Osnovne akademske studije – Ekonomija, finansije i biznis 240 ESPB

Osnovni cilj studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis 240 ESPB jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, što podrazumeva visok stepen bazičnih znanja iz oblasti ekonomije, finansija i biznisa, savremenih informatičkih i posebno finansijskih tehnologija i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema u finansijskoj industriji, ali i drugim oblastima privrede i društva.

Finansijske tehnolgoije

Osnovne informacije o studijskom programu

Vrsta studija
Osnovne akademske studije

Naziv
Ekonomija, finansije i biznis

Broj ESPB bodova
240

Dužina trajanja
8 semestara (4 godine)

Stručni naziv
Diplomirani ekonomista

PRIJAVA ZA UPIS

Studijski program osnovnih akademskih studija

Osnovne akademske studije (240 ESPB kredita) traju 8 semestara odnosno 4 godine.

Plan rada na prvoj godini studija obuhvata 8 obaveznih predmeta.

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
1. Mikroekonomija OE0001 1 8 9
2. Finansijska statistika OE0002 1 8 9
3. Poslovni engleski jezik 1 OE0005 1 4 5
4. Poslovno pravo OE0004 1 7 8
5. Makroekonomija OE0006 2 8 9
6. Osnove menadžmenta OE0003 2 5 6
7. Finansijsko računovodstvo OE0007 2 8 9
8. Poslovni engleski jezik 2 OE0009 2 4 5

Plan rada na drugoj godini studija obuhvata 8 obaveznih predmeta.

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
1. Monetarna ekonomija OE0010 3 8 9
2. Bankarstvo OE0011 3 8 9
3. Uvod u informacione sisteme OE0013 3 6 7
4. Poslovni engleski jezik 3 OE0014 3 4 5
5. Javne finansije OE0015 4 8 9
6. Principi marketinga OE0012 4 6 7
7. Korporativne finansije OE0016 4 8 9
8. Poslovni engleski jezik 4 OE0019 4 4 5

Modul: Finansije i bankarstvo

Plan rada na trećoj godini studija obuhvata 5 obaveznih predmeta i 4 izborna predmeta

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
1. Finansijska tržišta OE1001 5 7 8
2. Upravljanje finansijskim rizicima OE1002 5 7 8
3. i 4. Izborni blok 1 (2 od 5)        
  Digitalne finansije OE1004 5 7 8
  Finansijsko izveštavanje OE2008 5 7 8
  Preduzetništvo OE1010 5 5 6
  Menadžment ljudskih resursa OE1009 5 5 6
  Engleski jezik u bankarstvu OE1008 5 4 5
5. Bankarsko poslovanje OE1013 6 6 7
6. Finansijska i aktuarska matematika OE1012 6 6 7
7. Osiguranje OE10o5 6 5 6
8. i 9. Izborni blok 2 (2 od 4)        
  Revizija OE1015 6 6 7
  Pravo EU OE1017 6 6 7
  Berzansko poslovanje OE1003 6 6 7
  Međunarodne poslovne finansije OE1018 6 5 6

Plan rada na četvrtoj godini studija obuhvata 4 obavezna predmeta, 4 izborna predmeta i stručnu praksu

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
1. Međunarodne finansije i globalno poslovanje OE4017 7 7 8
2. Investicije u hartije od vrednosti OE4018 7 7 8
3. i 4. Izborni blok 1 (2 od 4)        
  Upravljačko računovodstvo OE2001 7 7 8
  Digitalni marketing OE4019 7 7 8
  Savremeno investiciono bankarstvo OE4014 7 6 7
  Merdžeri i akvizicije OE4020 7 6 7
5. Strategijski menadžment OE4002 8 6 7
6. Etika u finansijama OE4007 8 5 6
7. i 8. Izborni blok 2 (2 od 4)        
  Korporativno upravljanje OE4008 8 6 7
  Korporativno restrukturiranje OE4021 8 6 7
  Upravljački informacioni sistemi OE4022 8 6 7
  Analiza podataka OE5015 8 6 7
9. Stručna praksa OE1003 8 6 3

Modul: Informacione tehnologije u finansijama

Plan rada na trećoj godini studija obuhvata 5 obaveznih predmeta i 4 izborna predmeta

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
1. Projektovanje i razvoj informacionih sistema OE4006 5 7 8
2. Baze podataka OE4010 5 7 8
3. i 4. Izborni blok 1 (2 od 5)        
  Finansijska tržišta OE1001 5 7 8
  Upravljanje finansijskim rizicima OE1002 5 7 8
  Preduzetništvo OE1010 5 5 6
  Menadžment ljudskih resursa OE1009 5 5 6
  Engleski jezik u bankarstvu OE1008 5 4 5
5. Upravljački informacioni sistemi OE4022 6 6 7
6. Finansijska i aktuarska matematika OE1012 6 6 7
7. Osiguranje OE1005 6 5 6
8. i 9. Izborni blok 2 (2 od 4)        
  Bankarsko poslovanje OE1013 6 6 7
  Berzansko poslovanje OE4023 6 6 7
  Pravo EU OE1015 6 6 7
  Međunarodne poslovne finansije OE1017 6 5 6

