Master akademske studije – bankarstvo, finansije i biznis 60 ESPB

Osnovni cilj studijskog programa Bankarstvo, finansije i biznis jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, ali i za donošenje kompleksnih finansijskih odluka u kompanijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost kojoj pripadaju, što podrazumeva visok stepen specijalizovanih akademskih znanja i poslovnih veština znanja iz oblasti ekonomije, biznisa, finansija i bankarstva, savremenih finansijskih tehnologija i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema, u finansijskoj industriji, ali i drugim oblastima privrede i društva.

 

Finance

Osnovne informacije o studijskom programu

Vrsta studija
Master akademske studije

Naziv
Bankarstvo, finansije i biznis

Broj ESPB bodova
60

Dužina trajanja
2 semestra (1 godina)

Akademski naziv
Master ekonomista

PRIJAVA ZA UPIS

Studijski program master akademskih studija – Bankarstvo, finansije i biznis 60 ESPB

Redni
broj
Naziv predmeta Šifra
predmeta
Semestar Broj
časova
ESPB
1. Bankarski menadžment MB0008 1 7 8
2. Finansijski menadžment MB0010 1 7 8
3. Izborni blok 1 (1 od 3)
Metodologija naučnih istraživanja MM0001 1 7 8
Finansijske tehnologije MIT001 1 7 8
Marketing menadžment MM0002 1 7 8
4. Napredna poslovna analitika MIT002 2 7 8
5. Izborni blok 2 (1 od 3)
Portfolio menadžment MB0016 2 7 8
Upravljanje projektima MM1004 2 7 8
Analiza finansijskih izveštaja MB0011 2 7 8
6. Stručna praksa MBF001 2 6 3
7. Studijsko-istraživački rad MBF002 2 6 7
8. Master rad MBF002 2 1 10

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog master programa Bankarstvo, finansije i biznis, u jednogodišnjem trajanju kojim se ostvaruje 60 ESPB jeste obrazovanje ekonomista finansijsko-bankarskog profila koji poseduju napredna specijalizovana akademska i stručna znanja iz oblasti biznisa, finansija i bankarstva.
Studijski program je utemeljen na iskustvima najboljih domaćih i inostranih univerziteta, a u skladu sa izraženim trenutnim i perspektivnim potrebama tržišta rada za visokoobrazovanim ekonomistima finansijsko-bankarskog profila koji poseduju specijalizovana znanja iz oblasti komercijalnog bankarstva, finansijskog menadžmenta, analize finansijskih izveštaja i savremenih informacionih tehnologija (napredna poslovna analitika, upravljanjem razvojem digitalnih finansijskih proizvoda).

Studijski program koncipiran je tako da omogućava obrazovanje modernih poslovnih ljudi – bankara i finansijskih stručnjaka prema najvišim akademskim standardima. Studijski program odražava promene u oblasti ekonomije, biznisa, finansija i bankarstva. Svrha studijskog programa jeste da studenti steknu relevantna i savremena znanja i veština iz oblasti biznisa, finansija i bankarstva zasnovanog na korišćenju savremenih finansijskih informacionih tehnologija.

Studijski program je tako osmišljen da obezbeđuje finansijske, bankarske i druge poslovne kompetencije i digitalne veštine korišćenja savremenih informatičkih tehnologija i alata u rešavanju složenih poslovno-finansijskih i bankarskih problema (maksimiziranje prinosa, minimiziranja rizika, optimizacije portfolija, donošenje odluke o uvođenju novih digitalnih proizvoda i slično).

Studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde kvaliteta Fakulteta i obrazovnog sistema u Srbiji, a u skladu je sa zahtevima banaka i drugih finansijskih institucija za obrazovanje ekonomista – bankar koji je osposobljen za rešavanje složenih bankarskih, finansijskih i drugih poslovnih problema.

Svrha studijskog programa je skladu sa osnovnim ciljevima osnivanja Fakulteta i strategijom njegovog razvoja, sa najnovijim tendencijama u razvoju obrazovnog sistema u Srbiji gde se posebna pažnja posvećuje podizanju akademskih standarda i povezivanju teorijskih i praktičnih znanja i obezbeđivanju kompetencija koje su društveno opravdane i korisne i koje doprinose povećanju efikasnosti i stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema zemlje, boljim rezultatima poslovanja privrednih subjekata i ekonomskom razvoju zemlje.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa Bankarstvo, finansije i biznis jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, ali i za donošenje kompleksnih finansijskih odluka u kompanijama, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost kojoj pripadaju, što podrazumeva visok stepen specijalizovanih akademskih znanja i poslovnih veština znanja iz oblasti ekonomije, biznisa, finansija i bankarstva, savremenih finansijskih tehnologija i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema, u finansijskoj industriji, ali i drugim oblastima privrede i društva.

