Docent

Predmeti na kojima je angažovan:
1. Finansijsko računovodstvo
2. Bankarsko računovodstvo
3. Revizija
4. Analiza finansijskih izveštaja

Kabinet: 203

Vreme prijema:

Telefon: +381 11 2624 358

E-mail: slavica.stevanovic@bba.edu.rs
             slavica.stevanovic@ien.bg.ac.rs

Biografija

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Na istom fakultetu je magistrirala na smeru Finansijsko-računovodstvena analiza. Magistarsku tezu pod nazivom „Upravljački aspekti izveštavanja i analize novčanih tokova” je odbranila 2010. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Upotrebna vrednost informacija o novčanim tokovima“ je odbranila na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo i finansije, Univerzitet Union u Beogradu 2015. godine.

Od marta 2002. godine je zaposlena u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu kao istraživač pripravnik, gde je 2010. godine stekla zvanje istraživač saradnik. Nastavnu aktivnost započinje angažovanjem na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije od 2005. godine na predmetima Finansijsko računovodstvo, Bankarsko računovodstvo, Revizija i Bankarstvo. Od 2006. godine je predavač na kursu Antegra – bankarski informacioni sistem koji se realizuje na Beogradskoj bankarskoj akademiji u okviru studentske stručne prakse.

Od 2016. godine je član Naučnog društva ekonomista Srbije (NDES) i recenzent časopisa Industrija koji izdaje Ekonomski institut u Beogradu.

Udžbenici i monografije

 1. Đuričin Sonja, Stevanović Slavica, Elenom Baranenko (2013). „Analiza i ocena konkurentnosti privrede Srbije“, koautorska naučna monografija sa, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 2013.
 2. Stevanović Slavica, Belopavlović Grozdana, (2012). „Strengthening Economic Subjects’ Internal Capacities – Improvement of Decision-Making Process“. Managing Structural Changes: Trends and Requirements. Izdavač: Coimbra: Faculty of Economics, Poglavlje 31, str: 552-564.
 3. Stevanović Slavica, Simeunović Ivana, (2011). „Importance of Management Incentives for the Improvement of Company’s Activities“. The Role of Labour Markets and Human Capital in the Unstable Environment. Izdavač: Ploiesti: Karta Graphic Publishing House; Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Poglavlje 5, str: 115-136.

Naučni i stručni radovi

 1. Stevanović Slavica (2015). „Finansijsko strukturne promene privrede Srbije i zaštita poverilaca u periodu finansijske krize“. Tematski zbornik / Strukturne promene u Srbiji: dosadašnji rezultati i perspektive. Izdavač: Beograd: Institut ekonomskih nauka, str: 347-361.
 2. Belopavlović Grozdana, Vukelić Gordana, Stevanović Slavica (2015). „Detection of Financial Frauds: a Challenge for Accounting Profession“. Zbornik radova / New Economic Policy Reforms. Izdavač: Beograd: Beogradska bankarska akademija. Međunarodna naučna konferencija, Beograd, 9-10. decembar 2014. godine, str: 476-485.
 3. Stevanović Slavica, Belopavlović Grozdana, Lazarević – Moravčević Marija (2014). „Obelodanjivanje informacija o zaštiti životne sredine: praksa u Srbiji“. Ecologica, Vol. XXI, br. 76/2014, str: 679-683.
 4. Stevanović Slavica, Belopavlović Grozdana (2014). „Protection of Investors as a Factor of Competitiveness of Economy: Serbia vs. Western Balkan Countries“. Zbornik radova / Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery. Izdavač: Nice: CEMAFI International Association. Međunarodna naučna konferencija, Nica, Francuska, 10-11. oktobar 2014. godine, str: 645-657.
 5. Vukelić Gordana, Stevanović Slavica, Belopavlović Grozdana (2014). „Analiza finansijske sigurnosti preduzeća u restrukturiranju: prerađivačka industrija“. Tematski zbornik / Deindustrijalizacija u Srbiji: mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora. Izdavač: Beograd: Institut ekonomskih nauka; Beogradska bankarska akademija, str: 673-689.
 6. Stevanović Slavica, Belopavlović Grozdana, Lazarević – Moravčević Marija (2013). „Creative Cash Flow Reporting – the Motivation and Opportunities“. Economic Analysis, Vol. 46, br. 1-2/2013, str: 28-39.
 7. Stevanović Slavica (2013). „Razvrstavanje novčanih tokova – dileme u međunarodnoj i domaćoj praksi“. Računovodstvo, Vol. 57, br. 3-4/2013, str: 30-37.
 8. Stevanović Slavica, Belopavlović Grozdana (2012). „Institucionalne i organizacione determinante kvaliteta sistema finansijskog izveštavanja“. Računovodstvo, Vol. 56, br. 11-12/2012, str: 3-12.
 9. Belopavlović Grozdana, Stevanović Slavica (2012). „Računovodstveni aspekti zaštite životne sredine“, Tematski zbornik / Ekonomski aspekti ekološke politike. Izdavač: Beograd: Institut ekonomskih nauka; Beogradska bankarska akademija, str: 359-375.
 10. Stevanović Slavica, Radovanović Bojana, Minović Jelena (2011). „Uloga menadžmenta u procesu finansijskog izveštavanja – odgovornost i interesi“. Zbornik radova sedme majske konferencije o strategijskom menadžmentu – MKSM 2011, Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, odsek za menadžment. Bor, 26-28. maj 2011. godine, str: 639-647.

Istraživački projekti i naučne studije

 1. Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU, evid. br. 47009, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, od 2011.
 2. Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU, evid. br. 179015, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, od 2011.
 3. Definisanje standarda i priprema podataka za godišnju publikaciju o SILK (engl. EU Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC) indikatorima (2016), Institut ekonomskih nauka, Beograd, naručilac: Republički zavod za statistiku Republike Srbije.
 4. Macroeconomic Analysis and Empirical Evaluation of Active Labour Market Policies in Serbia (2011-2012), Institut ekonomskih nauka, Beograd, naručilac: Regionalni program podrške istraživanju u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP).
 5. Ekonomski aspekti troškova i koristi politike zaštite životne sredine u Srbiji (2011), Institut ekonomskih nauka, Beograd, naručilac: Fond za zaštitu životne sredine.