Docent

Predmeti na kojima je angažovan:
Mikroekonomija

Kabinet: 202

Vreme prijema:

ponedeljak, 13.00-14.00 na fakultetu

utorak, 13.00-14.00 online

Telefon: 011/2629-950

E-mail: mihajlo.djukic@ien.bg.ac.rs
               mihajlo.djukic@gmail.com

Biografija

Diplomirao je na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer ,,Računovodstvo i revizija“, 2009. godine. Master rad pod nazivom: „Specifičnosti vrednovanja kompanija na tržištima u razvoju“ odbranio je 2011. godine. Upisao je doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Tehničkog univerziteta u Košicama, Slovačka. Od jula 2010. godine zaposlen je na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, kao istraživač pripravnik. Februara 2011. godine biran je u zvanje istraživač saradnik i angažovan je na makroprojektima Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj. Na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije angažovan je od oktobra 2012. godine kao asistent na predmetu Mikroekonomija. Od oktobra 2012. godine angažovan je kao Lokalni koordinator Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka (RRPP) za Srbiju, medjunarodnog projekta finansiranog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, čija je lokalna kancelarija Institut ekonomskih nauka. Član je ERENET-a (Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities) od 2012. godine. Odlično govori engleski jezik a poseduje i pasivno znanje francuskog jezika.

Naučni i stručni radovi

 1. ĐUKIĆ Mihajlo, NIKOLIĆ Draško, „Ekonomske integracije i analiza spoljne zaduženosti Republike Srbije“, European Integration Process In Western Balkan Countries, Faculty of Economics of the University of Coimbra, str.512-528, 2012.
 2. ĐUKIĆ Mihajlo, MINOVIĆ Jelena, MILIVOJEVIĆ Saša, „Vrednovanje kompanija na tržištima u razvoju metodom diskontovanja novčanih tokova“, Economy of integrations (ICEI) Integration Challenges and Prospective of SEE Countries, Tuzla, 2011
 3. ĐUKIĆ Mihajlo, BODROŽA Duško, (2014), „Kakva industrijska politika vodi do rasta zasnovanog na izvozu?: Komparativna analiza industrijskog razvoja Republike Srbije i Republike Slovačke“, Deindustrijalizacija u Srbiji: mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora, Izdavač: Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Strana (od-do): 538-551, COBISS.SR-ID 512252514, ISBN 978-86-89465-12-9
 4. ĐUKIĆ Mihajlo, BODROŽA Duško, (2011), „Foreign Direct Investments Attraction in Western Balkan Countries- A Case Study From Serbia“, Young scientists 2011, Izdavač: Technical University of Košice Faculty of Economics, Košice, Strana (od-do): 29-43, COBISS.SR-ID 512162146, ISBN 978-80-553-0760-2,
 5. PENEV Slavica, UDOVIČ Boštjan, ĐUKIĆ Mihajlo, „Ekonomska diplomatija u Srbiji : karakteristike i mogućnosti za unapređenje“, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, Ekonomske teme, Vol. 52 (3), 2014.
 6. MINOVIĆ Jelena, ĐUKIĆ Mihajlo, MILIVOJEVIĆ Saša, “Razlike između nerazvijenih i razvijenih finansijskih tržišta”, Međunarodni ekonomski skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu, Banja Luka, 2011
 7. BELOPAVLOVIĆ Grozdana, ĐUKIĆ Mihajlo, „Development Of Serbian Banking Sector: A Comparison With The Western Balkan Countries“, Contemporary issues in the integration processes of Western Balkan countries in the European Union, 2011
 8. BARANENKO Elena, ĐUKIĆ Mihajlo, „Načini za unapređenje izvoznih aktivnosti“, Managing Structural Changes Trends And Requirements“, Faculty of Economics of the University of Coimbra, str. 520-536, 2012.
 9. RADOVANOVIĆ Bojana, ĐUKIĆ Mihajlo (2014) „Debata o prirodnom okruženje i ekonomskom rastu / Environment vs. Economic Growth debate“, Toward Green Economy: Opportunities and Obstacles for Western Balkan Countries, Izdavač:Bloomington: Xlibris Publishing, Strana 32-44, COBISS.SR-ID 512282978, ISBN 9781503532946

Istraživački projekti i naučne studije

 1. “Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa zahtevima EU“, N° 179015 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2011-2015.
 2. “Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU”, No. 47009, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2011-2015.
 3. „Izrada ekonomske analize tržišta nespecijalizovane trgovine na veliko i tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana za period 2010 – 2012. godina, za tržište Grada Beograda i tržište Republike Srbije“, (2013.), naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije
 4. Nacionalni Dijalog u oblasti društvenih nauka, Regionalni program podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka (RRPP), 2012 – 2016.
 5. Letnja škola ekonomija ekonomije (2012-2014), koordinator projekta