Aleksandra Cvejić

MSc Aleksandra Cvejić

saradnik u nastavi

Kontakt podaci i vreme prijema

Kabinet: 301

Vreme prijema:
Utorak 18.00 – 19.00 na Fakultetu
Četvrtak 18.00 – 19.00 online

Telefon: 011 26 21 270

E-mail: aleksandra.cvejic@bba.edu.rs

Osnovne studije

Bankarstvo
Bankarsko poslovanje

Biografija

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Aleksandra Cvejić saradnik je u nastavi na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Oblast naučnog interesovanja: ekonomija i finansije, bankarsko poslovanje i rizici, korporativno-finansijska restrukturiranja, valutne i kamatne transformacije. Osnovne akademske studije prvog stepena završila je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, sa prosečnom ocenom 9,83, 2011. godine. Master akademske studije, smer Investiciono bankarstvo, završila je 2015. godine na pomenutoj visokoškolskoj ustanovi, sa prosečnom ocenom 10,00. Nosilac je priznanja za postignute izvanredne rezultate tokom master akademskih studija.

Akademsku karijeru započinje 2009. godine kao demonstrator na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, podučavajući studente na predmetima Bankarstvo i Bankarsko poslovanje. Od 2011. godine, saradnik je u nastavi na istim predmetima. Autor je više naučnih radova u domaćim časopisima, zbornicima naučnih konferencija međunarodnog značaja, kao i naučno-stručnim periodikama.

Profesionalna karijera

Profesionalnu karijeru započinje 2012. godine kao finansijski analitičar, obavljajući poslove vođenja i nadzora nad poslovnim knjigama, ocene kreditnog boniteta i finansijskog restrukturiranja privrednih društava. Učestvovala je u značajnim komercijalni projektima.

Važniji naučni radovi

  1. Živanović, B. Cvejić, A. Sikimić, U. (2019). Perspektive finansiranja organskog stočarstva modelom bankarskog kredita u Republici Srbiji, Ecologica, Vol.26, No 96, UDC: 631.95+636:336.734(497.11), ISSN 0354 – 3285 = EKOLOGICA
  2. Živanović, B. Cvejić, A. Aćimović, Ž. (2019). Rizici finansiranja konvencionalnog modela proizvodnje maline u poslovnom bankarstvu Republike Srbije, Ecologica, Vol.26, No 96, UDC: 330.131.7: 634.711(497.11), ISSN 0354 – 3285 = EKOLOGICA, COBISS.SR – ID 80263175
  3. Živanović, B. Cvejić, A. (2016). Potencijalni institucionalni modeli rešavanja krize neperformansnih kreditnih aranžmana u bankarskom sistemu Republike Srbije, u časopisu Srpska nauka danas, Vol. 1, br. 1, str. 44-54
  4. Živanovović, B. Cvejić, A. Savić, I. (2011, 2012, 2013, 2014). Kretanje referentne (REPO) kamatne stope stope, Makroekonomske analize i prognoze, Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd
  5. Živanović, B. Cvejić, A. Kosanović, M. (2011, 2012, 2013, 2014). “Kretanje na međubankarskom tržištu deviza” Makroekonomske analize i prognoze, Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd

Monografije i zbornici radova

  1. Živanović, B. Cvejić, A. Jović, Ž. (2017). Strategija upravljanja rejtingom privrednog društva složene organizacione i vlasničke strukture, FBIM Transactions, Vol. 5 br. 1 str. 155-166, DOI 10.12709/fbim.05.05.01.16
  2. Cvejić, A. (2016). Efekti neperformansnih plasmana na kapital i kapitalnu adekvatnost poslovnih banaka, monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd
  3. Živanović, B. Cvejić, A. Kosanović, M. (2015). Perspectives of managing corporate currency exposure using forward products in the Serbian commercial banking industry,u zborniku radova, New Economic Policy Reforms, Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije