Dr Snežana Videnović
docent

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 206

Vreme prijema:

sreda 16.00 – 17.00 na Fakultetu

petak 16.00 – 17.00 online

Telefon: 011 26 21 730

E-mail: snezana.videnovic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Etika u finansijama

Menadžment ljudskih resursa

Master studije

Poslovna etika u finansijama

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Snežana Videnović je rođena 1966. godine u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1993. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Fаkultеtu zа strаtеgiјski mеnаdžmеnt Univеrzitеta „Brаćа Kаrić“ 2007. godine, odbranom teze „Еvаluаciја i uprаvlјаnjе pеrfоrmаnsаmа zаpоslеnih“ stiče zvanje mаgistаr nаukа strаtеgiјskоg mеnаdžmеntа. Na Beogradskoj bankarskoj akademiji Univerziteta Union u Beogradu 2013. godine odbranila je doktorsku disertaciju na temu „Моgućnоst primеnе coachinga u Srbiјi“ i stekla zvanje dоktоr еkоnоmskih nаukа.

Na Academy of Executive Coaching u Londonu, 2009. godine stiče diplomu sertifikovanog kouča za razvoj lidera sa najvišim ocenama koje je jedan kandidat dobio od osnivanja Akademije. Sertifikovani je ekspert za upotrebu Thomas Internacional psihometrijskog sistema za analizu ličnosti – Tomas International od 2006. godine. Takođe je i sertifikovani medijator upisan u Registar posrednika u mirnom rešavanju sporova u Ministarstvu pravde.

Profesionalna karijera

Nakon diplomiranja, radila je poslovima sekretara Osnovne škole „Vojvoda Stepa“ i Holding Kompanije „Komgrap“. U telekomunikaciono preduzeće „Mobtel“ na poslove menadžera ljudskih resursa prelazi 2003. godine, nakon toga u „Telenoru“, počev od 2006. godine obavlja poslove na pozicijama HR menadžera – Supporting Functions Partner i HR Processes and Procedures Expert. U osiguravajuće društvo „Dunav osiguranje“ prelazi 2008. godine na poziciju direktora ljudskih resursa, a od 2014. godine osniva Agenciju za obrazovanje „Up life“ koja se bavi edukacijom, treninzima i koučingom.

Zvanje docenta na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina, BiH, stiče 2013. godine.
Na Beogradskoj bankarskoj akademiji 2022. godine stiče zvanje docenta.

Važniji naučni radovi

  1. Videnović, S., (2020) “Poslovna etika u doba korona virusa“ Tokovi osiguranja, br.2., Beograd, str.53-62, ISSN 145-3757
  2. Videnović, S., Hanić, А., (2021)„Interne prevare zaposlenih u osiguranju“ Tokovi osiguranja, br.2., Beograd,  str. 81-96, ISSN 1451 – 3757
  3. Videnović, S., Hanić, А., Sućeska, А., (2021) „Еthically relevant values and behavior of employees in Serbia during the covid-19“ Теме, Ниш,  http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/1448, DOI Number
    https://doi.org/10.22190/TEME200901023V COBISS 45902089
  4. Videnović, S., Pavličević, V., Jovanović, N., (2017) „Perception of Serbian Women Status at Work”, Women and Sustainability in Business, A Global Perspective, Routledge – Taylor and Francis Group, London and New York, 2017, pp. 65-85, ISBN: 9781472448910

 Monografije i zbornici radova

  1. Videnović, S. (2014). Monografija „Koučing“, Zadužbina Andrejević