Ivana Simeunović

Prof. dr Ivana Simeunović
redovni profesor

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 206

Vreme prijema:
sreda 13.00 – 14.00 na Fakultetu
četvrtak 18.00 – 19.00 online

Telefon: 011 26 27 272

E-mail: ivana.simeunovic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Finansijska i aktuarska matematika
Finansijska statistika
Osiguranje

Master studije

Nauka o upravljanju
Upravljanje finansijskim rizicima

Doktorske studije

Multivarijaciona analiza
Kvantitativne metode u finansijama

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Ivana Simeunović je rođena 16.11.1978. godine u Čačku, gde je završila osnovnu i srednju školu. Po završetku gimnazije prirodno-matematičkog smera upisala je Matematički fakultet u Beogradu na kojem je diplomirala 2002. godine. Magistarske studije na smeru Aktuarstvo završila je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2007. godine odbranivši magistarsku tezu pod nazivom „Matematičko-statistički osnovi utvrđivanja premije imovinskog osiguranja“, čime je stekla titulu magistar statističkih nauka. Godine 2010. je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Statističko-aktuarske osnove i rešavanje problema u procesu utvrđivanja premije u osiguranju od autoodgovornosti“ na Beogradskoj bankarskoj akademiji pod mentorstvom prof. dr Hasana Hanića.

Tokom 2008-2009. godine pohađala je obuku sprovedenu pod nadzorom NBS koja je usaglašena sa međunarodnim pogramom za sticanje licence ovlašćenog aktuara, nakon čega je postala rukovodilac ove obuke koja se u periodu 2009-2014 odvijala na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

Profesionalna karijera

Prvo radno iskustvo stekla je u periodu 2002-2003 radeći kao profesor matematike u privatnoj škloli Cosmopolitan. U periodu 2003-2005. boravila je u SAD, gde je bila zaposlena kao computer-expert u internacionalnoj kompaniji Rimaco, USA. Od 2012. godine do danas angažovana je kao predavač u okviru Link group, Business Academy gde izvodi nastavu na predmetima Finansijska matematika i poslovna statistika i Kvantitativne metode.

Od 2005. godine do danas je u stalnom radnom odnosu na Beogradskoj bankarskoj akademiji gde je birana u više zvanja i gde izvodi nastavu na svim nivoima studija. U periodu od 2011-2014 bila je član Saveta Fakulteta, dok je od 2015. godine član saveta Univerziteta.

Važniji naučni radovi

  1. Kaličanin, T. Kamenković, S. Simeunović, I. (2019), Comparative Analysis of Insurance Premiums in Serbia and Bosnia and Herzegovina – Multiple Linear Regression Analysis Model. Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets, ISSN 1821-2573, Vol 52 No 1.
  2. Kamenković, S. Simeunović, I. (2018), Determinants of FDI : Comparative Analysis of Serbia and Bulgaria, Western Balkans Economies in EU Integration:past, present and future, UDK: 330.322(497.2)(497.11)
  3. Simeunović, I. Balaban, M. Bodroža, D. (2018), Pricing automobile insurance using mixed Poisson distributions. Industrija, Ekonomski institut, Beograd
  4. Hanić, H. Zorić, I. Simeunović, I. (2017), Risk qualification under solvency II -implication on serbian insurance market. Challenges and tendencies in contemporary insurance market, Ekonomski fakultet, Beograd
  5. Paraušić, V. Domazet, I. Simeunović, I. (2017). Analysis of the Relationship Between the Stage of Economic Development and the State of Cluster Development. Argumenta oeconomica
  6. Simeunović, I. Domazet, I. Zubović, J. (2016), Modelling a BMS-Based Automobile Liability Rating System: The Serbian Case. Ekonomika preduzeća
  7. Paraušić, V. Simeunović, I. (2016), Market Analysis of Serbia’s Raspberry Sector and Cluster Development Initiatives. Economics of Agriculture
  8. Domazet, I. Simeunović, I. (2015), Company’s Fiduciary Responsibility for the Automobile Liability Insurance. Ekonomika preduzeća
  9. Vuković, D. Simeunović, I. Zalesov, S. Yamashkin, A. Shpak, N. (2015), Influence of summer temperatures on basic economic and tourism indicators of the Middle Mediterranean. Thermal Science, Special Edition
  10. Balaban, M. Simeunović, I. (2013), Contribution of insurance in development of bioegionalizm. Ekonomika poljoprivrede