Docent

Predmeti na kojima je angažovana:

1.  Monetarna ekonomija
2. Javne finansije
3. Međunarodne poslovne finansije
4. Principi marketinga

Kabinet: 105

Vreme prijema:

petak 10.00 – 11.00 online
petak 11.00  – 12.00 na Fakultetu

E-mail: milena.lazic@bba.edu.rs

Biografija

Milena Lazić je rođena u Beogradu, gde je kao nosilac Vukove diplome završila osnovnu školu i gimnaziju. Školske 2008/09. upisala je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je diplomirala u julu 2012. godine na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Nakon druge godine studija, uz prosečnu ocenu 10, proglašena je za najboljeg studenta godine. U toku treće godine studija, kompanija Dell dodeljuje joj nagradu za jednog od 10 najboljih studenata svih godina Ekonomskog fakulteta. Po završetku studija, oktobra 2012. godine dobija priznanje Pelcer uspeha za najboljeg studenta sa smera Finansije, bankarstvo i osiguranje, koje je u to vreme dodeljivala Čačanska banka. Dobitnica je nekoliko stipendija prestižnih Fondacija za postignute izvanredne rezultate tokom svih nivoa studija.

Master studije na Ekonomskom fakultetu, smer Finansijski i bankarski menadžment upisuje 2012. godine. Ispite na master studijama položila je sa prosečnom ocenom 10. Master rad na temu Režimi deviznih kurseva sa osvrtom na režim deviznog kursa koji se primenjuje u Srbiji sa najvišom ocenom odbranila je u septembru 2014. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Analiza funkcije reakcije monetarne politike, sa posebnim osvrtom na Srbiju odbranila je na istoimenom fakultetu pred šestočlanom komisijom u aprilu 2021. godine.

Od akademske 2012/2013. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije angažovana je najpre u svojstvu saradnika u nastavi, da bi od akademske 2014/2015. godine bila unapređena u zvanje asistenta za grupu finansijskih predmeta. Pored zvanja asistenta, u okviru ove institucije obavljala je funkciju PR menadžera i Fakultetskog koordinatora za međunarodnu saradnju. Od 2019. godine angažovana je na poziciji Erasmus+ koordinatora na nivou Univerziteta UNION u Beogradu čiji je Beogradska bankarska akademija član. U okviru Erasmus+ programa mobilnosti nastavnika boravila je na Ekonomskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Košicama (Slovačka, maj 2016.) i Ekonomskom fakultetu Danubius univerziteta u Galacu (Rumunija, mart 2020.).

Tokom svog profesionalnog angažmana na Beogradskoj bankarskoj akademiji, preko Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, bila je uključena na projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Takođe, u svojstvu člana istraživačkog tima Instituta ekonomskih nauka u Beogradu učestvovala je u izradi više komercijalnih projekata. Od oktobra 2020. godine zaposlena je na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu u svojstvu istraživača saradnika, odnosno od oktobra 2021. godine u svojstvu naučnog saradnika. Član je Društva ekonomista Beograda od 2018. godine, Srpskog udruženja za marketing – SEMA od 2019. godine i Naučnog društva ekonomista Srbije od 2021. godine.

Važniji naučni radovi

  1. Bodroža, D. & Lazić, M. (2021). Economic Impact of the COVID-19 Pandemic on Western Balkan Countries. Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets, 54(2): 30-40.
  2. Lazić, M. & Antonijević, M. (2021). Тhe Overview of ECB’s and NBS’ Covid-19 Containment Measures. U: Мarjanović, D., & Јovičić, Е. (ured.) Makroekonomska stabilnost i unapređenje konkurentnosti zemalja Zapadnog balkana (str. 146-166). Beograd: Institut ekonomskih nauka.
  3. Musabegović, I., Ozer, M., Lazić, M. & Jovanović, S. (2021). Interplay between Digital Technologies and Business Performance in Banking Industry: Global and Regional Perspectives. Ekonomika, 3: 75-92.
  4. Lazarević, M., Lazić, M. (2021). Izazovi tržišnog komuniciranja u uslovima Covid-19 pandemije sa osvrtom na sektor turizma. U: Bradić-Martinović, A., Beraha, I. & Đuričin, S. (ured.) Poslovanje u periodu pandemije – izazovi i šanse (str. 165-185). Beograd: Institut ekonomskih nauka.
  5. Domazet, I. & Lazić, M. (2021). Integrated Marketing Approach and National Branding as COVID-19 Crisis Response in Tourism Sector. U: International Scientific Conference Innovative Aspects of the Development Service and Tourism (Stavropol, Rusija, 22. april 2021.), str. 37-44.
  6. Lazić, M. , Zorčić, K. (2020). Pregled kretanja i strukture depozita u Republici Srbiji, UBS Bankarstvo, 49(4): 68-87.
  7. Lazić, M., Domazet I. (2019), Theoretical and Practical Foundations of Inflation Targeting with Special Emphasis on the Experience of Serbia. Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets, 52(2): 152-162.
  8. Lazić, M. (2019), Komparativna analiza strategija nacionalnog brendiranja odabranih evropskih zemalja. U: Izazovi savremenog marketinga 2019 – Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem (str. 178-184). Srpsko udruženje za marketing – SEMA.
  9. Đukić, M., Jovanoski, I., Munitlak-Ivanović, O., Lazić, M. & Bodroža, D. (2016), Cost-benefit analysis of an infrastructure project and a cost-reflective tariff: A case study for investment in wastewater treatment plant in Serbia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59: 1419-1425.
  10. Lončar, D., Đorđević, A., Lazić, M., Milošević, S. & Rajić, V. (2016). Interplay Between Market Concentration and Competitive Dynamics in The Banking Sector: Evidence from Serbia, Croatia, Romania and The Czech Republic. Ekonomika preduzeća, 44(5/6): 332-346.