимизирања ризика, оптимизације портфолија, доношење одлуке о увођењу нових дигиталних производа и слično).

Студијски програм задовољава високо постављене стандарде квалитета Факултета и образовног система у Србији, а у складу је са захтевима банака и других финансијских институција за образовање економиста – банкар који је оспособљен за решавање сложених банкарских, финансијских и других пословних проблема.

Сврха студијског програма је складу са основним циљевима оснивања Факултета и стратегијом његовог развоја, са најновијим тенденcијама у развоју образовног система у Србији где се посебна пажња посвећује подизању академских стандарда и повезивању теоријских и практичних знања и обезбеђивању компетенција које су друштвено оправдане и корисне и које доприносе повећању ефикасности и стабилности банкарског и финансијског система земље, бољим резултатима пословања привредних субјеката и економском развоју земље.

Ciljevi studijskog programa

Основни циљ студијског програма Банкарство, финансије и бизнис јесте да образује економисте који су компетентни за обављање сложених послова у финансијским институцијама – банкама, осигуравајућим друштвима, брокерским кућама, ревизорским кућама и другим финансијским организацијама, али и за доношење комплексних финанsiјских одлука у компанијама, без обзира на њихову величину и делатност којој припадају, што подразумева висок степен специјализованих академских знања и пословних вештина знања из области економије, бизниса, финансија и банкарства, савремених финансијских технологија и оспособљеност за анализу и решавање сложених управљачких проблема, у финансијској индустрији, али и другим областима привреде и друштва.

Пратећи актуелне и нарочито перспективне захтеве тржишта рада, испољене и очекиване тенденције у економском развоју и њихове последице на структуру рада, актуелни и очекивани однос између понуде и тражње за економистима за обављање сложених послова из домена финансија, комерцијалног и инвестиционог банкарства и то како традиционалних тако и нових који се све више појављују у дигиталној форми, утврђени су циљеви овог мастер студијског програма, који су усклађени са основним задацима и циљевима Факултета. Ближе дефинисани, циљеви студијског програма су следећи:

 • да студенти стекну неопходна знања из области пословне економије, теорије финансија и банкарства која представљају теоријску и методолошку основу за стицање академских и стручних знања из домена пословних финаnсија, комерцијалног и централног банкарства, управљања финансијsким ризицима, оптимизације портфолија, финансијских технологија и др;
 • да студенти кроз упознавање банкарских система, међународних и домаћих, међународних и пословних финансија, међународног бизниса, дигиталних технологија стекну знања за ефикасно решавање сложених проблема из домена банкарског и финансијског менаџмента и комплекснијих пословних проблема у разним функционалним областима пословања финансијских и пословних организација.
 • да се студенти кроз обуку за коришћење система за управљање базама података, система за управљање односима са клијентима, метода и техника напредне анализе великих база података оспособе за комплексне анализе, креирање финансијских и пословних извештаја као подлоге за доношење комплексних пословних, финансијских и баnкарских одлука;
 • да се студенти кроз израду пројектних задатака, анализу биланса стања, биланса успеха и других елемената система финансијских извештаја пословних организација оспособе да оцене финансијске и укупне пословне перформансе конкретне организације, степен ризичности финансијских подухвата, очекивани принос и друге параметре значајне за доношење одговарaјућих пословних одлука;
 • да код студената развије способности аналитичког и креативног размишљања, критичког приступа, коришћења савремених метода и техника решавања структуираних, полуструктуrираних и неструктуrираних одлука на стратешком и тактичком нивоу одлучивања;
 • да код студената развије комуникационе вештине, вештине презентације, тимског рада и групног одлучивања и друге пословне вештине, као и свест о потреби и значају примене етичких стандарда у банкарству, рачуноводству и ревизији, примени информатичких технологијама и другим подручјима њиховог деловања;
 • да студент стекне фонд знања који је потребан за непосредно укључивање у свет рада, али и за наставак образовања у земљи или на престижним европским и светским универзитетима.
  развијање свести студената о потреби перманентног образовања, доживотног учења и напредовања како у акaдемској каријери (уписивањем и завршавањем докторских студија из економије и финансија) тако и у професионалној каријери.

Uslovi za upis

Na diplomske akademske – master studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama ekonomskog ili poslovnog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

Kako se vrši rangiranje kandidata?

Rangiranje se obavlja na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, rezultata prijemnog ispita i intervjua.

Ko polaže prijemni ispit?

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji su završili Beogradsku bankarsku akademiju, Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka i fakultete iz oblasti menadžmenta i biznisa. Kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet polažu prijemni ispit (elektronski test) iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta.

Literatura za pripremu prijemnog ispita: F. S. Mishkin «Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta», Data Status, Beograd, 2007. Poglavlja – 1 (str. 3 – 22); 2 (str. 23 – 43); 4 (str. 61 – 84); 9 (str. 201 – 226); 10 (str. 229 – 257); 13 (str. 309 – 330); 15 (str. 357 – 372); 16 (str. 374 – 391); 17 (str. 393 – 408); 18 (str. 411 – 431); 26 (str. 616 – 626)

Koliko iznosi školarina i šta obuhvata?

Godišnja školarina (koja uključuje udžbeničku literaturu, polaganje ispita, prijavu i odbranu master rada, kao i uverenja i diplomu), iznosi 2.700 evra (plaćanje odjednom), odnosno 3.000 evra (plaćanje u 10 rata).

Dokumenta potrebna za upis

Potrebna dokumenta:

 • Prijava na konkurs (formular dostupan na sajtu BBA)
 • Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena fotokopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm