Asistent

Predmeti na kojima je angažovana:

1.  Monetarna ekonomija

2. Javne finansije

3. Međunarodne poslovne finansije

4. Principi marketinga

Kabinet: 202

Vreme prijema:

sreda 11.00  – 12.00 na Fakultetu

sreda 10.00 – 11.00 online

E-mail: milena.lazic@bba.edu.rs

Biografija

Milena Lazić rođena je u Beogradu gde je kao nosilac Vukove diplome završila osnovnu školu i gimnaziju. Školske 2008/2009 godine upisala je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je diplomirala u julu 2012. godine, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Nakon druge godine studija, uz prosečnu ocenu 10, proglašena je za najboljeg studenta godine. U toku treće godine studija, kompanija Dell dodeljuje joj nagradu za jednog od 10 najboljih studenata svih godina Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Po završetku studija, oktobra 2012. godine dobija priznanje »Pelcer uspeha« za najboljeg studenta sa smera Finansije, bankarstvo i osiguranje, koje dodeljuje Čačanska banka. Dobitnik je nekoliko stipendija prestižnih Fondacija za postignute izuzetne rezultate tokom svih nivoa studija.

Master studije upisuje 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Finansijski i bankarski menadžment. Ispite na master studijama položila je sa prosečnom ocenom 10. Master rad na temu »Režimi deviznih kurseva sa osvrtom na režim deviznog kursa koji se primenjuje u Srbiji« uspešno je odbranila sa ocenom 10 u septembru 2014. godine.

Trenutno pohađa doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu koje je upisala u novembru 2014. godine, na studijskom programu Ekonomija.

Tokom studija obavljala je brojne prakse. U periodu jun – septembar 2010. godine radila je u Medija Centru gde je pomagala šefu računovodstva, ali i učestvovala u organizovanju brojnih press konferencija. U toku jula i avgusta 2011. godine obavljala je letnju praksu u Narodnoj banci Srbije, u Sektoru za monetarne operacije – devizno odeljenje, gde je učestvovala u izradi odgovarajućih izveštaja u vezi sa kretanjima na međubankarskom deviznom tržištu, prisustvovala sastancima i swap aukcijama. U toku novembra i decembra 2012. godine obavljala je stručnu praksu u Deloitte & Touche revizorskoj kući u sektoru za reviziju finansijskih izveštaja. Tokom jula 2014. godine stručno usavršavanje obavila je u Erste banci.

Aktivno je učestvovala na većem broju naučnih konferencija u zemlji – u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (25-27 septembar 2009. godine – međunarodna konferencija »Economic policy and Global Recession«, 7-8 april 2011. godine »Marketing Focus«) i u organizaciji Narodne banke Srbije (27. maj 2011. godine predavanje Lukrecije Rajhlin, profesorke Londonske poslovne škole na temu predviđanja makroekonomskih varijabli u realnom vremenu, 8. jul 2011. godine predavanje Čarlsa Engela, profesora na University of Wiscosin – Madison, na temu realnog deviznog kursa, realnih kamatnih stopa i premije rizika).

Učesnik je brojnih radionica u organizaciji Beogradske Otvorene Škole ( »Liderske veštine«, »Veština akademskog pisanja«, »Veštine pregovaranja«, »Planiranje i upravljanje projektima«) kao stipendista Fonda za mlade talente.

Od školske 2012/13 godine angažovana je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije kao saradnik u nastavi na predmetima Monetarna ekonomija, Međunarodne poslovne finansije, Bankarstvo, Investicije u hartije od vrednosti, Principi marketinga i Javne finansije. Školske 2014/15 godine unapređena je u nastavno zvanje asistenta.

Pored zvanja asistenta, na matičnoj instituciji angažovana je i u funkciji PR menadžera i člana tima za međunarodnu saradnju.

Naučni i stručni radovi

  1. ĐUKIĆ, Mališa, HANIĆ, Hasan, LAZIĆ, Milena (2014), Quantifying externalities of investment projects in EU and Serbia, Ecologica, ISSN 0354-3285, god. 21, br. 74 .
  2. DOMAZET, Ivana, MILIVOJEVIĆ, Saša, LAZIĆ, Milena (2013), Reforma penzijskog sistema sa aspekta intenzivnog starenja stanovništva Srbije, Poslovna ekonomija, ISSN 1820-6859, god 7, br. 1.
  3. DOMAZET, Ivana, LAZIĆ Milena, HANIĆ Hasan (2014), Foreign Exchange Rate as a Factor to Improve the Business Environment – The Case of Serbia У: ANGELOVA, Biljana et al (ur.). Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery, Nica : CEMAFI International Association.
  4. HANIĆ Hasan, DURAN Edo, LAZIĆ Milena (2014), Global Financial Crisis: Cause, Conequences and the Impact on Serbian Economy У: ANGELOVA, Biljana et al (ur.). Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery, Nica : CEMAFI International Association.
  5. ĐUKIĆ, Mališa, LAZIĆ, Milena, VUKOVIĆ, Darko (2014), Ekonomske koristi ulaganja u transportnu infrastrukturu, У: DRAŠKOVIĆ, Božo (ur.). Deindustrijalizacija u Srbiji : mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora, Beograd: Institut ekonomskih nauka: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije.
  6. DOMAZET, Ivana, LAZIĆ, Milena, SIMOVIĆ, Vladimir, (2014), Mogućnosti i pretpostavke za razvoj IKT industrije u Srbiji, У: DRAŠKOVIĆ, Božo (ur.). Deindustrijalizacija u Srbiji : mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora. Beograd: Institut ekonomskih nauka: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije.