Da, što možete proveriti direktno na Fakultetu ili na sajtu Fakulteta http://www.bba.edu.rs/pravni-akti .

Završena srednja škola.

Učenik koji je završio bilo koju srednju školu može da se upiše.

Do popune slobodnih mesta. Preporučujemo da se prethodno prijavite – telefonom na 011/2621730 ili elektronskim putem na adresu office@bba.edu.rs).

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:

 • Prvi deo se polaže u vidu testa opšte informisanosti i kulture (primere pitanja možete dobiti na Fakultetu ili elektronskim putem).
 • Drugi deo obuhvata kratak razgovor/intervju sa jednim od članova Upisne komisije na osnovu kojeg se procenjuje motivisanost kandidata za studije iz oblasti ekonomije i finansija.

Zvanični termin polaganja ispita je 27. jun tekuće godine u 12:00 časova. Zainteresovani kandidati mogu polagati prijemni ispit i pre i posle tog termina do popune slobodnih mesta. S tim u vezi, najbolje je kontaktirati Fakultet.

Rangiranje kandidata se obavlja na osnovu:

 • uspeha iz srednje škole (maksimalno 40 bodova);
 • rezultata na testu (maksimalno 30 bodova);
 • utiska na intervjuu (maksimalno 30 bodova).
 • Diploma srednje škole i svedočanstava (originali ili overene fotokopije)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5cm
 • Dokaz o uplati prve rate ili školarine u celini

Studijski program osnovnih studija Ekonomija i finansije ima dva usmerenja:

 • Bankarstvo, osiguranje i finansije i
 • Finansije i računovodstvo (uključujući i Reviziju).

Na master studijama postoje tri studijska programa:

 • Investiciono bankarstvo
 • Bankarstvo, finansije i biznis i
 • Marketing menadžment.

Studijski program doktorskih studija se realizuje u oblasti ekonomskih nauka – naučno područje – Finansije.

Možete Vi sami, ukoliko to želite, ali je Fakultet dužan da Vam obezbedi praksu u banci, osiguravajućoj kompaniji ili drugoj finansijskoj instituciji ili organizaciji u kojoj se obavlja praksa prema Programu stručne prakse Fakulteta.

Nakon završetka osnovnih studija (tri godine) student stiče stručni naziv Ekonomista (Bachelor) – kao i na svakom drugom fakultetu, sa ostvarenih 180 bodova (ESPB), nakon pet godina akademski naziv Master ekonomista (300 ESPB), a nakon završetka doktorskih studija stiče naučni naziv – Doktor ekonomskih nauka

Izgledi su dobri. Preko 80% diplomiranih studenata se zaposli u roku od šest meseci. Naši diplomci se zapošljavaju u poslovnim bankama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, brokerskim i revizorskim kućama, Narodnoj banci Srbije, odeljenjima za finansije u opštinama, i to na svim nivoima državnih i javnih preduzeća kao i u međunarodnim finansijskim organizacijama i kompanijama.

Da, možete aplicirati za nastavak studija u inostranstvu na svim nivoima studija (detaljnije informacije: www.bba.edu.rs/medjunarodna-saradnja).

Ne, ako imate indeks drugog fakulteta ili potvrdu o položenom prijemnom ispitu, oslobođeni ste polaganja prijemnog ispita.

Da, samo u slučaju da posle junskog upisnog roka ostane slobodnih mesta, jer upisujemo svega 100 studenata na prvu godinu.

Školarina, koja obuhvata udžbeničku literaturu, prijavu ispita, polaganje diplomskog ispita, izdavanje potvrda, diplome, organizovanje stručne prakse, organizovanje nastave za sticanje diplome ECDL i ostalo, iznosi 2700 € ukoliko se plaća u celosti, odnosno 3000 € ako se plaća u mesečnim ratama.

Da. Studenti koji žele da koriste usluge studentskih restorana i domova, čip-karticu mogu da preuzmu u Ulici Svetozara Markovića br. 56 u Računskom centru. Detaljnije: http://www.sc.rs/sc/index.php?run1=27&run=kartica#

Da. Fakultet ima značajan fond za stipendiranje. Zainteresovani kandidati mogu da konkurišu za dobijanje stipendija elektronskom prijavom na office@bba.edu.rs. Dodeljivanje stipendije zavisi od uspeha koji je postignut u srednjoj školi i/ili materijalne situacije porodice.