Mladenka Balaban

Dr Mladenka Balaban
vanredni profesor

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 206

Vreme prijema:

utorak 16.00 – 17.00 na Fakultetu

četvrtak 18.00 – 19.00 online

Telefon: 011 26 27 272

E-mail: mladenka.balaban@bba.edu.rs

Osnovne studije

Osiguranje
Upravljanje finansijskim rizicima

Master studije

Finansijski menadžment

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Dr Mladenka Balaban rođena je u 31.05.1972. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala 1995. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je i magistrirala 2004. godine na temu Uloga tržišta novca u finansijskom sistemu, dok je doktorsku disertaciju odbranila 2007. godine, na Fakultetu za menadžment “Braća Karić”, sa radom na temu Mesto i uloga osiguravajućih kompanija na finansijskom tržištu u Srbiji.

Profesionalna karijera

Svoju karijeru započela je u Saobraćajnom institutu CIP, kao istraživač saradnik, od 1996-2001. godine. Od 2001-2003. godine bila je zaposlena u Evropa osiguranju na mestu šefa plana i analize, a od 2003-2005. godine je unapređena na mesto Finansijskog direktora. Od 2005-2010. godine zaposlena je na Univerzitetu BK, na mestu Izvršnog direktora za finansije. Od 2010. – 2012. godine bila je zaposlena na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu kao naučni saradnik. Od 2012. – 2016 godine zaposlena u „AXA Neživotnom osiguranju“, Beograd, kao Direktor Interne revizije. Od 2016. – 2018. godine bila je zaposlena u Merkur osiguranju na mestu Direktora prodaje osiguranja preko banaka. Od 2018. godine angažovana je kao konsultant Svetske banke u MInistarstvu finansija Republike Srbije na projektu vezanom za unapređenje finansijskog sektora Srbije.
Profesorsku karijeru je započela 2006. godine na Univerzitetu BK, Fakultetu za menadžment BK, u zvanju asistenta, a zatim od 2007-2010. u zvanju docenta na predmetima, Osiguranje i Finansijski menadžment. Svoju karijeru nastavlja od 2010. -2012. godine na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji, na predmetima Osiguranje, Korporativne finansije i Finansijski menadžment. Od 2020. godine nastavlja svoju profesorsku karijeru na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji u zvanju Vanrednog profesora. Pored toga, u Narodnoj Banci Srbije od decembra 2019 godine. Rešenjem Guvernera imenovana je za člana Komisije za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja posrednika i zastupnika u osiguranju.

Važniji naučni radovi

 1. Ilić, G. Đukić, G. Balaban, M. (2019), Upravljanje prirodnim fondovima na primeru šumskih resursa : matematički model, Časopis Ekologija, Vol. 26, br.96 str. 595-600
 2. Balaban, M. Župljanin, S. Nešović, D.(2019): Regional sustainability of local and rural development, Economics of Agriculture 4/2019, p. 1173-1186
 3. Ilić, B. Đukić, G. Balaban, M. (2019), Upravljanje zelenim finansijama na međunarodnom nivou, Naučni skup „Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi“, Zbornik radova, Banja Luka College 2019, str. 205-220
 4. Simeunović, I. Balaban, M. Bodroža, D. (2018), Pricing automobile insurance using mixed Poisson distributions, Časopis Industrija, Industrija : časopis za ekonomiku industrije, Vol. 46, br. 1, str. 61-78
 5. Đukić, G. Balaban, M. (2017), The Macroeconomic Framework of the Functioning of Public Compulsory Pension Insurance, Economic Analysis, Vol. 50, no. 1/2, 2017, str. 26-37
 6. Ivanović, P. Balaban, M. (2016), Financial stability as a precondition for reforms and growth of Serbian market, Sedmi naučni skup sa međunarodnim učešćem „Reforme i razvoj privrede Srbije u uslovima institucionalne krize Evropske unije“, Novi Sad, Sremska Kamenica, Univerzitet Educons, Naučno-istraživački centar, str 67-85
 7. Balaban, M. Župljanin, S. Ivanović, P. (2016), Sources of Finance for Entrepreneurship Development, Economic Analysis. Vol. 49, br. 1/2, str. 48-58.
 8. Biroljev, J. Vojinović, Ž. Balaban, M. (2015), Potential of agricultural production and its impact on insurance premiums, Ekonomika poljoprivrede, Vol. 62, br. 3, str. 705-722
 9. Bradić-Martinović, A. Nedović, N. Balaban, M. (2015), Factoring as a Form of Financing Small and Medium-Sized Enterprises in Serbia, Zbornik radova sa konferencije New Economic Policy Reforms, Izdavač: Univerzitet Union – Beogradska bankarska akademija, Beograd, str. 344-356
 10. Balaban, M. (2014), Role of insurance company as institutional investors, Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery, CEMAFI International Association, University Sophia Antipolis, Nice, France, 2014 str. 730-744,
 11. Balaban, M. Župljanin, S. Andrejević, I. (2013), Global financial crisis and its effects on european financial system, Economic Analysis, Institute of Economic Sciences Vol. 46, no. 3/4, str. 14-25
 12. Simeunović, I. Domazet, I. Balaban, M. (2012), Bonus-malus sistem kao sastavni deo tarife autoodgovornosti, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Ekonomski fakultet u Subotici, god. 48, br. 28, str. 313-325

Monografije i zbornici radova

 1. Ilić, G. Đukić, G. Balaban, M. (2020), Sustainability of Mandatory Pension Insurance in the Circular Economy: A Comparative Analysis, Chapter 7, Handbook of Research on Entrepreneurship Development and Opportunities in Circular Economy, Neeta Baporikar, Namibia University of Science and Technology, Namibia & University of Pune, Igi Global
 2. Balaban, M. i drugi (2016), Rizici u elektronskom bankarstvu, Kanali distribucije u savremenom bankarstvu, monografija Izdavač: Institut ekonomskih nauka Beograd, str. 21-39.
 3. Balaban, M.(2015), Uticaj osiguravajućih kompanija na stabilnost finansijskog sektora u Srbiji, Strukturne promene u Srbiji – dosadašnji rezultati i perspektive, Institut ekonomskih nauka Beograd,str. 78-90, ISBN 978-86-89465-17 http://ebooks.ien.bg.ac.rs/245/1/mb_2015_01.pdf
 4. Đurić, Đ. Ivanović, V. Balaban, M. (2010), Regional policy funds: How prepared is Serbia to access Europian Union regional policy funds? međunarodna monografija Serbia and the European Union: economic lessons from the new member states, str. 297-314 University of Coimbra, Portugal i Institut ekonomskih nauka, Beograd