Osnovne akademske studije – Ekonomija, finansije i biznis 240 ESPB

Osnovni cilj studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis 240 ESPB jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, što podrazumeva visok stepen bazičnih znanja iz oblasti ekonomije, finansija i biznisa, savremenih informatičkih i posebno finansijskih tehnologija i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema u finansijskoj industriji, ali i drugim oblastima privrede i društva.

Finansijske tehnolgoije

Osnovne informacije o studijskom programu

Vrsta studija
Osnovne akademske studije

Naziv
Ekonomija, finansije i biznis

Broj ESPB bodova
240

Dužina trajanja
8 semestara (4 godine)

Stručni naziv
Diplomirani ekonomista

PRIJAVA ZA UPIS

Studijski program osnovnih akademskih studija

Osnovne akademske studije (240 ESPB kredita) traju 8 semestara odnosno 4 godine.

Plan rada na prvoj godini studija obuhvata 8 obaveznih predmeta.

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
1. Mikroekonomija OE0001 1 8 9
2. Finansijska statistika OE0002 1 8 9
3. Poslovni engleski jezik 1 OE0005 1 4 5
4. Poslovno pravo OE0004 1 7 8
5. Makroekonomija OE0006 2 8 9
6. Osnove menadžmenta OE0003 2 5 6
7. Finansijsko računovodstvo OE0007 2 8 9
8. Poslovni engleski jezik 2 OE0009 2 4 5

Plan rada na drugoj godini studija obuhvata 8 obaveznih predmeta.

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
1. Monetarna ekonomija OE0010 3 8 9
2. Bankarstvo OE0011 3 8 9
3. Uvod u informacione sisteme OE0013 3 6 7
4. Poslovni engleski jezik 3 OE0014 3 4 5
5. Javne finansije OE0015 4 8 9
6. Principi marketinga OE0012 4 6 7
7. Korporativne finansije OE0016 4 8 9
8. Poslovni engleski jezik 4 OE0019 4 4 5

Modul: Finansije i bankarstvo

Plan rada na trećoj godini studija obuhvata 5 obaveznih predmeta i 4 izborna predmeta

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
1. Finansijska tržišta OE1001 5 7 8
2. Upravljanje finansijskim rizicima OE1002 5 7 8
3. i 4. Izborni blok 1 (2 od 5)
Digitalne finansije OE1004 5 7 8
Finansijsko izveštavanje OE2008 5 7 8
Preduzetništvo OE1010 5 5 6
Menadžment ljudskih resursa OE1009 5 5 6
Engleski jezik u bankarstvu OE1008 5 4 5
5. Bankarsko poslovanje OE1013 6 6 7
6. Finansijska i aktuarska matematika OE1012 6 6 7
7. Osiguranje OE10o5 6 5 6
8. i 9. Izborni blok 2 (2 od 4)
Revizija OE1015 6 6 7
Pravo EU OE1017 6 6 7
Berzansko poslovanje OE1003 6 6 7
Međunarodne poslovne finansije OE1018 6 5 6

Plan rada na četvrtoj godini studija obuhvata 4 obavezna predmeta, 4 izborna predmeta i stručnu praksu

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
1. Međunarodne finansije i globalno poslovanje OE4017 7 7 8
2. Investicije u hartije od vrednosti OE4018 7 7 8
3. i 4. Izborni blok 1 (2 od 4)
Upravljačko računovodstvo OE2001 7 7 8
Digitalni marketing OE4019 7 7 8
Savremeno investiciono bankarstvo OE4014 7 6 7
Merdžeri i akvizicije OE4020 7 6 7
5. Strategijski menadžment OE4002 8 6 7
6. Etika u finansijama OE4007 8 5 6
7. i 8. Izborni blok 2 (2 od 4)
Korporativno upravljanje OE4008 8 6 7
Korporativno restrukturiranje OE4021 8 6 7
Upravljački informacioni sistemi OE4022 8 6 7
Analiza podataka OE5015 8 6 7
9. Stručna praksa OE1003 8 6 3

Modul: Informacione tehnologije u finansijama

Plan rada na trećoj godini studija obuhvata 5 obaveznih predmeta i 4 izborna predmeta

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
1. Projektovanje i razvoj informacionih sistema OE4006 5 7 8
2. Baze podataka OE4010 5 7 8
3. i 4. Izborni blok 1 (2 od 5)
Finansijska tržišta OE1001 5 7 8
Upravljanje finansijskim rizicima OE1002 5 7 8
Preduzetništvo OE1010 5 5 6
Menadžment ljudskih resursa OE1009 5 5 6
Engleski jezik u bankarstvu OE1008 5 4 5
5. Upravljački informacioni sistemi OE4022 6 6 7
6. Finansijska i aktuarska matematika OE1012 6 6 7
7. Osiguranje OE1005 6 5 6
8. i 9. Izborni blok 2 (2 od 4)
Bankarsko poslovanje OE1013 6 6 7
Berzansko poslovanje OE4023 6 6 7
Pravo EU OE1015 6 6 7
Međunarodne poslovne finansije OE1017 6 5 6

