Da, što možete proveriti direktno na Fakultetu, na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na sajtu Fakulteta http://www.bba.edu.rs/pravni-akti .

Svakog radnog dana od 9:00 do 17:00 i svake subote od 10:00 do 15:00 časova i tada su raspoloživi profesori i nenastavno osoblje za razgovor/intervju.

Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju.

Za prvi upisni rok – do 26. juna tekuće godine.

Za drugi upisni rok – do 15. jula tekuće godine.

Za treći upisni rok ukoliko ima slobodnih mesta – 30. septembra tekuće godine.

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:

 • Prvi deo se polaže u vidu testa opšte informisanosti i kulture (primere pitanja možete dobiti na Fakultetu ili elektronskim putem).
 • Drugi deo obuhvata kratak razgovor/intervju sa jednim od članova Upisne komisije na osnovu kojeg se procenjuje motivisanost kandidata za studije iz oblasti ekonomije i finansija.

Svakog dana na Fakultetu ili online do 27. juna.

Rangiranje kandidata se obavlja na osnovu:

 • uspeha iz srednje škole (maksimalno 40 bodova);
 • rezultata na testu (maksimalno 30 bodova);
 • utiska na intervjuu (maksimalno 30 bodova).
 • Diploma srednje škole i svedočanstva (originali ili overene fotokopije)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5cm
 • Dokaz o uplati prve rate ili školarine u celini

Studijski program osnovnih akademskih studija Ekonomija, finansije i biznis u trogodišnjem trajanju ima dva usmerenja:

 • Finansije i bankarstvo
 • Računovodstvo i revizija

Studijski program osnovnih akademskih studija Ekonomija, finansije i biznis u četvorogodišnjem trajanju ima dva usmerenja:

 • Finansije i bankarstvo
 • Informacione tehnologije u finansijama

Na master akademskim studijama postoje tri jednogodišnja studijska programa:

 • Bankarstvo, finansije i biznis (60 ESPB)
 • Informacione tehnologije u finansijama (60 ESPB)
 • Marketing menadžment (60 ESPB)

i dva dvogodišnja studijska programa:

 • Bankarstvo, finansije i biznis (120 ESPB)
 • Investiciono bankarstvo (120 ESPB)

Studijski program doktorskih akademskih studija se realizuje u oblasti ekonomskih nauka – naučno područje – Finansije

Možete Vi sami, ukoliko to želite, ali je Fakultet dužan da Vam obezbedi praksu u banci, osiguravajućoj kompaniji ili drugoj finansijskoj instituciji ili organizaciji u kojoj se obavlja praksa prema Programu stručne prakse Fakulteta.

Nakon završetka osnovnih akademskih studija u trogodišnjem trajanju student stiče stručni naziv Ekonomista (Bachelor) .

Nakon završetka osnovnih akademskih studija u četvorogodišnjem trajanju student stiče stručni naziv Diplomirani ekonomista.

Nakon završetka master akademskih studija na studijskim programima Bankarstvo, finansije  i biznis i Marketing menadžmet student stiče akademski naziv Master ekonomista, a nakon završetka studijskog programa IT u finansijama student stiče akademski naziv Master poslovni informatičar.

Nakon završetka doktorskih studija student stiče naučni naziv Doktor nauka – ekonomske nauke

Izgledi su dobri. Preko 80% diplomiranih studenata se zaposli u roku od šest meseci. Naši diplomci se zapošljavaju u poslovnim bankama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, brokerskim i revizorskim kućama, Narodnoj banci Srbije, odeljenjima za finansije u opštinama, i to na svim nivoima državnih i javnih preduzeća kao i u međunarodnim finansijskim organizacijama i kompanijama.

Da, možete aplicirati za nastavak studija u inostranstvu na svim nivoima studija.

Ne, ako imate indeks drugog fakulteta ili potvrdu o položenom prijemnom ispitu, oslobođeni ste polaganja prijemnog ispita.

Da, samo u slučaju da posle junskog upisnog roka ostane slobodnih mesta, jer upisujemo svega 100 studenata na prvu godinu.

Školarina, koja obuhvata udžbeničku literaturu, prijavu ispita, polaganje diplomskog ispita, izdavanje potvrda, diplome, organizovanje stručne prakse, organizovanje nastave za sticanje diplome ECDL i ostalo, iznosi 2700 € ukoliko se plaća u celosti, odnosno 3000 € ako se plaća u mesečnim ratama.

Da. Studenti koji žele da koriste usluge studentskih restorana i domova, čip-karticu mogu da preuzmu u Ulici Svetozara Markovića br. 56 u Računskom centru. Detaljnije: http://www.sc.rs/sc/index.php?run1=27&run=kartica#

Da. Fakultet ima značajan fond za stipendiranje. Zainteresovani kandidati mogu da konkurišu za dobijanje stipendija elektronskom prijavom na office@bba.edu.rs. Dodeljivanje stipendije zavisi od uspeha koji je postignut u srednjoj školi i/ili materijalne situacije porodice.