Vanredni profesor

Predmeti na kojima je angažovana:
1. Menadžment ljudskih resursa
2. Poslovna etika u finansijama
3. Organizaciono ponašanje

Kabinet: 206

Vreme prijema: Po dogovoru ili putem mejla na stud@bba.edu.rs za osnovne studije / na master@bba.edu.rs za master studije

Telefon: +381 11 2631-730

E-mail: azra.hanic@bba.edu.rs

Biografija

Osnovne studije upisala je 2003. godine na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo (Studijski program: Bankarstvo) Univerziteta „Braća Karić“ Beograd. Na istom fakultetu je diplomirala 2007. godine odbranivši diplomski rad iz predmeta Menadžment ljudskih resursa na temu „Merenje radnog učinka“ sa ocenom 10 i time stekla zvanje diplomirani ekonomista – menadžer u bankarstvu.

Master studije upisala je 2008. godine na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji – Fakultetu za bankarstvo, finansije i osiguranje (Studijski program: Investiciono bankarstvo) Univerziteta Union u Beogradu. Na istom fakultetu je 2010. godine odbranila master tezu iz predmeta Poslovna etika, na temu „Etičke dimenzije menadžmenta ljudskih resursa“ sa ocenom 10 i time stekla zvanje Diplomirani ekonomista – master. Na Institutu obavlja funkciju sekretara časopisa Makroekonomske analize i prognoze (MAP) i časopisa Ekonomske analize.

U toku master studija, a u sklopu Tempus projekta, jedan semestar je pohađala nastavu na fakultetu Suola Amministrazione Aziendale, School of Management, Univerziteta u Torinu (Italija) i uspešno položila sve ispite iz tog semestra.

Godine 2010/11. upisala je doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na studijskom programu iz oblasti menadžmenta koji je u okviru Tempus projekta realizovan u saradnji sa ekonomskim fakultetima iz Beča i Ljubljane. Sa uspehom je položila sve ispitne obaveze i dana, 26.02. 2016. godine, uspešno je odbranila doktorsku disertaciju na temu “Etička aspekti menadžmenta ljudskih resursa u procesima tranzicije“ i time stekla pravo na akademsku titulu i naučno zvanje Doktora ekonomskih nauka iz oblasti menadžmenta. Zaposlena je od 2008. godine na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji – Fakultetu za bankarstvo, finansije i osiguranje, najpre kao saradnik u nastavi, a potom kao asistent za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment. Izvodila je vežbe na predmetima: Menadžment ljudskih resursa, Poslovna etika u finansijama, Korporativna kultura i Organizaciono ponašanje.

Od 2010. godine angažovana je kao spoljni saradnik na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu.

Naučni i stručni radovi

 1. Barjaktarović, L., Pindžo, R. i Hanić, A. (2016). Critical Analysis of Realibilityof the Model of Investments Credit Approval in Agriculture and Food Processing IndustryEconomics of Agriculture, Vol. 63, br. 3, ISSN 0352-3462, COBISS.SR-ID xxxxx, str. 751-765.
 2. Hanić, A. i Kaličanin, T. (2016). Comparative Analysis of Levels of Banking Sector Markets Concentration in CEE Region. Economic Analysis, 2016, Vol. 49, br. 1/2, ISSN 1821-2573, COBISS.SR-ID 224804620, str. 59-72.
 3. Hanić, A., Pržulj, Ž. i Kulović, Dž. (2016). Motivation Elements in Reward System19th EBES Conference, Istanbul Tehnical University, Faculty of Management / Department of Economics, 26-28 may, Istanbul, Turkey, EBES Publication, ISBN: 978-605-84468-5-4, str. 1130-1143.
 4. Hanić, A., Pržulj, Ž. i Marija Lazarević – Moravčević. (2016). Characteristic of Human Resource Management in SMESs in Serbia European Journal of Economics and Business Studies, Januar- April 2016, Volume 4, No. 1, str. 237-246.
 5. Hanić, A., Vuković, D. i Marković, D. (2016). Snowflake Model of Regional Competitiveness – Evidence from Serbia. International review, 2016, Vol. 4, no. 1/2, ISSN 2217-9739, COBISS.SR-ID 223874060, str. 59-73.
 6. Hanić, A., Pilav Velić, A., Hrnjić, A. i Milanović, A. (2015). Added values of social CRM : the examination of customer perspective Ekonomska revija, 2015, Vol. 12, br. 3, ISSN 1512-8962, COBISS.SR-ID 512322402, str. 59-75.
 7. Hanić, H., Vujović, M. i Hanić, A. (2015). Kreiranje novog modela finansiranja regionalnog razvoja „Politika regionalnog razvoja, naučno utemeljenje i praktični primeri“, konferencija održana 11-12. decembra 2015. u Beogradu, objavljen u istoimenom zborniku radova, Beogradska Bankarska Akademija, ISBN 978-86-7852-037-2, COBISS.SR-ID 213477900, 64-80 str.
 8. Hanić, H., Duran, E. i Hanić, A. (2015). Dynamic analysisof the concentration degree of the banking sector in Serbia\ Dinamicka analiza stepena koncentracije bankarskog sektora u Srbiji. ICEI 2015, „Challenges of Economy in Environment Under Crisis“; International Scientific Conference „Economy of Integration“, Tuzla, BiH, December, 2015, ISSN 2490-2616, str. 57.
 9. Hanić, H., Domazet, I. i Hanić, A. (2015). Tehnološka infrastruktura CRM-KAM koncepta – faktor konkurentnosti finansijskih organizacija. FBIM Transactions, 2015, Vol. 3, no. 2, ISSN 2334-718X, COBISS.SR-ID 512310626, 23-32 str.
 10. Hanić, A. i Beriz, Č. (2014). Understanding customers’ motivation for utilizing green products. Ecologica, 2014, God. 21, br. 74, ISSN 0354-3285, COBISS.SR-ID 512257122, 145-150 str.

Istraživački projekti i naučne studije

Angažovana je na dva makroprojekta finansirana od strane Ministarstva prosvete za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, pod nazivom:

 1. Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa EU,
 2. Evropske integracije i društveno-ekonomske privrede Srbije na putu ka EU.