Plan rada na četvrtoj godini studija obuhvata 4 obavezna predmeta, 4 izborna predmeta i stručnu praksu

R. br. Naziv predmeta Šif. pred. Semestar Br. časova ESPB
1. Digitalne finansije OE1004 7 7 8
2. Digitalni marketing OE4019 7 7 8
3. i 4. Izborni blok 1 (2 od 4)        
  Međunarodne finansije i globalno poslovanje OE4017 7 7 8
  Investicije u hartije od vrednosti OE4018 7 7 8
  Savremeno investiciono bankarstvo OE4002 7 6 7
  Merdžeri i akvizicije OE4020 7 6 7
5. Analiza podataka OE4015 8 6 7
6. Etika u finansijama OE4007 8 5 6
7. i 8. Izborni blok 2 (2 od 4)        
  Strategijski menadžment OE4014 8 6 7
  Korporativno upravljanje OE4008 8 6 7
  Korporativno restrukturiranje OE4021 8 6 7
  Revizija OE1016 8 6 7
9. Stručna praksa OE1003 8 6 3

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis, u četvorogodišnjem trajanju kojim se ostvaruje 240 ESPB jeste obrazovanje ekonomista finansijsko-bankarskog profila koji poseduju napredna akademska i stručna znanja iz oblasti ekonomije, biznisa, finansija, bankarstva i savremenih finansijskih tehnologija.
Studijski program je utemeljen na iskustvima najboljih domaćih i inostranih univerziteta, a u skladu sa izraženim trenutnim i perspektivnim potrebama tržišta rada za visokoobrazovanim ekonomistima finansijsko-bankarskog profila koji poseduju visoke digitalne kompetencije i veštine kreiranja savremenih digitalnih bankarskih proizvoda i usluga, zatim digitalnih osiguravajućih usluga i drugih proizvoda i usluga zasnovanih na internet tehnologijama.

Studijski program koncipiran je tako da omogućava obrazovanje modernih poslovnih ljudi – bankara i finansijskih stručnjaka prema najvišim svetskim standardima. Studijski program odražava promene u oblasti savremenog biznisa, posebno u domenu finansija, bankarstva, osiguranja i drugih grana „industrije finansijskih usluga“. Svrha studijskog programa jeste da studenti steknu lepezu znanja i veština iz oblasti ekonomije, biznisa, finansija i savremenih informatičkih tehnologija koje se primenjuju u obavljanju bankarskih i drugih poslova u uslovima digitalne transformacije poslovnih procesa i razvoja novih poslovnih modela.

Studijski program je tako osmišljen da, pored ekonomskih, poslovnih, finansijskih i bankarskih, obezbeđuje digitalne kompetencije i sposobnost korišćenja savremenih informatičkih tehnologija i alata u rešavanju složenih poslovno-finansijskih problema i razvoju novih, digitalnih bankarskih i finansijskih proizvoda i usluga.

Studijski program zadovoljava visoko postavljene standarde kvaliteta Fakulteta i obrazovnog sistema u Srbiji, a u skladu je sa zahtevima banaka i drugih finansijskih institucija za obrazovanje ekonomista za nova zanimanja u ovoj oblasti kao što su menadžer projekta (project manager), odnosno menadžer razvoja novih bankarskih proizvoda, ekonomista-bankar koji je osposobljen za obavljanje poslova iz domena napredne poslovne analitike, analitičar velikih baza podataka i dr.

Svrha studijskog programa je skladu sa osnovnim ciljevima osnivanja Fakulteta i strategijom razvoja, sa najnovijim tendencijama u razvoju obrazovnog sistema u Srbiji gde se posebna pažnja posvećuje podizanju akademskih standarda i povezivanju teorijskih i praktičnih znanja i obezbeđivanju kompetencija diplomaca koje su društveno opravdane i korisne i koje doprinose povećanju konkretnosti finansijskih i drugih privrednih organizacija i privredi Srbije u celini.

Svrha modula Finansije i bankarstvo jeste obrazovanje ekonomista sposobnih za obavljanje složenijih ekonomskih i finansijskih poslova i donošenje strateških i važnijih taktičkih upravljačkih odluka u bankama i drugim finansijskim institucijama i organizacijama.

Svrha modula Informacione tehnologije u finansijama je obrazovanje ekonomista sposobnih za obavljanje kako klasičnih tako i savremenih poslova zasnovanih na savremenim informacionim tehnologijama kao i za upravljanje razvojem novih digitalnih finansijskih proizvoda.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa Ekonomija, finansije i biznis jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetentni za obavljanje složenih poslova u finansijskim institucijama – bankama, osiguravajućim društvima, brokerskim kućama, revizorskim kućama i drugim finansijskim organizacijama, što podrazumeva visok stepen bazičnih znanja iz oblasti ekonomije, finansija i biznisa, savremenih informatičkih i posebno finansijskih tehnologija i osposobljenost za analizu i rešavanje složenih upravljačkih problema, u finansijskoj industriji ali i drugim oblastima privrede i društva.

