Redovni profesor

Predmeti na kojima je angažovan: Mikroekonomija

Kabinet: 201

Vreme prijema: ponedeljak, 13.00-15.00

Telefon: 2624 027

E-mail: bozo.draskovic@bba.edu.rs
bozo.draskovic@ien.bg.ac.rs

Oblast naučnoistraživačkog rada:

 1. Ekonomska teorija
 2. Ekonomski sistem i ekonomska politika

Biografija:

Obrazovanje:

 • 1977. godina završio Fakultet političkih nauka u Beogradu
 • 1981. godine magistrirao sa radom pod nazivom „Teorijske koncepcije ekonomije prelaznog perioda N.I.Buharina“ na Univerzitetu u Beogradu
 • 1990 godine na Univerzitetu u Beogradu odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Zakonitosti i tendencije ekonomije prelaznog perioda“
 • 1991. godine postaje naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu

Objavio više naučnih i stručnih članaka. Uredio dve monografije. Rukovodio i učestvovao u izradi više desetina istraživačkih projekata iz oblasti restruktuiranja preduzeća, istraživanja tržišta, procene vrednosti kapitala, stranih direktnih ulaganja.

Predaje Mikroekonomiju na Fakultetu za bankarstvo osiguranje i finansije, Univerziteta Union u Beogradu. Predaje kao honorarni saradnik predmet Ekonomija ekologije, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Važniji radovi

 1. Drašković Božo: „Kraj privatizacije i posledice po razvoj“, 2010, Zbornik radova, „Kraj privatizacije, posledice po ekonomski razvoj i nezaposlenost u Srbiji”,Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija i Savez samostalnih sindikata Srbije, Beogradu, Urednik: Božo Drašković, ISBN 978-86-80315-84-3 , COBISS, SR-ID 175510028; str. 3-40.
 2. Drašković Božo: „The Copernicanian turover of Economic Development concept is Essentional“, 2010, Zbornik radova, „Economic crisis, cycles, unemployment, savings, income, investment, state intervention”,Belgrade Banking Academy, Faculty for Banking, Insurance and Finance i IEN , Urednici: Hasan Hanić, Stephane Ngomai, Gordana Vukelić, Dejan Erić, Ivana Domazet, ISBN 978-86-7852-027-3 , COBISS, SR-ID 177342476; str. 225-242.
 3. Drašković Božo: „Ogled o vrednosti prirodnih resursa, koristi, troškovi i metode“, 2010, Izdavač: Otvoreni univerzitet Subotica, Festival evropskog filma “Palić” sa Ministarstvom za životnu sredinu i prostorno planiranje, Biblioteka : EKODOKS, Knjiga 1, ISBN 978-86-87613-18-1 , COBISS, SR-ID 254021895; str. 84 – 99.
 4. Drašković Božo: „Imitacija antikrizne ekonomske politike u Srbiji“, 2009, Zbornik radova, „Ekonomska politika i kriza“, Izdavač: Društvo ekonomista Beograda, Ekonomski vidici, Beograd , ISSN 0354-9135 , UDK 33; str. 607-622.
 5. Drašković Božo: „Promene u regulativi dovršetka privatizacije i ekonomski efekti“, 2007, Zbornik radova „Kako završiti privatizaciju u Srbiji“, Izdavač: Naučno društvo ekonomista sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu , ISBN 978-16-403-0839-7 , COBISS, SR-ID 512030050 i 512034146; str. 161-172.
 6. Drašković Božo: „Restrukturiranje državnog sektora privrede, preduslov za uključenje u evropske ekonomske integracije “, 2006, Časopis naučnog društva ekonomista Beograda, Ekonomski vidici, Izdavač: Društvo ekonomista Beograda , ISSN 0354-9135 , COBISS, SR-ID 141303308; str. 235-247.
 7. Drašković Božo: „Komparativna analiza institucionalnih okvira i ekonomskih efekata privatizacije realnog i bankarskog sektora do 2005. godine “, 2006, Zbornik radova, „Stanje i perspektive privrede Srbije”, Izdavač: Institut ekonomskih nauka i Fakultet za bankarstvo osiguranje i finansije, Beogradu , Urednici: Prof. dr Hasan Hanić i  Prof. dr Dejan Erić, ISBN 86-80315-68-0 , COBISS, SR-ID 136841740; str. 321-336.

