Periša Ivanović

Prof. dr Periša Ivanović

redovni profesor

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 206

Vreme prijema:

četvrtak 13.00-14.00 na Fakultetu

četvrtak 17.30 – 18.30 online

Telefon: 011 26 27 272

E-mail: perisa.ivanovic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Makroekonomija
Korporativne finansije
Investicije u hartije od vrednosti

Master studije

Međunarodne finansije i globalno poslovanje
Finansijski menadžment
Analiza investicija u hartije od vrednosti

Doktorske studije

Međunarodne finansije II
Investicije

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Periša Ivanović je rođen 18 avgusta 1963. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovu školu i srednju ekonomsku školu – smer: Finansijski tehničar. Diplomirao je na ekonomskom fakultetu Subotica – odeljenje u Novom Sadu (smer: Međunarodni ekonomski odnosi) na predmetu Bankarstvo, sa tezom: „Likvidnost banaka“. Magistarske studije na smeru: Monetarna ekonomija i bankarstvo je upisao 1987. godine na Ekonomskom fakultetu Beograd. Magistarski rad pod nazivom: „Hedžing na deviznom tržištu“ je odbranio 1992. godine kod profesora Milutina Ćirovića. Doktorsku tezu je prijavio 1997. godine pod nazivom: „Poslovanje banaka na finansijskom tržištu“ i istu je odbranio 2001. godine kod profesora Stojana Dabića na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Crna Gora.

Tokom svoje profesionalne karijere bankara bio je član Upravnog odbora Beogradske berze; član Upravnog odbora udruženja brokersko-dilerskih kuća; član Upravnog odbora dilersko-brokerskih kuća; član Ekspertskog tima Savezne vlade za izradu zakonske regulative iz domena finansijskih tržišta (1996-1997); član Nacionalnog saveta za uvođenje platnog prometa (2001-2003); član saveta za edukaciju pri UBS (2003-2004);član Odbora za rizike UBS; član odbora za Marketing i PR UBS; a od 1997. godine do danas je predsednik Društva ekonomista Novog Sada.

Profesionalna karijera

Nakon diplomiranja karijeru je započeo u Narodnoj banci Jugoslavije na poslovima supervizora/inspektora (1988-1994). Od 1995-2000. godine radio je u Vojvođanskoj banci na mestu Direktora sektora za hartije od vrednosti i berzansko poslovanje, a zatim i kao Izvršni direktor banke za Treasury. Na mestu zamenika generalnog direktora Kulske banke bio je tokom 2000-2001. godine. Tokom 2003-2004. godine radi kao zamenik generalnog direktora Vojvođanske banke. U Intesa banci je radio kao savetnik predsednika Banke tokom 2004-2005. godine. U Panonskoj banci na mestu savetnika predsednika Banke je radio tokom 2006-2007. godine. Od 2007. godine do 2015. godine radi kao Direktor Sektora Bazel II i transformacija rizika u Vojvođanskoj banci. Od 2016. godine do danas radi u AIK Banci na mestu pomoćnika pri izvršnom odboru za poslove sa stanovništvom i MSP.

Profesionalni rad na visokoškolskim ustanovama je počeo 1994-2003. godine, na Višoj poslovnoj školi Novi Sad, kao predavač na predmetu Bankarstvo. Od 2003-2015. godine je predavao Teoriju novca i bankarstvo, kao i Upravljanje rizicicima na fakultetu za Uslužni biznis – Fabus, Novi Sad. Tokom 2004-2005. godine bio je zaposlen na FEFA kao predavač na predmetu Bankarski menadžment i Korporativne finansije. Od 2005-2020 godine predaje na Beogradskoj bankarskoj akademiji, gde je 2012. godine izabran u zvanje redovnog profesora. Do sada je objavio tri samostalne knjige: 1.Upravljanje rizikom deviznog kursa – Hedžing na deviznom tržištu; 2.Teorija novca i bankarstvo; 3.Upravljanje rizicima u bankama. U pripremi je za štampu knjiga: Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama.

Važniji naučni radovi

 1. Ivanović P. Grubišić Z. Jotić J. (2015), The effects of implied macroprudential policy in Serbia, International Scientific Conference, New Econom Policy Reforms, BBA, Belgrade, COBISS-ID 1024585616+RC:R[7]C[2]
 2. Ivanović P. Grubišić Z. Milojević N., (2014), Financial stability and macro prudential policy in Serbia – experience and challenges, International Conference – Contemporary trends and prospects of economic recovery, CEMAFI International Association, Nice, France, COBISS-ID 512277858
 3. Ivanović, P. Marčetić, M. (2013), Monetary systems, economic crisis and financial regulation, NBS Beograd, ISBN978-86-7852-034-1, COBISS.RS-ID 199757068
 4. Ivanović, P. Grubišić, Z. (2012), Influence of different monetary regimes on financial stability in SEE countries, Journal of central banking and practice, Central bank of Montenegro, Podgorica, ISSN1800-9581, COBISS.RS-ID 20214544
 5. Ivanović, P. Grubišić, Z. (2012), Financial stability in Serbia during the second vawe of economic crisis, Scientific International Conference, Univercity Educons, Novi Sad, ISBN978-86-87785-36-6, COBISS.SR-ID 271505671
 6. Ivanović, P. Grubišić, Z. (2012), Influence of regulatory framework and exchange rate regimes of financial stability in Western Balkan Countries, Scientific International Conference, Coimbra, Portugal, ISBN978-972-9344-05-3, COBISS.SR-ID 1024516496
 7. Ivanović P. Grubišić, Z. Fabris, N. (2011), Financial integration of Serbia in the European financial system,International Scientific Conference, Serbia and the EU: Economic lessons from the new member states, University of Coimbra – Faculty of Economics, IEN and BBA, Coimbra, Portugal, ISBN978-9729344-03-9, COBISS.RS-ID1024417936
 8. Ivanović, P. Grubišić, Z. Fabris, N. (2011), Financial stability and macro prudential policies as a result of global credit boom in SEE countries, International Conference, Ljubljana Slovenia, ISBN978-961-93203-0-3, COBISS.RS-ID258743808

Monografije i zbornici radova

 1. Ivanović, P. Milojević, N. (2016), Financial crisis impact on the capital and risk management development in the banking, International Scientic Conference, Europe and Asia: Economic Integration Prospects, BBA, Belgrade, 25-26 January 2016
 2. Ivanović, P. (2010), Risk management and enhancement of capital and risk standards, Scientific International Conference, FABUS, Educons, 26-27.05.2010.
 3. Ivanović, P. Grubišić, Z. Simeunović, I. (2010), Limiting banks from taking too much risk, International conference, Economic prospects of the secon decade of XXI century – How to survive crisis, BBA, University Cyestochowa, University of Technology, Poland, 14-15.04.2010.
 4. Ivanović,P. Balaban, M. (2009), The impact of Gobal Financial Crisis on Serbian Banking Sector – The NBS Response, International Scientific Conference, University of Nice Sophia antipolis and IES Belgrade, Nice, France September 2009.
 5. Ivanović, P. Vapa, J. (2009), The role of officially supported export credit insurance in Italy and Serbia – recent development and future perspective, International Scientific Conference, Business opportunity in Serbia, BBA and IEN, Belgrade, April 2009.