Redovni profesor

Predmeti na kojima je angažovan:
1. Strategijski menadžment
2. Osnovi menadžmenta
3. Korporativno restrukturiranje
4. Strategijski proces
5. Marketing mendžment

Kabinet: 202

Vreme prijema: utorak 12-14, po potrebi na zahtev studenta

Telefon: 065 21 11 825

E-mail: ivan.stosic@ien.bg.ac.rs
ivan.stosic@bba.edu.rs

Biografija

Rođen u Beogradu, gde je osnovnu školu i gimnaziju završio sa odličnim uspehom. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je sa prosečnom ocenom 9,21 i diplomirao je 6.04.1978. godine. Postdiplomske studije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Marketing, sa prosečnom ocenom 9,69. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je 4.12.1996. godine uspešno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: Strategija tržišnog restrukturiranja preduzeća (mentor prof. dr Jovan Todorović).

Od 4.12.1978. godine radio je u Institutu za tržišna istraživanja (IZIT), Beograd, najpre kao istraživač, zatim rukovodilac Centra za istraživanje marketinga, a od 13. 09.1993. do 30.06.2003. godine kao zamenik direktora IZIT-a. Od 1.07.2003. godine zaposlen je u Institutu ekonomskih nauka (IEN), gde radi i sada. U toku svoga rada u IEN obavlјao je funkciju pomoćnika direktora (u periodu od decembra 2010. do marta 2014. godine), a sada obavlјa funkciju rukovodioca Centra za mikroekonomska istraživanja i konsalting.

Od 1.11.2005. godine angažovan je i na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, i to kao nastavnik/docent za naučnu oblast »Ekonomija i menadžment«. Na redovnim studijama Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd angažovan u izvođenju dela nastave na predmetima „Osnovi menadžmenta“ i „Strategijski menadžment“, a na master studijama i na predmetima „Korporativno restrukturiranje“, „Strategijski proces“ i „Marketing menadžment“.

Ivan Stošić je učestvovao na više naučnih projekta koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (ranije Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj), a od 2011. godine je rukovodilac makro projekta: „Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa zahtevima EU“ (šifra OI 179015).

Ivan Stošić bio je bio član redakcije časopisa: »Konjunkturni pregled privrede Jugoslavije« (od januara 1996. godine do 30. juna 2003. godine) i »Economic Outlook and Development Programmes« (od decembra 1998. godine do 30. juna 2003. godine) koje je izdavao Institut za tržišna istraživanja. Od 2010. godine do danas član je redakcije časopisa »Economic Analysis« i »Mesečne analize i prognoze – MAP«.

Ivan Stošić je bio jedan od urednika monografija i tematskih zbornika radova. Bio je takođe i član programskog ili organizacionog odbora na većem broju međunarodnih i domaćih naučnih konferencija i simpozijuma. Kandidat je bio i recenzent pojedinih časopisa i zbornika radova sa međunarodnih naučnih konferencija.

Ivan Stošić učestvuje u realizaciji međunarodnog naučnog projekta RRPP-Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu, kojim rukovodi Univerzitet u Friburgu (Švajcarska). Takođe je stalni je konsultant IFO Instituta (Minhen, Nemačka) za Srbiju na projektu »World Economic Survey« – WES.

Sertifikovani je konsultant IFC/SEED, ovlašćeni je sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast (od jula 2011. godine) i do sada je obavlјao funkciju rukovodioca većeg broja stručnih projekta i studija.

Član je Naučnog društva ekonomista Srbije (od aprila 2002. godine) i Srpskog udruženja za marketing (SEMA) od 2013. godine.

Bio je član je Odbora Privredne komore Beograd za trgovinu i bankarstvo u periodu 2001-2003. godine, član Upravnog odbora Revizita (2001-2003), Instituta za tržišna istraživanja (1989-2003) i Instituta ekonomskih nauka (2005-2014), predsednik Nadzornog odbora Minel Holding korporacije (2001-2006) i član je skupštine Regionalnog centra Beograd za razvoj malih i srednjih preduzeća (2004-2014).

Udžbenici i monografije

 1. „Korporativno restrukturiranje“, izdavač: Institut ekonomskih nauka, Beograd, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Čigoja, recenzenti: Todorović J, Maričić B, Onžej J, Janićijević N, strana: 1-521, ISBN 978-86-89465-07-5; 2014
 2. „Strategijski menadžment u agrobiznisu“ izdavač: Institut ekonomskih nauka, Beograd, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, ISBN 978-86-80315-69-0; 2007

Naučni i stručni radovi

 1. „Uloga marketinga u restrukturiranju preduzeća u uslovima krize“ (2014), u: Marketing, 2014, god. 45, br. 1, izdavač: SeMA–Srpsko udruženje za Marketing, urednik: Stanković Lj, strana: 41-49, COBISS.SR: 512259938, ISSN 0354-3471. CIP 330.526, 338.124.4.
 2. „Korporativno restrukturiranje preduzeća u svetu i Srbiji“ (2014), u: Poslovna ekonomija: časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije 1/2014, izdavač: Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica, urednik: Čabrilo S, strana: 157-176. COBISS.SR: 512260706, ISSN 1820-6859
 3. „Izazovi definisanja i sprovođenja programa restrukturiranja preduzeća“ (2014), u: Ekonomske teme Vol. 52 (2), izdavač: Ekonomski fakultet Niš, urednik: Marinković S, strana: 147-161, COBISS.SR: 51227427, ISSN 0353‐8648.
 4. „Benchmarking Western Balkan Economies“ (2014) , u: Industrija, vol. 42, no. 1, izdavač: Ekonomski institut Beograd, urednik: Mastilović J, strana: 149-170, COBISS.SR-ID 206515212, ISSN 0350-0373
 5. „Analiza konkurentnosti poslovanja i potencijali rasta privrede Srbije u periodu svetske krize“ (2014), u: Teme, 2014, april-jun god. XXXVIII, izdavač: Univerzitet u Nišu, urednik: Miltojević V, strana: 491-506, COBISS.SR-ID 512262242, ISSN 0353-7919.
 6. „Challenges and Perspectives of Implementation Structural Changes in Serbian Economy“ (2012), u: Managing Structural Changes: Trends and Requirements, izdavač: Faculty of Economics of the University of Coimbra, Portugal, urednik: Andrade S, Simões M, Stošić I, Erić D, Hanić, H, strana: 25-43, COBISS.SR-ID 512186210, ISBN 978-972-9344-06-0
 7. „Restructuring of Public Enterprises as Source of Increasing Competitiveness in Serbia and South-Eastern Europe Region“ (2012), u monografiji: Economic Integrations, Growth Prospects and Enlargement, urednik: Kandžija V, Kumar A, izdavač: University of Rijeka – Faculty of Economics, University of Ljubljana – Faculty of Economics, CEDIMES Paris – Rijeka – Centre d’Etudes du Développement International ed des Mouvements Economiques et Sociaux, University of Antwerp – Jean Monnet Centre of Excellence, Poglavlјe 7, strana: 608-623, COBISS.SR: 512196962, ISBN 978-953-7813-13-0, CIP 130110012, izdato u Hrvatskoj.
 8. „Attractiveness of Serbia for Foreign Direct Investments: Tendencies, Obstacles and Perspectives“ (2011), u: Serbia and the European Union: Economic Lessons from the New Member States, izdavač: University of Coimbra – Faculty of Economics, Coimbra, Portugal in cooperation with Institute of Economic Sciences, Belgrade and Belgrade Banking Academy, Belgrade, strana: 47-60. COBISS.SR: 1024418960, ISBN 978-972-9344-03-9
 9. „Entrepreneurial Framework Conditions for the SME Development in Serbia“ (2010), u: Influence of Global Economic Crises on CEE Region – Possible Way Out, izdavač: Technological University of Kosice, Faculty of Economics, Slovakia u saradnji sa Belgrade Banking Academy i Institute of Economic Sciences Belgrade, urednik: Solters V, Hanić H, Erić D, strana: 86-94. COBISS.SR: 512134498, ISBN 978-80-553-0431-1.
 10. „Uticaj privatizacije na poslovanje privrednih subjekata i ekomski rast Srbije“ (2010), u: Kraj privatizacije, posledice po ekonomski razvoj i nezaposlenost u Srbiji – tematski zbornik, izdavač: Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd i Savez samostalnih sindikata Srbije, urednik: Drašković B, strana: 70-79. COBISS.SR: 1024389776, ISBN 978-86-80315-84-3.

Istraživački projekti i naučne studije

 1. „Serbia District Heating Financial Analysis“ (2011), naručilac: International Resources Group, (IRG) Washington, „E&E Regional Energy Security and Market Development, rukovodilac projekta
 2. „Program privatizacije i restrukturiranja AD Holding Industrija kablova Jagodina“ (2011), naručilac: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, rukovodilac projekta
 3. „Studija opravdanosti za izgradnju energetskog objekta, skladišta tečnih naftnih derivata u Jakovu“ (2012) naručilac: VML DOO Jakovo, rukovodilac projekta
 4. „Istraživanje mogućnosti plasmana kompanije „SIEMENS“ na tržištu Srbije – po osnovnim programima“ (2009), naručilac: SIEMENS d.o.o. rukovodilac projekta
 5. „Welfare and impact Study of RTB Bor“ (2005), IEN/CONZIT, naručilac: World Bank Group, project manager