Koautorski radovi

 1. Drašković Božo, Rajković Zoran, Ivana Domazet: „The Economic Crisis and The State Interventions“, 2010, Tematski zbornik: Global crisis in the Central-Eastern european region – influence on financial systems and small and medium-sized enterprises, Izdavač: Chestochowa University of Technology, Poland, Chestochowa, BBA i IEN Beograd, Urednici: Janusz Grabara, Beata Skowron-Grabowska, Hasan Hanić, Dejan Erić, ISBN 978-82-81118-53-4, COBISS, SR-ID 1024397968; str. 28-36.
 2. Drašković Božo, Rajković Zoran: „Foreign direct investment and economic trends in Serbia“, 2009, Tematski zbornik: Financial systems integration of Balkan countries in the European financial systems : Impact of Global Financial Crises, Izdavač: University of Nice – Sophia Antipolis i Institut ekoniomskih nauka, Urednici: Claude Berthomieu, Jean-Paul Guichard, Dejan Erić, Srdjan Redžepagić, ISBN 978-2-7466-1290-7, COBISS, SR-ID 1024358800; str. 163-169.
 3. Kostić Dušan, Drašković Božo, Rajković Zoran: „Influence of  infrastructure on service providing companies business aktivities “, 2009, Tematski zbornik: The New Economy, Challenges, Opportunities and Choices, Izdavač: Indo American books, 2261 Ground floour, Hadson Line. Delhi INDIA, Urednici: Mirjana Radović Marković, Dejan Erić, Hasan Hanić, Srdjan Redžepagić, Ivan Stošić, ISBN 81-89617-78-8, UDK 512122210; str. 238-250.
 4. Drašković Božo, Kostić Dušan, Rajković Zoran: „Teorijsko metodološka pitanja vrednovanja prirodnih resursa iz aspekta ekonomskog razvoja i zaštite okoline “, 2009, Tematski zbornik deo 2, Međunarodni naučni skup. Regionalni razvoj, prostorno planiranje i strateško upravljanje, Izdavač: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, Urednici: Marić Igor, Milijić Saša, ISBN 978-86-80329-60-4, COBISS, SR-ID 512120674; str. 391-408.
 5. Drašković Božo, Kostić Dušan, Rajković Zoran: „Multinational companies in Serbian real sector, profit, growth, employment and wages trends“, 2009, Tematski zbornik Competitiveness in The Conditions of a Global Economy, Izdavač: Ekonomski fakultet Niš, Urednici: Dragana Radenković-Jocić, Ljiljana Stanković, ISBN 978-86-85099-80-9, COBISS, SR-ID 512109410; str. 283-303.
 6. Drašković Božo, Kostić Dušan, Rajković Zoran: „Infrastructure and Service Providing Companies Business Activities“, 2008, Tematski zbornik Challenges of Economic sciences in the 21st Century, Izdavač: Institute of economics scinences, Belgrade, Urednici: Jean-Paul Giuchard, Valter Cantino, Giuseppe Dutto, Mirjana Radović Marković, Srdjan Redžepagić, Hasan Hanić, ISBN 978-86-80315-71-3, COBISS, SR-ID 1024304272; str. 62-69.
 7. Drašković Božo, Kostić Dušan, Rajković Zoran: „Proizvodnja i otkup sirovog mleka u Srbiji – Pitanje monopola“, 2008, Tematski zbornik. 3, Ruralni razvoj i (ne)ograničeni resursi, knj. 1, Medjunarodni naučni skup: Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj, Beograd, 2008, Izdavač: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Urednici: Drago Cvijanović, Vladana Hamović, Jonel Subić, Savo Ivančević, ISBN 978-86-82121-59-6, COBISS, SR-ID 512100194; str. 512-519.
 8. Drašković Božo, Kostić Dušan, Rajković Zoran: „Livade i pašnjaci – neiskorišćeni resurs“, 2007, Tematski zbornik: Medjunarodni naučni skup „Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj – očuvanje ruralnih vrednosti“, prva knjiga, Beograd Beočin 6 i 7 decembar 2007, Izdavač: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Urednici: Cvijanović Drago, Hamović Vladana, Subić Jonel, ISBN 978-86-82121-47-3, COBISS, SR-ID 512056162; str. 562-571.
 9. Drašković Božo, Rajković Zoran: „Učešće penzionog fonda u privatizaciji društvenih preduzeća“, Tematski zbornik: Tržište osiguranja u Srbiji – stanje i perspektive, Izdavač:Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija, Beograd, 2007, Redaktor: Hanić Hasan, Recenzenti: Erić Dejan, Dedeić Predrag,  ISBN 978-7852-011-2, COBISS-SR-ID 142092044, str. 142-154.

Poglavlje u knjizi

 1. Drašković Božo, Rajković Zoran: „Kraj privatizacije“, Institucinalne promene kao determinante privrednog razvoja Srbije, monografija, Izdavač: Ekonomski fakultet Kragujevac, 2010, ISBN 978-7852-011-2, COBISS-SR-ID 512047202, str. 92-119.

Uređivanje zbornika i redakcija

 1. Drašković Božo, Zbornik radova: „Kraj privatizacije, posledice po ekonomski razvoj i nezaposlenost u Srbiji” , 2010, Izdavač: Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija i Savez samostalnih sindikata Srbije, Beogradu, ISBN 978-86-80315-84-3 , COBISS, SR-ID 175510028, str. 1-358.
 2. Drašković Božo, Vlastimuir Vuković, Zbornik radova: „Tržišne strukture i zaštita konkurencije – iskustva zemalja u tranziciji” , 2008, Izdavač: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo osiguranje i finansije, Beograd, ISBN 978-86-80315-77-5 , COBISS, SR-ID 153400332, str. 1-303.
 3. Dr Dejan Erić, Dr Božo Drašković, Osnove finansijskog menadžmenta, Van Horne, James C.,Wachowicz, John. M, 2007, Izdavač:Data Status, Beograd, ISBN 978-86-7478-014-5 , COBISS, SR-ID 144904716, str. 1-711.
 4. Drašković Božo, Zbornik radova: „Stanje i perspektive privrede Srbije” , 2006, Izdavač: Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo osiguranje i finansije, Beograd, ISBN 86-80315-68-0 , COBISS, SR-ID 136841740, str. 1-473.