Prateći aktuelne i naročito perspektivne zahteve tržišta rada, ispoljene i očekivane tendencije u privrednom razvoju i njihove implikacije na strukturu rada i pojavu novih zanimanja u oblasti finansija, bankarstva i biznisa definisani su ciljevi ovog studijskog programa, koji su usklađeni sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta. Bliže definisani ciljevi studijskog programa su sledeći:

 • da studenti steknu neophodna znanja iz oblasti ekonomije, biznisa i informatičkih tehnologija koja predstavljaju teorijsku i metodološku osnovu za sticanje znanja iz oblasti monetarnih i javnih finansija, bankarstva, osiguranja, poslovnih finansija, digitalnih i bankarskih finansija i dr;
 • da studenti kroz upoznavanje finansijskih i bankarskih sistema, međunarodnih i nacionalnih standarda u oblasti bankarstva, osiguranja, finansijskih informatičkih tehnologija steknu znanja za efikasno obavljanje poslova u industriji finansijskih usluga i drugim oblastima privrede;
 • da studenti kroz obuku za korišćenje aplikativnog softvera za obavljanje glavnih bankarskih i računovodstvenih poslova i stručnu praksu steknu funkcionalna znanja, da se brzo zaposle i da brzo napreduju u profesionalnoj karijeri;
 • da se studenti kroz izradu projektnih zadataka, analizu bilansa stanja, bilansa uspeha i drugih elemenata sistema finansijskih izveštaja poslovnih organizacija osposobe da ocene finansijske i ukupne poslovne performanse konkretne organizacije, stepen rizičnosti finansijskih poduhvata, očekivani prinos i druge parametre značajne za donošenje odgovarajućih poslovnih odluka;
 • da kod studenata razvije sposobnosti analitičkog i kreativnog razmišljanja, kritičkog pristupa, korišćenja savremenih i efikasnih koncepata, metoda i tehnika rešavanja strukturiranih i nestandardnih problema iz raznih domena biznisa i finansija;
 • da kod studenata razvije takozvane liderske i menadžerske veštine, veštine poslovnog komuniciranja, prezentacija, timskog rada, i druge poslovne veštine i svest o potrebi i značaju primene etičkih standarda u bankarstvu, osiguranju, računovodstvu, reviziji, finansijskim tehnologijama i drugim prepoznatljivim profesijama;
 • da student stekne fond znanja koji je potreban i dovoljan za neposredno uključivanje u svet rada, ali i za nastavak obrazovanja u zemlji ili na prestižnim evropskim i svetskim univerzitetima.

Jedan od posebnih ciljeva studijskog programa jeste razvijanje svesti studenata o potrebi permanentnog obrazovanja, doživotnog učenja i napredovanja u profesionalnoj karijeri.

Ciljevi modula Finansije i bankarstvo su integrisani u ciljeve studijskog programa s tim što je osnovni cilj ovog modula da studenti steknu znanja i veštine koje su neophodne za obavljanje složenijih poslova u savremenim bankama i drugim finansijskim institucijama i poslovnim organizacijama i donošenje strateških odluka u domenu kreditne aktivnosti banke i upravljanja finansijskim rizicima.

Ciljevi modula Informacione tehnologije u finansijama integrisani su u zajedničke ciljeve studijskog programa s tim što je osnovni cilj ovog modula da studenti steknu znanja i veštine koje su neophodne za uspešno obavljanje poslova u okruženju savremenih informacionih tehnologija, odnosno za obavljanje poslova koje karakteriše savremeni model bankarskog poslovanja koji se simbolički označava kao Bank 4.0, a predstavlja digitalizaciju poslovanja moderne poslovne banke, kao i obavljanje drugih poslova primenom savremenih finansijskih informacionih tehnologija.

Uslovi za upis

U I godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata :

 • opšti uspeh u srednjem obrazovanju (kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova);
 • prijemni ispit (test – maksimum 30 bodova);
 • intervju sa predsednikom Fakulteta (maksimum 30 bodova).

Rang lista se formira po opadajućem zbirnom broju bodova tri navedena merila.

Školarina

Godišnja školarina (koja uključuje kompletnu udžbeničku literaturu, prijavu ispita, obuku za korišćenje bankarskog softvera, obuku za sticanje ECDL sertifikata, odbranu diplomskog rada, izdavanje diplome i potrebnih uverenja) iznosi 2.700 evra, ako se plaćanje vrši odjednom, odnosno 3.000 evra ako se plaćanje vrši u 10 rata. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Dokumenta potrebna za upis

Potrebna dokumenta:

 • svedočanstva iz srednje škole
 • diploma o završenoj srednjoj školi
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • obrazac prijave za upis
 • dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

Napomena: Kandidati koji u periodu predupisnog testiranja polože test, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita i mogu se preliminarno upisati nakon položenog testa.