Prateći aktuelne i naročito perspektivne zahteve tržišta rada, ispoljene i očekivane tendencije u ekonomskom razvoju i njihove posledice na strukturu rada, aktuelni i očekivani odnos između ponude i tražnje za ekonomistima za obavljanje složenih poslova iz domena finansija, komercijalnog i investicionog bankarstva i to kako tradicionalnih tako i novih koji se sve više pojavljuju u digitalnoj formi, utvrđeni su ciljevi ovog master studijskog programa, koji su usklađeni sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta. Bliže definisani, ciljevi studijskog programa su sledeći:

 • da studenti steknu neophodna znanja iz oblasti poslovne ekonomije, teorije finansija i bankarstva koja predstavljaju teorijsku i metodološku osnovu za sticanje akademskih i stručnih znanja iz domena poslovnih finansija, komercijalnog i centralnog bankarstva, upravljanja finansijskim rizicima, optimizacije portfolija, finansijskih tehnologija i dr;
 • da studenti kroz upoznavanje bankarskih sistema, međunarodnih i domaćih, međunarodnih i poslovnih finansija, međunarodnog biznisa, digitalnih tehnologija steknu znanja za efikasno rešavanje složenih problema iz domena bankarskog i finansijskog menadžmenta i kompleksnijih poslovnih problema u raznim funkcionalnim oblastima poslovanja finansijskih i poslovnih organizacija;
 • da se studenti kroz obuku za korišćenje sistema za upravljanje bazama podataka, sistema za upravljanje odnosima sa klijentima, metoda i tehnika napredne analize velikih baza podataka osposobe za kompleksne analize, kreiranje finansijskih i poslovnih izveštaja kao podloge za donošenje kompleksnih poslovnih, finansijskih i bankarskih odluka;
 • da se studenti kroz izradu projektnih zadataka, analizu bilansa stanja, bilansa uspeha i drugih elemenata sistema finansijskih izveštaja poslovnih organizacija osposobe da ocene finansijske i ukupne poslovne performanse konkretne organizacije, stepen rizičnosti finansijskih poduhvata, očekivani prinos i druge parametre značajne za donošenje odgovarajućih poslovnih odluka;
 • da kod studenata razvije sposobnosti analitičkog i kreativnog razmišljanja, kritičkog pristupa, korišćenja savremenih metoda i tehnika rešavanja struktuiranih, polustrukturiranih i nestrukturiranih odluka na strateškom i taktičkom nivou odlučivanja;
 • da kod studenata razvije komunikacione veštine, veštine prezentacije, timskog rada i grupnog odlučivanja i druge poslovne veštine, kao i svest o potrebi i značaju primene etičkih standarda u bankarstvu, računovodstvu i reviziji, primeni informatičkih tehnologijama i drugim područjima njihovog delovanja;
 • da student stekne fond znanja koji je potreban za neposredno uključivanje u svet rada, ali i za nastavak obrazovanja u zemlji ili na prestižnim evropskim i svetskim univerzitetima.

Uslovi za upis

Na diplomske akademske – master studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama ekonomskog ili poslovnog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

Kako se vrši rangiranje kandidata?

Rangiranje se obavlja na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, rezultata prijemnog ispita i intervjua.

Ko polaže prijemni ispit?

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji su završili Beogradsku bankarsku akademiju, Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka i fakultete iz oblasti menadžmenta i biznisa. Kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet polažu prijemni ispit (elektronski test) iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta.

Literatura za pripremu prijemnog ispita: F. S. Mishkin «Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta», Data Status, Beograd, 2007. Poglavlja – 1 (str. 3 – 22); 2 (str. 23 – 43); 4 (str. 61 – 84); 9 (str. 201 – 226); 10 (str. 229 – 257); 13 (str. 309 – 330); 15 (str. 357 – 372); 16 (str. 374 – 391); 17 (str. 393 – 408); 18 (str. 411 – 431); 26 (str. 616 – 626)

 

Dokumenta potrebna za upis

Potrebna dokumenta:

 • Prijava na konkurs (formular dostupan na sajtu BBA)
 • Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena fotokopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm