Marija Lazarević

Dr Marija Lazarević
vanredni profesor

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 306a

Vreme prijema:
četvrtak 17.00 – 18.00
petak 11.00 – 12.00

Telefon: 011 26 21 730

E-mail: marija.lazarevic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Osnove menadžmenta
Principi marketinga
Strategijski menadžmenti

Master studije

Marketing menadžment
Integrisane marketing komunikacije

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Marija Lazarević je diplomirala 1999. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer Marketing. Na istom fakultetu je završila poslediplomske studije na smeru Menadžment i 2005. godine odbranila magistarski rad na temu „Izvori i strategije za sticanje održive konkurentske prednosti preduzeća“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Faktori i pristupi u kreiranju konkurentskih strategija malih i srednjih preduzeća u Srbiji“ odbranila je 2013. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije.

U okviru ERASMUS+ programa mobilnosti nastavnika, Marija Lazarević je tokom 2019. godine boravila na stručnom usavršavanju na Ekonomskom fakultetu – Tehničkog univerziteta u Košicama i 2020. godine na Univerzitetu Danubius u Rumuniji.

Profesionalna karijera

U periodu od 2004. do 2009. godine Marija Lazarević je bila zaposlena u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. U navedenom periodu učestvovala je u realizaciji većeg broja naučnih studija i istraživačkih projekata iz oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta.

Nastavnu aktivnost započinje angažovanjem 2005. godine, a zatim i zaposlenjem 2009. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Godine 2018. birana je u zvanje vanrednog profesora Univerziteta Union u Beogradu. Kao koordinator za stručnu praksu, od 2010. godine aktivno učestvuje u planiranju i organizovanju prakse studenata Beogradske bankarske akademiji, kao i u realizaciji brojnih radionica i gostujućih predavanja.

Važniji naučni radovi

 1. Lazarević-Moravčević, M. (2019), Characteristics of Marketing Communication Strategy of a Small Enterprise, Economic Analysis
 2. Lazarević-Moravčević, M. Erić, D. Kamenković, S. (2018), Uticaj poslovnog okruženja na performanse sektora MSPP u Srbiji, Poslovna ekonomija, Sremska Kamenica, br.1
 3. Jovanović, O. Lazarević – Moravčević, M. (2018), Organska poljoprivreda u funkciji održivog razvoja Republike Srbije, Ecologica, 25 (91)
 4. Minović, J. Lazarević-Moravčević, M. Beraha, I. (2016), Strategic orientation of SMEs: empirical research, Menadžment, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, br. 81
 5. Lazarević – Moravčević M. Stevanović, S. Belopavlović, G. (2014), Specifics of Management in Small and Medium-Size Enterprises in Serbia,
  Economic Analysis : journal of emerging economics, Institut ekonomskih nauka, Beograd, Vol. 47, no. 3/4
 6. Hanić, A. Pržulj, Ž. Lazarević – Moravčević, M. (2016) Characteristics of Human Resource Management in Serbia, European Journal of Economics
  and Business Studies, v. 2, n. 1
 7. Belopavlović, G. Lazarević-Moravčević, M. Stevanović, S. (2015), Razvojne mogućnosti vodoprivrednih preduzeća u Srbiji kao faktor,
  adaptacije na klimatske promene, Ecologica, 22 (80)
 8. Lazarević – Moravčević, M. Brnjas, Z. Belopavlović, G. (2013), Research & Development and Marketing The Business Functions of Strategic
  Importancefor SMEs in Creating Competitive Advantages, Metalurgia International, No 4, vol. 18
 9. Beraha, I. Baranenko, E. Lazarević-Moravčević, M. (2010), Clusters of a Factor of Local Economic Development, the Case of Czech Republic,
  Technical University of Kosice – Faculty of Economics, Kosice

Monografije i zbornici radova

 1. Lazarević-Moravčević, M. Lazić, M. Kaličanin, T. (2019), Primena marketing koncepta u malim preduzećima, Izazovi savremenog marketinga, Srpsko udruženje za marketing, Zlatibor
 2. Kamenković, S. Lazarević-Moravčević, M. (2018), Ocena kvaliteta okruženja i njegov uticaj na poslovanje sektora MSPP u Srbiji, Institut ekonomskih nauka, Beograd
 3. Lazarević-Moravčević, M. Jovanović, O. (2018), Business environment in Serbia – opportunities for SMEs development, Western Balkans Economies in EU Integration: past, present and future, CEMAFI, International Association, Nica
 4. Minović, J. Lazarević-Moravčević, M. (2016), Konkurentnost balkanskih zemalja – uticaj različitih faktora, Pravci strukturnih promena u procesu pristupanja EU, Institut ekonomskih nauka, Beograd
 5. Lazarević – Moravčević, M. Pantić, O. Filimonović, D. (2015), SME sector as a growth factor of employment in Serbia, New economic policy reforms, Beogradska bankarska akademija, Beograd