Sanela Šipragić Đokić

Sanela Šipragić Đokić

Nastavnik engleskog jezika

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 206

Vreme prijema:

utorak 14.00 – 15.00 na Fakultetu

četvrtak 19.00 – 20.00 online

Telefon: 011 26 27 272

E-mail: sanela.sipragic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Sanela Šipragić Đokić rođena je 20. februara 1973. godine u Banja Luci. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za engleski jezik i književnost. Po završenim studijama usavršavala se u oblasti prevođenja i oblasti primenjene lingvistike, posebno metodike nastave poslovnog engleskog jezika. Pohađala je i sa uspehom završila Seminar za usavršavanje prevodilačkih kadrova u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije u Beogradu, gde je položivši sa uspehom sve ispite predviđene programom stekla diplomu prevodioca – tumača za engleski jezik. Daljim usavršavanjem položila je ispit i stekla Sertifikat za profesore poslovnog engleskog jezika izdat od strane Privredne komore Londona.

Redovno i aktivno učestvuje na stručnim seminarima i međunarodnim skupovima nastavnika stranih jezika struke, konferencijama Društva za strane jezike i književnosti Srbije i Sekcije univerzitetskih nastavnika stranih jezika, čiji je aktivni član, kao i Međunarodne asocijacije nastavnika engleskog jezika ELTA, kao i drugim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.

Profesionalna karijera

Profesionalnu karijeru započela je kao prevodilac i službenik za komunikacije i razvoj civilnog društva u humanitarnoj organizaciji World Vision International u Bosni i Hercegovini. Potom je u periodu od 2001. do 2003. godine radila kao prevodilac i administrativni saradnik u Trgovačkoj komori Srbije i Crne Gore. Kao nastavnik engleskog jezika započela je karijeru u Školi stranih jezika „Đuro Salaj“. Od 2003. do 2008. godine radila je kao predavač za predmet Engleski jezik na Fakultetu za menadžment Univerziteta Braća Karić. U periodu od 2004. do 2006. godine predavala je i na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2008. godine radi na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, gde predaje engleski jezik.

Važniji naučni radovi

 1. Šipragić Đokić, S. Tanasijević, J. M. (2019), Investigating the Effects of Portfolio Assessment in English Language Courses for Banking and Finance at University Level, Inovacije u nastavi, XXXII, 2019/2, str. 122 – 134
 2. Šipragić Đokić, S. Čajka, Z. Tanasijević, J. M. (2018), O nekim problemima vrednovanja znanja engleskog jezika ekonomske struke u visokom obrazovanju, u A. Vujović, S. Šipragić Đokić, M. Paprić (Ur.), Strani jezik struke i profesionalni identitet, Tematski zbornik, Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, str. 881-895
 3. Vujović, A. Šipragić Đokić, S. (2018), Kako poznavanje stranih jezika struke oblikuje naš profesionalni identitet u D. Omrčen, A.M. Krakić (Ur.), Od teorije do prakse u jeziku struke, Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, Zagreb, str. 324 – 335
 4. Šipragić Đokić, S. (2015), Testiranje engleskog jezika struke: testovi postignuća bazirani na silabusu za studente bankarstva i finansija, u V. Cakeljić, A. Vujović, M. Stefanović (Ur.), Strani jezik struke: prošlost, sadašnjost, budućnost, Zbornik radova, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, str. 527 – 531
 5. Šipragić Đokić, S. (2011), Assessing Languages for Business Purposes – From Tests to Performance Based Assessment, u A. Ignjačević, D. Đorović, N. Janković, M. Belanov (Ur.), Jezik struke: izazovi i perspektive, Zbornik radova, Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Univerzitet u Beogradu, str. 305 – 313
 6. Šipragić Đokić, S. (2011), Teaching Business English: from Foreign Language to Basic Skill Required bz the Global Market, Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Vol. 1, Panevropski Univerzitet Apeiron, Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka, str. 153 – 159
 7. Šipragić Đokić, S. (2009), Business English Course Outline in a Global Context, Inovacije u nastavi – časopis za savremenu nastavu 22 (2), Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, str. 116 – 121
 8. Šipragić Đokić, S. (2009) Developing Materials for Business English Classroom, u J. Vučo, A. Ignjačević, M. Mirić (Ur.), Jezik struke: teorija i praksa, Univerzitet u Beogradu, str. 497 – 507
 9. Šipragić Đokić, S. Nikolić, M. (2007) Adapting Business English Textbook Activities to Pre-Experience Students, u ELTA Newsletter, britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-april.2007.htm

Monografije i zbornici radova

 1. Čajka, Z., Šipragić Đokić, S. (2018) Poslovni engleski jezik: teorijsko-empirijski pristup, Studio Znak, Beograd, ISBN 978-86-89971-25-5
 2. A. Vujović, S. Šipragić Đokić, M. Paprić (Ur.), Strani jezik struke i profesionalni identitet, Tematski zbornik, Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, ISBN 978-86-81018-01-9