Da li je fakultet akreditovan?

Da, što možete proveriti na sajtu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju na sajtu Fakulteta ili direktno na Fakultetu.

Koji se studijski programi izučavaju?

Četvorogodišnji studijski program Ekonomija, finansije i biznis sa dva usmerenja:

 • Finansije i bankarstvo
 • Digitalna ekonomija

Trogodišnji studijski program Ekonomija, finansije i biznis sa dva usmerenja:

 • Finansije i bankarstvo
 • Računovodstvo i revizija

Koji su uslovi za upis?

Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju.

Do kada je rok za podnošenje prijave na konkurs za upis?

Za prvi upisni rok: do 16. juna 2023. godine

Za drugi upisni rok ukoliko ima slobodnih mesta: do 28. avgusta 2023. godine

Za treći upisni rok ukoliko ima slobodnih mesta: do 6. novembra 2023. godine

Kako se polaže prijemni ispit?

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:

 • Prvi deo se polaže u vidu testa opšte informisanosti i kulture (primere pitanja možete dobiti na Fakultetu ili elektronskim putem).
 • Drugi deo obuhvata kratak razgovor/intervju sa jednim od članova Upisne komisije na osnovu kojeg se procenjuje motivisanost kandidata za studije iz oblasti ekonomije i finansija.

Kada se polaže prijemni ispit?

Svakog dana na Fakultetu ili online do 27. juna tekuće godine.

Da li studenti koji prelaze sa drugih fakulteta polažu prijemni ispit?

Ne.

Šta je potrebno za upis?

 • Diploma srednje škole i svedočanstva (originali ili overene fotokopije)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm
 • Dokaz o uplati prve rate ili školarine u celosti

Da li Fakultet obezbeđuje profesionalnu praksu?

Da.

Koje se zvanje stiče završetkom studija?

Nakon završetka studija u trogodišnjem trajanju: Ekonomista.

Nakon završetka studija u četvorogodišnjem trajanju: Diplomirani ekonomista.

Kakvi su izgledi/šanse u pogledu zapošljavanja?

Preko 80% diplomiranih studenata se zaposli u roku od šest meseci u poslovnim bankama, i drugim finansijskim institucijama (Narodna banka Srbije, Ministarstvo finansija i dr.) kao i u svim preduzećima bez obzira na njihovu delatnost.

Kakve su mogućnosti nastavka studija u inostranstvu?

Za nastavak studija u inostranstvu, ne postoje nikakva ograničenja.

Kada su dani otvorenih vrata?

Svakog radnog dana od 9:00 do 17:00 i subotom od 10:00 do 15:00 časova.

Koliko iznosi godišnja školarina?

Školarina, koja obuhvata udžbeničku literaturu, prijavu ispita, polaganje diplomskog ispita, izdavanje potvrda, diplome, organizovanje stručne prakse, organizovanje nastave za sticanje diplome ECDL i ostalo, iznosi 2430 € ukoliko se plaća u celosti, odnosno 2700 € ako se plaća u 10 mesečnih rata. Plаćаnjе sе vrši u dinаrskој prоtivvrеdnоsti pо srеdnjеm kursu Nаrоdnе bаnkе Srbiје nа dаn uplаtе.

Da li student ima pravo na smeštaj i ishranu u Studentskom domu?

Da.

Da li je fakultet akreditovan?

Da, što možete proveriti na sajtu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju na sledećem linku, na sajtu Fakulteta ili direktno na Fakultetu.

Koji se studijski programi izučavaju?

 • Bankarstvo, finansije i biznis (60 ESPB)
 • Informacione tehnologije u finansijama (60 ESPB)
 • Marketing menadžment (60 ESPB)

Koji su uslovi za upis?

Na studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u četvorogodišnjem trajanju u obimu od najmanje 240 ESPB.

Do kada je rok za podnošenje prijave na konkurs za upis?

Za prvi upisni rok: do 2. oktobra 2023. godine.

Za drugi upisni rok ukoliko preostane slobodnih mesta: do 4. decembra 2023. godine.

Kako se vrši rangiranje kandidata?

Rangiranje kandidata se obavlja na osnovu:

 • uspеha ostvarenog na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB (maksimalno 40 bоdоvа)
 • intervjua (mаksimalno 60 bоdоvа).

Šta je potrebno za upis?

 • Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena kopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)
 • Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5cm
 • Dokaz o uplati prve rate ili školarine u celosti

Koje se zvanje stiče završetkom studija?

Nakon završetka studija na studijskom programu Bankarstvo, finansije i biznis: Master ekonomista.

Nakon završetka studija na studijskom programu Marketing menadžmet: Master ekonomista.

Nakon završetka studija na studijskom programu IT u finansijama: Master poslovni informatičar.

Kada su dani otvorenih vrata?

Svakog radnog dana od 9:00 do 19:00 i subotom od 10:00 do 15:00 časova.

Koliko iznosi godišnja školarina?

Godišnja školarina (koja uključuje organizaciju i realizaciju nastave, neophodnu udžbeničku literaturu, polaganje ispita, prijavu, odbranu master rada, kao i uverenja i diplomu), iznosi 1.800 € za plaćanje u celosti, odnosno 2.000 € za plaćanje u 10 mesečnih rata. Plаćаnjе sе vrši u dinаrskој prоtivvrеdnоsti pо srеdnjеm kursu Nаrоdnе bаnkе Srbiје nа dаn uplаtе.

Da li je fakultet akreditovan?

Da, što možete proveriti na sajtu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju na sajtu Fakulteta ili direktno na Fakultetu.

Koji se studijski programi izučavaju?

Studijski program se realizuje u oblasti ekonomskih nauka – naučno područje – Finansije.

Koji su uslovi za upis?

Na studije mogu da se upišu kandidati koji su:

 • završili master akademske studije, odnosno integrisane studije u obimu od najmanje 300 ESPB, imaju prosečnu ocenu veću od 8 (osam) i poznaju najmanje jedan strani jezik
 • završili master akademske studije sa prosečnom ocenom manjom od 8 (osam) i objavili najmanje dva naučna rada
 • stekli akademski naziv magistra ekonomskih nauka i i objavili najmanje dva naučna rada

Do kada je rok za podnošenje prijave na konkurs?

Za prvi upisni rok: do 23. septembra 2023. godine

Za drugi upisni rok ukoliko preostane slobodnih mesta: do 2. decembra 2023. godine.

Kako se vrši rangiranje kandidata?

Rangiranje kandidata se obavlja na osnovu:

 • prosečne ocene ostvarene na master (odnosno magistarskim) akademskim studijama (maksimalno 40 bodova)
 • intervjua (maksimalno 60 bodova)

Šta je potrebno za upis?

 • Popunjena prijava na konkurs (formular na sajtu BBA)
 • Obrazložen predlog predmeta doktorskog istraživanja (formular na sajtu BBA)
 • Motivaciono pismo (formular na sajtu BBA)
 • Overena kopija diplome i dodatka diplomi osnovnih studija
 • Overena kopija diplome i dodatka diplomi master akademskih studija ili diplome magistarskih studija
 • Biografija
 • Dokaz o znanju stranog jezika (ukoliko kandidat nije polagao strani jezik tokom studija)

Koje se zvanje stiče?

Doktor nauka – ekonomske nauke

Kada su dani otvorenih vrata?

Svakog radnog dana od 9:00 do 19:00 i svake subote od 10:00 do 15:00 časova.