Jelena Galić

Dr Jelena Galić

predavač van radnog odnosa

Kontakt podaci

E-mail: jelena.galic@bba.edu.rs

Master studije

Međunarodne finansije i globalno poslovanje
Finansijski menadžment

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Jelena Galić je rođena 12. marta 1972. godine u Beogradu. Diplomske studije, upisane 1990. godine, završila je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na smeru Bankarstvo, finansije i osiguranje sa opštom prosečnom ocenom 9,13 i diplomirala je 10. oktobra 1994. godine.

Jelena Galić se na poslediplomske studije, na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, smer Monetarni, bankarski i finansijski menadžment, upisala školske 1994/95. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Monetarna vlast u privrednim sistеmima zemalja u tranziciji“ odbranila је 20. jula l999. godine i tako stekla akademski naziv magistra ekonomskih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Valutni odbor” je odbranila 25. novembra 2008. godine, pred komisijom u sastavu: prof. dr Djordje Djukić, prof. dr Predrag Jovanović-Gavrilović, prof. dr Nikola Fabris i prof. dr Branko Vasiljević.

Profesionalna karijera

Оd 01. novembra l994. godine do 30. juna 2007. godine bila je zaposlena u Ekonomskom institutu u Beogradu, gde je od 01. juna 2001. godine radila na poziciji Izvršnog direktora. Tokom rada u Ekonomskom institute, učestvovala je, kao rukovodilac projekta, član radne grupe ili član tima, u brojnim projektima medjunarodnih bilateralnih i multilateralnih donatorskih i razvojnih agnecija (EAR, GTZ, WB, DFID, IFC, USAID, OECD, UNDP, SDC, etc.) u oblasti upravljanja ekonomskim politikama i izgradnji institucija tržišne privrede. Učestvovala je u realizaciji velikog broja stručnih domaćih i međunarodnih projekata.

Od 1. jula 2007. godine do 26. marta 2015. godine, radila je u Deloitte-u d.o.o. Beogradu (Deloitte CE), na poziciji Direktora poslovnog savetovanja i lidera za finansijski sektor za klaster koji obuhvata Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Republiku Srpsku. Od 27. marta 2015. je na poziciji Predsednika Izvršnog odbora AIK banke a.d. Beograd, koja je u ovom periodu postala jedna od sistemskih banaka na domaćem bankarskom tržištu (medju prvih 5 banaka mereno veličinom ukupne aktive) i proširila svoje aktivnosti na tržište EU, kupovinom Gorenjske banke dd iz Kranja (Slovenija) i dobijanjem svih potrebnih saglasnosti ECBa za sticanje 100% vlasništva u Gorenjskoj banci dd Kranj.

Član je Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, odnosno od 2019. godine je zamenik predsednika Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije. Jedan je od osnivača Srpske asocijacije menadžera i Podpredsednik od 2006. do 2008. godine i član Upravnog odbora od 2008. do 2010. godine i 2017. do 2019. godine.

Važniji naučni radovi

 1. Galić, J., Fabris, N., (2015), Essay on Saving and Consumption, Journal of Central Banking Theory and Practice Vol 4, No. 3, pp. 123 – 136, Narodna banka Crne Gore, Podgorica, DOI:10.1515/jcbtp-2015-0014), ISSN 1800-9581
 2. Galić, J., Fabris, N., (2017), Regulatorna uloga centralnih banaka, Zbornik radova sa nučne konferencije: Strukturne reforme i uloga regulatornih tela u Srbiji, pp. 61 – 73, NDEJ sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd; ISBN 978-86-403-1525-8
 3. Galić, J., Fabris, N., (2016), Comparative Analysis of the Monetary Policy Regime: Examples of Serbia, Macedonia and Montenegro, Medjunarodna monografija: Europe and Asia: Economic Integration Prospects, ed. Richet, X., Grubišić, Z., Ozer, M., Domazet, I., pp.. 102 – 117, CEMAFI International Association
 4. Galić, J., Ivanović, P., Grubišić, Z., (2015), The effects of impplied macroprudentional policy in Serbia, Zbornik radova sa medjunarodne konferencije: New economic policy reforms, (ed. Richet, X., Hanić, H., Grubisic, Z.), Beogradska Bankarska Akademija i Institut Ekonomskih Nauka, Beograd
 5. Galić, J., Fabris, N., (2014), Macroprudential Policy – Concept, Organisation and Implementation, Zbornik radova sa medjunarodne konferencije New Economic Policy Reforms, (ed. Hanić, H., Richet, R., Grubišić, Z.,) pp. 185 – 197, Beogradska Bankarska akademija i Institut Ekonomskih Nauka, Beograd
 6. Galić, J., Fabris, N., Žugić, R., (2013), Monetary Policy in Small Open Economies, Zbornik radova sa medjunarodne konferencije Post Crises Recovery, (ed. Hanić, H., Ozer, M., Grubišić, Z., Domazet, I.), str. 19 – 32, Beogradska Bankarska Akademija, Beograd
 7. Galić, J., Fabris, N., Kalezić, Z., (2012), Empirijska analiza poslovanja industrije Crne Gore, Industrija br. 4, pp. 125 – 152, Ekonomski institut, Beograd (YU ISSN 0350-0373)
 8. Galić, J., Fabris, N., Grubišić, Z., (2011), Nove tendencije u monetarnoj politici, Zbornik radova: Izazovi i perspektive integracija zemalja Jugoistočne Evrope (ed. Džafić, Z., Zahirović, S., Umihanić, B.,), medjunarodna naučna konferencija “Ekonomija integracije”, pp. 241 – 252,, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, (ISSN 2233-0445)
 9. Galić, J., (2004), Economic Overview, pp. 10-29, Medjunarodna monografska publikacija Global MarketBriefings – Serbia and Montenegro, ed. Marat Terterov, Kogan Page and Contributors, ISBN (0 7494 4142 9), British Library of Congress Cataloguing
 10. Galić, J., Fabris, N., Pitić, G., Koyama, Y., (2002), Reform of the Banking Sector in Yugoslavia, Medjunarodna monografska publikacija Banking Reforms in South-East Europe, ed. Ž. Šević, Edward Elgar Publishing, str. 309-331, (ISBN 1 84064 377 3), British Library of Congress Cataloguing
 11. Galić, J., Fabris, N., (2002), Izazovi ekonomske politike za 2003. godinu, Zbornik radova: Aktuelni ekonomski trendovi i alternative za ekonomsku politiku na početku 2003. (Ekonomski anali tematski broj), pp. 138-155, NDEJ, Beograd
 12. Galić, J., (2000), Monetarna politika u novim tržišnim uslovima, Ekonomski anali br. 144, str. 131 -154, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd (ISSN 0013-3264)