Plan rada na četvrtoj godini studija obuhvata 4 obavezna predmeta, 4 izborna predmeta i stručnu praksu

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
1. Digitalne finansije OE1004 7 7 8
2. Digitalni marketing OE4019 7 7 8
3. i 4. Izborni blok 1 (2 od 4)
Međunarodne finansije i globalno poslovanje OE4017 7 7 8
Investicije u hartije od vrednosti OE4018 7 7 8
Savremeno investiciono bankarstvo OE4002 7 6 7
Merdžeri i akvizicije OE4020 7 6 7
5. Analiza podataka OE4015 8 6 7
6. Etika u finansijama OE4007 8 5 6
7. i 8. Izborni blok 2 (2 od 4)
Strategijski menadžment OE4014 8 6 7
Korporativno upravljanje OE4008 8 6 7
Korporativno restrukturiranje OE4021 8 6 7
Revizija OE1016 8 6 7
9. Stručna praksa OE1003 8 6 3

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis, u četvorogodišnjem trajanju kojim se ostvaruje 240 ESPB jeste obrazovanje ekonomista finansijsko-bankarskog profila koji poseduju napredna akademska i stručna znanja iz oblasti ekonomije, biznisa, finansija, bankarstva i savremenih finansijskih tehnologija.
Studijski program je utemeljen na iskustvima najboljih domaćih i inostranih univerziteta, a u skladu sa izraženim trenutnim i perspektivnim potrebama tržišta rada za visokoobrazovanim ekonomistima finansijsko-bankarskog profila koji poseduju visoke digitalne kompetencije i veštine kreiranja savremenih digitalnih bankarskih proizvoda i usluga, zatim digitalnih osiguravajućih usluga i drugih proizvoda i usluga zasnovanih na internet tehnologijama.

Studijski program koncipiran je tako da omogućava obrazovanje modernih poslovnih ljudi – bankara i finansijskih stručnjaka prema najvišim svetskim standardima. Studijski program odražava promene u oblasti savremenog biznisa, posebno u domenu finansija, bankarstva, osiguranja i drugih grana „industrije finansijskih usluga“. Svrha studijskog programa jeste da studenti steknu lepezu znanja i veština iz oblasti ekonomije, biznisa, finansija i savremenih informatičkih tehnologija koje se primenjuju u obavljanju bankarskih i drugih poslova u uslovima digitalne transformacije poslovnih procesa i razvoja novih poslovnih modela.

Studijski program je tako osmišljen da, pored ekonomskih, poslovnih, finansijskih i bankarskih, obezbeđuje digitalne kompetencije i sposobnost korišćenja savremenih informatičkih tehnologija i alata u rešavanju složenih poslovno-finansijskih problema i razvoju novih, digitalnih bankarskih i finansijskih proizvoda i usluga.

Studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde kvaliteta Fakulteta i obrazovnog sistema u Srbiji, a u skladu je sa zahtevima banaka i drugih finansijskih institucija za obrazovanje ekonomista za nova zanimanja u ovoj oblasti kao što su menadžer projekta (project manager), odnosno menadžer razvoja novih bankarskih proizvoda, ekonomista-bankar koji je osposobljen za obavljanje poslova iz domena napredne poslovne analitike, analitičar velikih baza podataka i dr.

Svrha studijskog programa je skladu sa osnovnim ciljevima osnivanja Fakulteta i strategijom razvoja, sa najnovijim tendencijama u razvoju obrazovnog sistema u Srbiji gde se posebna pažnja posvećuje podizanju akademskih standarda i povezivanju teorijskih i praktičnih znanja i obezbeđivanju kompetencija diplomaca koje su društveno opravdane i korisne i koje doprinose povećanju konkretnosti finansijskih i drugih privrednih organizacija i privredi Srbije u celini.

Svrha modula Finansije i bankarstvo jeste obrazovanje ekonomista sposobnih za obavljanje složenijih ekonomskih i finansijskih poslova i donošenje strateških i važnijih taktičkih upravljačkih odluka u bankama i drugim finansijskim institucijama i organizacijama.

