Iva Ljutić

Dr Ivana Ljutić
vanredni profesor

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 206

Vreme prijema:
utorak 16.00-17.00 na Fakultetu
četvrtak 17.15-18.15 online

Telefon: 011 26 27 272

E-mail: ivana.ljutic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Poslovno pravo
Finansijsko pravo

Master studije

Pravo Evropske unije
Korporativno upravljanje

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Ivana Ljutić rođena je 20. marta 1980. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, privrednopravni smer, završila je 2003. godine, sa prosečnom ocenom 9,90; Dobitnik je godišnjih nagrada za najbolje studente: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Norveške kraljevske vlade (2000/01). Magistrirala je cum laude 2009. godine, na temu „Poreski i poslovni aspekti transfernih cena“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i time stekla zvanje magistra pravno-ekonomskih nauka. Doktorsku disertaciju na temu „Pravna kontrola transnacionalnih kompanija“ sa odlikom je odbranila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2013. godine iz uže naučne oblasti međunarodna trgovina, trgovinsko pravo.

Profesionalna karijera

Posle diplomiranja, 2003. godine zaposlila se na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća, Evropski univerzitet, kao asistent na predmetima Međunarodno poslovno pravo i Poslovno pravo, gde je radila do 2005. godine. Od 2005. do 2010. godine bila je zaposlena na Fakultetu za poslovne studije i Fakultetu za državnu upravu i administraciju, Univerziteta Megatrend u Beogradu, kao asistent na predmetima Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Instrumenti platnog prometa, Carinski sistem i carinski postupak i Uvod u građansko i stvarno pravo. Na Beogradskoj bankarskoj akademiji radi od 2012. godine, prvo kao saradnik u nastavi u oblasti pravno-humanističkih nauka. U zvanje docenta Univerziteta Union u Beogradu, birana je 2014. godine.

Član je Udruženja pravnika u privredi Srbije (2006-), Udruženja pravnika Srbije (2009-). Bila je angažovana kao predavač na profesionalnim seminarima, oblast: Oporezivanje dobiti pravnih lica, Paragraf, Beograd; predavač na projektu: Program podrške ravnomernom regionalnom razvoju, Nacionalna agencija za regionalni razvoj Republike Srbije; predavač na programu stručne obuke za procenitelja vrednosti nepokretnosti i dr. Autor je stručnih radova za časopise: Pravno-računovodstveni instruktor, Lege Artis, Pravni informator.

Važniji naučni radovi

 1. Ljutić, I. Đurđević, D. (2015). Korporativna odgovornost i prevencija pranja novca. Ekonomija teorija i praksa, godina VIII br. IV 2015, Novi Sad
 2. Ljutić, I. (2015). Transnational corporations : mechanism of self-regulation and self-control and the global financial crisis. International Scientific Conference Proceeding New еconomic policy reforms, Belgrade Banking Academy, Belgrade, Serbia
 3. Ljutić, I. (2014). New Transfer Pricing Regulation in Serbia: A proposal for the Amendment of Tax Regulation and Harmonization with the EU Acquis Communautaire. SEE Law Journal, Volume 1, Number 2
 4. Ljutić, I. (2014). Međunarodno pravo, transnacionalne kompanije i „nova“ Lex mercatoria. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2014., Elektronsko izdanje
 5. Ljutić, I. Milanović, A. (2014). Primena načela postupanja u dobroj veri u oporezivanju dobiti povezanih lica. Pravni život – Načelo savesnosti i poštenja, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, Broj 11/2014, Godina LXIII, Knjiga 573, TOM III
 6. Ljutić, I. (2014). Poreske regulative o sporazumima raspodele troškova multinacionalnih kompanija na filijale – uporednopravni pregled. Strani pravni život, Broj 2/20, Beograd
 7. Ljutić, I. (2014). Direktori u senci – aspekti de facto i de jure kontrole transnacionalne kompanije. Srpska pravna misao, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, godina 20., Broj 47, Banja Luka, doi: 10.7251/SPM1447011Lj
 8. Ljutić, I. (2013). Corporate Governance in Group of Companies: A Corporate Law Review. International Scientific Conference Proceeding, Post Crisis Recovery, Belgrade Banking Academy, Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia, 2013.
 9. Ljutić, I. (2012). Primena instituta „probijanja pravne ličnosti“ kod transnacionalnih kompanija. Pravni život – Pravo i moral, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, Broj 11/2012, Godina LXI, Knjiga 557, TOM III
 10. Ljutić, I. (2012). Meko pravo u funkciji kontrole transnacionalnih kompanija. Pravo i privreda. Časopis za privrednopravnu teoriju i praksu, Beograd: Godina XLIX, br. 4-6
 11. Ljutić, I. (2011). Sporazumi o utvrđivanju cena unapred između povezanih društava i poreskih uprava. Pravo i privreda, Časopis sa privrednopravnu teoriju i praksu. Beograd: Godina XLVIII, br. 7-9, 2011
 12. Ljutić, I. (2010). Oporezivanje transakcija multinacionalnih kompanija po transfernim cenama, Pravni život – Pravo i prostor, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, Broj 11/2010, KNjIGA 541, TOM III