Hasan Hanić

Emeritus prof. dr Hasan Hanić

Emeritus prof. dr Hasan Hanić je započeo akademsku karijeru na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kome je biran u sva nastavno-naučna zvanja. U najviše nastavno-naučno zvanje, redovnog profesora Univerziteta u Beogradu, izabran je 1993. godine. Na Ekonomskom fakultetu obavljao je čitav niz rukovodećih funkcija: prodekan za nastavu, prodekan za nauku, rukovodilac Odeljenja Fakulteta u Šapcu, direktor Naučnoistraživačkog centra, direktor Centra za izdavačku delatnost, predsednik Komisije za poslediplomske studije i dr.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio je u radnom odnosu do 1. maja 2005. godine, kada prelazi na Beogradsku bankarsku akademiju čiji je glavni osnivač. Zbog izuzetnih rezultata koje je ostvario u nauci i nastavi, i doprinosa koji je dao razvoju i međunarodnoj afirmaciji Fakulteta i Univerziteta, Senat Univerziteta “Union” u Beogradu profesoru Haniću dodelio je najviše akademsko zvanje – profesor emeritus.

Institut ekonomskih nauka, Beograd

Institut je osnovan 1958. godine. Ima status državnog instituta od nacionalnog značaja u oblasti ekonomskih nauka. Ostvario je zapažene rezultate u organizovanju poslediplomskih studija iz ekonometrije, statističke analize, aktuarstva i osiguranja. U Institutu je angažovano preko 30 naučnika-istraživača, među kojima su 22 doktora ekonomskih nauka.

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje  je srpsko osiguravajuće društvo koje pripada lideru u osiguranju na području Adria regije – Triglav grupi. Akcionarsko društvo za osiguranje osnovano je 1972. godine. Bavi se osiguranjem svih vrsta – osiguranjem imovine, lica, motornih vozila, robe u domaćem i međunarodnom transportu i osiguranjem kredita.

Fakultet je osnovan rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije br. 612-00-248/2003-04 od 28. decembra 2004. godine.