Phd student

Predmeti na kojima je angažovana:
1. Osnovi menadžmenta
2. Preduzetništvo

Kabinet: 207

Vreme prijema: utorak 16-17

Telefon: 063 8333 702

E-mail: dragana.buvac@gmail.com

Biografija

Rođena 05.08.1982. godine u Ključu. Osnovno i srednje obrazovanje završila u Beogradu. Diplomirala 2006. godne na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje. Master studije završila na Beogradskoj bankarskoj akademiji, smer Finansijsko poslovni i bankarski menadžment. U okviru master studija septembar 2010. provela na Univerzitetu u Torinu (SAA – Scuola di Amministrazione Aziendale). 2013.odbranila master rad na temu „Koncepti i perspektive menadžmenta znanja“. Od 2014. godine Student doktorskih studija, smer Finansije. Od 2006. godine zaposlena u Drugoj ekonomskoj školi na mestu nastavnika ekonomske grupe predmeta. Učestvovala na brojnim seminarima i konferencijama iz oblasti izvođenja nastave. Položen državni ispit za licencu nastavnika. Član društva direktora Srbije.

Naučni i stručni radovi

  1. Buvač D., Pržulj Ž. „Mogućnost primene koncepta menadžmenta znanja u Srbiji“ Međunarodna koferencija „NA PUTU KA DOBU ZNANJA“ Srbija, 2011.
  2. Matić I., Buvač D., Kocić S., Popović N. „Menagement and motivation on human resources in hotels in Serbia“, Međunarodna konferencija “ LEADERSHIP AND ORGANIZATION DEVELOPMENT“ Bugarska 2015.
  3. Buvač D., Pržulj Ž.“Sistem nagrađivanja u funkciji menadžmenta znanja“, Konferencija o zaradama, Beograd 2015.