Redovni profesor

Predmeti na kojima je angažovana: Metodologija naučnog istraživanja

Kabinet: 105

Vreme prijema: po dogovoru

E-mail: mirjana.radovic@ien.bg.ac.rs

Biografija

Prof.Mirjana Radović -Marković je rodjena u Beogradu.Pohadjala je XIV beogradsku gimnaziju ,a zatim Ekonomski fakultet-Univerziteta u Beogradu .Po završetku osnovnih studija , na istom Fakultetu je i magistrirala u 25 god. i doktorirala pet godina kasnije u 30. god.Svoju višedecenijsku karijeru provodi u nauci i prosveti, u toku koje je objavila 31 monografiju ,2 udžbenika ,12 radova u časopisima na Thomson Reuters listi i više od 200 drugih naučnih radova.Njeni naučni radovi su citirani više od 300 puta,što govori o njihovoj nacinalnoj i medjunarodnoj prepoznatljivosti.Po pozivu je držala predavanja na prestižnim svetskim univerzitetima (Oxfordu,Lomonosowu,Franklin Collegu,Univerzitetu u Wroclawu,Univerzitetu u Sofiji ,VUZUF Univerzitetu i dr.).Trenutno predaje kao gostujući profesor na nekoliko medjunarodnih univerziteta- Univerzitetu u Sofiji Sv. Kliment Ohridski ,Fairlaigh Dickinson Univerzitetu , College of Interdisciplinary Studies i CalCampusu u Sjedinjenim Američkim Državama . Za svoj naučni rad je dobila mnogobrojna priznanja i izabrana u šest akademija nauka kao redovan član- Evropska akademija nauka (London),Velika Britanija,Evropska akademija nauka i umetnosti (Salzburg),Austrija,Evropsko-Mediteranske akademije nauka i umentosti (Atina),Grčka,Svetske akademije nauka i umetnosti (Napa),Sjedinjene Američke Države,Bugarske akademije nauka i umetnosti (Sofija),Bugarska ,RSA (London),Velika Britanija i Srspske kraljevske akademije naučnika i umetnika ,čija je i podpresednica.Član je Matičnog odbora za društvene nauke u Ministarstvu prosvete i nauke Republike Srbije u dva mandata.

Udžbenici i monografije

 1. Radović-Marković,M.(2015).Toward Green Economy:Opportunities and obstacles for western Balkan countries,Xlibris,Sjedinjene Američke Države,322 str.
 2. Radović-Marković,M.et.al.(2014).Virtual Organisation and motivational business management,Alma Mater Europaea-Evropski centar,Maribor i Institut ekonomskih nauka,Beograd,276 str.
 3. Radović-Marković ,M. I Beatrice Avolio Allechi (2013).Women and Entrepreneurship:Female Durability,Persistence and Intuition at Work,Ashgate&Gower,London,Velika Brutanija,226 str.
 4. Radović-Marković,M. Et.al.(2011).Serbia and the European Union economic lessons from the new member states,Facultade de economia Universidade de Coimbra,Portugal, 406 str.
 5. Radović-Marković,M. I Silver Kyaruzi (2010).Women in Business:Theory,Practice and Flexibile Approaches,Adonis&Abbey Publishers,Ltd.London,Velika Britanija,280 str.

Naučni i stručni radovi

 1. Radović-Marković,M.(2014).Unleashing the potential of the small and medium enterprise sector in Serbia.Ekonomska istraživanja ,vol. 27,br.1.str.700-712.Rutledge,Velika Britanija.
 2. Radović-Marković,M.(2015).Female Entrepreneurship in Transition Economies:An Overview in the book Female Entrepreneurship in Transition Economies (Poglavlje 2) (ur.Ramadani i Fayolle).Palgrave McMillan.
 3. Radović-Marković,M. I Grozdanić ,R.(2015).Family Businesses Motives for Internationalisation:Evidence from Serbia in the book ,Family Businesses in Transition Economies (ur.dana,Ramadani).Springer International Publishing,Švajcarska.
 4. Radović-Marković,M.(2015). ULOGA AKADEMIJA NAUKA U RAZMENI NAUČNIH ZNANJA I ISKUSTAVA U CILJU PODSTICANJA DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA , plenarna prezentacija na Okruglom stolu „Uloga nauke i akademije u razvoju drustva`, Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS) , 19. Septembar ,Banja Luka ,Republika Srpska
 5. Radović-Marković,M.(2012). Creative education and new learning as means of encouraging creativity, original thinking and entrepreneurship in monography„Humanities and the Contemporary world“, Montenegrin Academy of Sciences and Arts (MASA) ,Podgorica ,Crna Gora .
 6. Radović-Marković,M.(2014). Institutional support to new technologies, innovation and entrepreneurship (2014). У: KRUMOV, Krum (ur.), et al. Innovative behaviour, entrepreneurship and sustainable dvelopment : [June 28-29, 2014 – Sofia, Bulgaria]. Sofij: Bulgarian Academy of Sciences and Arts, str. 230-249.
 7. Radović-Marković,M.(2014). Work motivation and value of labour (2014). У: KRUMOV, Krum (ed.), et al. Innovative behaviour, entrepreneurship and sustainable dvelopment : [June 28-29, 2014 – Sofia, Bulgaria]. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences and Arts, str. 136-147.
 8. „Radović-Marković,M.(2014). UTICAJ DUALNOG SISTEMA OBRAZOVANJA NA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH: PRIMERI DOBRE PRAKSE, Savez ekonomista Crne Gore, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Podgorici i Fondacijom Friedrich Ebert, Okrugli sto: „MLADI I ZAPOŠLJAVANJE U CRNOJ GORI“,Ekonomski fakultet ,28.maj 2014,Podgorica,Crna Gora.
 9. “ Radovic Markovic,M. (2009),”Education through e-learning:Case of Serbia”, Journal of Business Economics and Management, North-German Academy of Informatology (Stralsund) and Vilnus Gediminas Tehnical University, Lithvania,10(4):313-319 pp. 2009.Peer – Reviewed International Journal Included into Databases ICONDA, EBSCO (Business Source Complete) and SCOPUS: Elsevier Bibliographic Databases, Vilnius, Lithuania (www.thomsonreuters.com)
 10. Radovic Markovic ,M.(2008), ’’Managing the Organizational Change and Culture in the Age of Globalization“, Journal of Business Economics and Management, North-German Academy of Informatology (Stralsund) and Vilnus Gediminas Tehnical University, Lithvania ,9(1):1-12 pp., 2008. (www.thomsonreuters.com) (autor)

Istraživački projekti i naučne studije

 1. 2011-2015
  Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoaj RS, broj OI 179015 , nosilac Institut ekonomskih nauka Beograd (Član tima)
 2. 2011-2015
  Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoaj RS II 47009, nosilac Institut ekonomskih nauka Beograd (Član tima)
 3. 2010-2011
  Makro-ekonomski trendovi i politika privatnog sektora u Srbiji (Rukovodilac OECD projekta -OECD Serbia Survey),Paris
 4. 2008-2011
  Ukjlučivanje privrede Srbije u EU– planiranje i finansiranje regionalnog i ruralnog razvoja i politike razvoja preduzeća.Projekat treba da realizuju Institut ekonomskih nauka ,Institut za ekonomiku poljoprivrede i Bankarska Akademija iz Beograda .Br. projekta 159004. Odobren 4. jula 2008. ( Rukovodilac projekta)