Katedru za poslovnu ekonomiju i menadžment čine nastavnici, asistenti i saradnici u nastavi koji su izabrani za užu naučnu oblast „Poslovna ekonomija i menadžment”. Katedra predstavlja osnovnu organizacionu jedinicu čiji je primarni cilj da objedini i koordinira sve aktivnosti usmerene ka Nastavno-naučnom veću Fakulteta. Na Katedri se pokreću pitanja i donosne odluke i predlozi odluka u vezi sa nastavom, kolokvijumima i ispitima, završnim, diplomskim i drugim radovima, stručnim usavršavanjem i sl.

Organizaciona struktura Katedre:

Rukovodilac katedre: Prof. dr Svetislav Paunović

Predmeti koji pripadaju užoj naučnoj oblasti „Poslovna ekonomija i menadžment”:

Ekonomska analiza, Elektronsko bankarstvo i platni promet, Informacioni sistemi, Korporativna kultura, Korporativne finansije, Korporativno restrukturiranje, Korporativno upravljanje, Liderstvo i razvoj veština, Marketing menadžment, Međunarodne finansije i globalno poslovanje, Međunarodne poslovne finansije, Menadžment ljudskih resursa, Merdžeri i akvizicije, Makroekonomija, Mikroekonomija, Nauka o upravljanju, Operativni menadžment, Organizaciono ponašanje, Osnove menadžmenta, Poslovna etika, Poslovna etika u finansijama, Preduzetništvo, Principi marketinga, Razvoj veština, Strategijski menadžment, Strategijski proces, Upravljački informacioni sistemi, Upravljanje ljudskim resursima, Finansijski inženjering, Finansijska statistika, Finansijski menadžment.

Katedru za pravno – humanističke nauke čine nastavnici, asistenti i saradnici u nastavi koji su izabrani za užu naučnu oblast „Pravno – humanističke nauke“. Katedra predstavlja osnovnu organizacionu jedinicu čiji je primarni cilj da objedini i koordinira sve aktivnosti usmerene ka Nastavno – naučnom veću Fakulteta. Na Katedri se pokreću pitanja i donose odluke i predlozi odluka u vezi nastave, kolokvijuma i ispita, završnih, diplomskih i drugih radova, stručnog usavršavanja i sl.

Organizaciona struktura Katedre:

Rukovodilac katedre: Sanela Šipragić-Đokić

Predmeti koji pripadaju užoj naučnoj oblasti „Pravno – humanističke nauke”:

Poslovno pravo, Finansijsko pravo, Pravo EU, Korporativno upravljanje, Engleski jezik.

Katedru za ekonomiju i finansije čine nastavnici, asistenti i saradnici u nastavi koji su izabrani za užu naučnu oblast „Ekonomija i finansije“. Katedra predstavlja osnovnu organizacionu jedinicu čiji je primarni cilj da objedini i koordinira sve aktivnosti usmerene ka Nastavno-naučnom veću Fakulteta. Na Katedri se pokreću pitanja i donose odluke i predlozi odluka u vezi sa nastavom, kolokvijumima i ispitima, završnim, diplomskim i drugim radovima, stručnim usavršavanjem i slično.

Plan aktivnosti i pravci razvoja Katedre u narednom periodu predviđaju kontinuiranu edukaciju nastavnog osoblja, zatim zalaganje za sve izraženiju saradnju komplementarnih disciplina u smislu kolektivitizacije predavanja čime će se stvoriti uslovi za razvoj novih multidisciplinarnih nastavnih oblasti (‘cross-department and cross-school offering, UG and PG), te svest o globalnim trendovima i njihovim uticajima na srpsko i regionalno tržište.

Organizaciona struktura Katedre za Ekonomiju i finansije:

Rukovodilac katedre: Prof. dr Ismail Musabegović

Užu naučnu oblast EKONOMIJA I FINANSIJE čine sledeći predmeti:

Aktuarska matematika, Analiza investicija u hartije od vrednosti, Analiza finansijskih izveštaja, Bankarski menadžment, Bankarsko poslovanje, Bankarsko računovodstvo, Bankarstvo, Berzansko poslovanje, Elektronsko bankarstvo i platni promet, Investicije u hartije od vrednosti, Informacioni sistemi, Javne finansije, Korporativne finansije, Makroekonomija, Mikroekonomija, Marketing menadžment, Međunarodne finansije i globalno poslovanje, Međunarodne poslovne finansije, Merdžeri i akvizicije, Monetarna ekonomija, Nauka o upravljanju, Osiguranje, Portfolio menadžment, Revizija, Savremeno investiciono bankarstvo, Upravljanje rizicima, Upravljanje finansijskim rizicima, Upravljački informacioni sistemi, Finansijska matematika, Finansijska statistika, Finansijska tržišta, Finansijski inženjering, Finansijski menadžment, Finansijsko izveštavanje, Finansijsko računovodstvo.