Svrha modula Informacione tehnologije u finansijama je obrazovanje ekonomista sposobnih za obavljanje kako klasičnih tako i savremenih poslova zasnovanih na savremenim informacionim tehnologijama kao i za upravljanje razvojem novih digitalnih finansijskih proizvoda.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, što podrazumeva visok stepen bazičnih znanja iz oblasti ekonomije, finansija i biznisa, savremenih informatičkih i posebno finansijskih tehnologija i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema, u finansijskoj industriji ali i drugim oblastima privrede i društva.

Prateći aktuelne i naročito perspektivne zahteve tržišta rada, ispoljene i očekivane tendencije u privrednom razvoju i njihove implikacije na strukturu rada i pojavu novih zanimanja u oblasti finansija, bankarstva i biznisa definisani su ciljevi ovog studijskog programa, koji su usklađeni sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta. Bliže definisani ciljevi studijskog programa su sledeći:

 • da studenti steknu neophodna znanja iz oblasti ekonomije, biznisa i informatičkih tehnologija koja predstavljaju teorijsku i metodološku osnovu za sticanje znanja iz oblasti monetarnih i javnih finansija, bankarstva, osiguranja, poslovnih finansija, digitalnih i bankarskih finansija i dr;
 • da studenti kroz upoznavanje finansijskih i bankarskih sistema, međunarodnih i nacionalnih standarda u oblasti bankarstva, osiguranja, finansijskih informatičkih tehnologija steknu znanja za efikasno obavljanje poslova u industriji finansijskih usluga i drugim oblastima privrede;
 • da studenti kroz obuku za korišćenje aplikativnog softvera za obavljanje glavnih bankarskih i računovodstvenih poslova i stručnu praksu steknu funkcionalna znanja, da se brzo zaposle i da brzo napreduju u profesionalnoj karijeri;
 • da se studenti kroz izradu projektnih zadataka, analizu bilansa stanja, bilansa uspeha i drugih elemenata sistema finansijskih izveštaja poslovnih organizacija osposobe da ocene finansijske i ukupne poslovne performanse konkretne organizacije, stepen rizičnosti finansijskih poduhvata, očekivani prinos i druge parametre značajne za donošenje odgovarajućih poslovnih odluka;
 • da kod studenata razvije sposobnosti analitičkog i kreativnog razmišljanja, kritičkog pristupa, korišćenja savremenih i efikasnih koncepata, metoda i tehnika rešavanja strukturiranih i nestandardnih problema iz raznih domena biznisa i finansija;
 • da kod studenata razvije takozvane liderske i menadžerske veštine, veštine poslovnog komuniciranja, prezentacija, timskog rada, i druge poslovne veštine i svest o potrebi i značaju primene etičkih standarda u bankarstvu, osiguranju, računovodstvu, reviziji, finansijskim tehnologijama i drugim prepoznatljivim profesijama;
 • da student stekne fond znanja koji je potreban i dovoljan za neposredno uključivanje u svet rada, ali i za nastavak obrazovanja u zemlji ili na prestižnim evropskim i svetskim univerzitetima.

Jedan od posebnih ciljeva studijskog programa jeste razvijanje svesti studenata o potrebi permanentnog obrazovanja, doživotnog učenja i napredovanja u profesionalnoj karijeri.

Ciljevi modula Finansije i bankarstvo su integrisani u ciljeve studijskog programa s tim što je osnovni cilj ovog modula da studenti steknu znanja i veštine koje su neophodne za obavljanje složenijih poslova u savremenim bankama i drugim finansijskim institucijama i poslovnim organizacijama i donošenje strateških odluka u domenu kreditne aktivnosti banke i upravljanja finansijskim rizicima.

Ciljevi modula Informacione tehnologije u finansijama integrisani su u zajedničke ciljeve studijskog programa s tim što je osnovni cilj ovog modula da studenti steknu znanja i veštine koje su neophodne za uspešno obavljanje poslova u okruženju savremenih informacionih tehnologija, odnosno za obavljanje poslova koje karakteriše savremeni model bankarskog poslovanja koji se simbolički označava kao Bank 4.0, a predstavlja digitalizaciju poslovanja moderne poslovne banke, kao i obavljanje drugih poslova primenom savremenih finansijskih informacionih tehnologija.

Uslovi za upis

U I godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata :

 • opšti uspeh u srednjem obrazovanju (kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova);
 • prijemni ispit (test – maksimum 30 bodova);
 • intervju sa predsednikom Fakulteta (maksimum 30 bodova).

Rang lista se formira po opadajućem zbirnom broju bodova tri navedena merila.

Dokumenta potrebna za upis

Potrebna dokumenta:

 • svedočanstva iz srednje škole
 • diploma o završenoj srednjoj školi
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • obrazac prijave za upis
 • dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

Napomena: Kandidati koji u periodu predupisnog testiranja polože test, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita i mogu se preliminarno upisati nakon položenog testa.