Docent

Predmeti na kojima je angažovan:
1. Poslovno pravo
2. Finansijsko pravo
3. Korporativno upravljanje
4. Pravo EU

Kabinet: 207

Vreme prijema: Utorak 17:00-18:00

Telefon: +381 63 351 620

E-mail: djuro.djuric@bba.edu.rs

Biografija

Đuro Đurić je rođen 09.07.1980. godine u Beogradu. Osnovnu školu završio je u Batajnici, a gimnaziju u Zemunu. Diplomirao je 2004. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na pravosudnom smeru, sa prosečnom ocenom 9,00. Master studije završio je 2006. godine na Univerzitetu u Monteskje, u Bordou, Francuska, na smeru Osnovno privatno pravo – Poslovno pravo i pravo preduzeća. Doktorsku disertaciju odbranio je 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, poslovnopravna naučna oblast, pod nazivom „Sanaciona reorganizacija društava kapitala u stečaju, Uporedna studija nemačkog, francuskog i srpskog prava“, pod mentorstvom prof. dr. Mirka Vasiljevića. Od 2007. do 2010. godine bio je asistent na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerziteta Union Beograd. Od 2010. do 2016. godine bio je zaposlen kao istraživač-saradnik na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, a od 2016. do 2017. godine kao viši savetnik Komore javnih izvršitelja Republike Srbije. Novembra 2016. godine izabran je u zvanje docenta na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Od aprila 2017. godine zaposlen je kao profesor strukovnih studija na Visokoj školi za ekonomiju i upravu u Beogradu, na predmetima Osnovi prava, Poslovno pravo i Upravno pravo. Aprila 2018. godine izabran je u zvanje naučnog saradnika Instituta za uporedno pravoo u Beogradu. Od jula 2018. godine je gostujući istraživač na Univerziteta Zarlanda, u Zarbrikenu, u Nemačkoj. Stručno se usavršavao na Univerzitetu u Torinu, Italija, i na Univerzitetu Zarlanda, u Zarbrikenu, Nemačka. Napisao je više od 20 naučnih i stručnih članaka, izlagao na međunarodnim konferencijama i učestvovao u naučnim i komercijalnim projektima. Poseduje aktivno znanje francuskog, nemačkog i engleskog jezika, kao i srednji nivo znanja mađarskog jezika. Od septembra 2018. godine radi na Beogradskoj bankarskoj akademiji kao gostujući nastavnik.

Udžbenici

 1. Dedeić P. Đurić Đ. (2010) Poslovno pravo, Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo osiguranje i finansije.

Radovi

 1. Đurić, Đuro, Jovanović, Vladimir, Građanskopravna odgovornost za ekološku štetu u Francuskoj, u: „Ecologica“ N°90/2018, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ekologika, Beograd 2018, s. 430-434.

 2. Đurić, Đuro, Jovanović, Vladimir, Misailović, Mirjana, Insolvency of banks and financial institutions the EU candidate countries in Western Balkans, u: Teme, Časopis za društvene nauke, Univerzitet u Nišu, Suzana Đukić, ur.Vol. XLII, No. 1, 2018, Niš, 2016, s. 129-141.

 3. Đurić, Đuro, Jovanović, Vladimir, Reforma obligacionog prava u Francuskoj, u: Pravni život No. 10/2017, Slobodan Perović, Udruženje pravnika Srbije, Beograd 2017, s. 499-512.

 4. Đurić, Đuro, Jovanović, Vladimir, Akcioni plan za modernizaciju kompanijskog prava i korporativnog upravljanja u Evropi, u: Pravni život No. 9-12/2016, Slobodan Perović, Udruženje pravnika Srbije, Beograd 2016, s. 143-158.

 5. Đurić, Đuro, Influence of the EU regulations in banking and financial insolvency of candidate countries – Special emphasis on some West Balkans countries, in: Banking and financial insolvencies: The European Regulatory Framework , INSOL Europe Academic Forum, Nottingham, 2016, s. 113-121.

 6. Đurić, Đuro, Sanaciona reorganizacija društava kapitala u stečaju, Uporedna studija nemačkog, francuskog i srpskog prava , Prof. dr Mirko Vasiljević, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Beograd, 2016.

 7. Đurić, Đuro, Reforma radnopravnih propisa u Republici Srbiji, u: Strukturne promene u Srbiji : dosadašnji rezultati i perspective , ed. Ivan Stošić i dr., Institut ekonomskih nauka, Beograd 2015, s. 431-448.

 8. Đurić, Đuro, The bankruptcy law of the Republic of Serbia in times of crisis, in: Economic science on the crossroad, Institut ekonomskih nauka Beograd, 2013, s. 59-67.

 9. Đurić, Đuro, Srđan Redžepagić, Harmonization of legislation with the EU standards, in: Managing Structural Changes Trends and Requirements, Joao Sousa ANDRADE, Marta C. N. SIMOES, Ivan STOŠIĆ, Dejan ERIĆ, Hasan HANIĆ (ed.), Faculty of Economics of the University of Coimbra, Coimbra 2012, s. 61-93.

 10. Đurić, Đuro, Serbian Insolvency Law and its relation to EU Insolvency Standardisation and the US Bankruptcy Code, in: Substantive Harmonisation and Convergence of Laws in Europe , Rebecca PARRY (ed.), Insol Europe, Nottingham, p. 159-173.

 11. Đurić, Đuro, Nikolić, Draško, Corporate reorganisation in Republic of Serbia – Lessons from EU praxis, in: Regional Cooperation and European Integration, Bogdan ŠALEJ, ŠTEFAN, ERIĆ, Dejan, REDŽEPAGIĆ, Srđan, STOŠIĆ, Ivan, International Center for Promotion of Enterprises, Ljubljana 2011, s. 256-271.

Projekti

 1. “Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i harmonizacije sa zahtevima Evropske unije“, br. 179015, Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, 2011/2014.

 2. “Evropske integracije i društveno-ekonomske promene u privredi Republike Srbije na putu ka Evropskoj uniji”, br. 47009, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, 2011/2014.

 3. “Integracija srpske ekonomije u Evropsku uniju – planiranje i finansiranje regionalnog i ruralnog razvoja i politika razvoja preduzeća”, br. 159004″, Ministry of Science and Technological Development of the Republic of Serbia, 2008/2010

 4. “Rule of Law and Enforcement”, German Organisation for International Cooperation in Serbia (GIZ), 2016/2017.

 5. “Business Enabling Project” (BEP), USAID Serbia, 2017.