UNIVERZITET UNION U BEOGRADU

BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA –
FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE

raspisuje

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (180 ESPB)

u akademskoj 2019/2020. godini na studijski program

FINANSIJE – 10 studenata

Uslоvi zа upis

Na doktorske akademske studije mogu da se upišu kandidati koji su:

 • završili master akademske studije, odnosno integrisane studije u obimu od najmanje 300 ESPB, imaju prosečnu ocenu veću od 8 (osam) i poznaju najmanje jedan strani jezik,
 • završili master akademske studije sa prosečnom ocenom manjom od 8 (osam) i imaju najmanje dva objavljena naučna rada,
 • stekli akademski naziv magistra ekonomskih nauka.

Kandidati koji su završili magistarske i master akademke studije na studijama nesrodnih fakulteta mogu da se upišu na doktorske akademske studije ukoliko polože ispite koje odredi Nastavno-naučno veće Fakulteta.

Nakon završenih doktorskih studija kandidat stiče zvanje doktora nauka – ekonomske nauke – oblast finansije.

Pоstupаk sprоvоđеnjа kоnkursа

 • prijavu na konkurs uz prateću konkursnu dokumentaciju potrebno je dostaviti od 9.9. do 27.9.2019. godine.
 • intervju sa kandidatima obaviće se od 30.9. do 11.10.2019. godine, prema unapred definisanom rasporedu,
 • rangiranje kandidata obaviće se na osnovu priložene konkursne dokumentacije i intervjua. Preliminarna rang lista biće objavljena 15.10.2019. godine.
 • upis će se obaviti od 16.10. do 31.10.2019. godine .

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:

 • popunjena prijava na konkurs,
 • obrazloženi predlog predmeta doktorskog istraživanja,
 • motivaciono pismo (formulari na sajtu BBA),
 • overena kopija diplome i dodatka diplomi osnovnih studija,
 • overena kopija diplome i dodatka diplomi master akademskih studija ili diplome magistarskih studija,
 • biografija i ostale relevantne informacije,
 • dokaz o znanju stranog jezika (ukoliko kandidat nije polagao strani jezik tokom studija).

Nаčin i rоkоvi z а pоdnоšеnjе žаlbе nа utvrđеni rеdоslеd

 • licе kоје kоnkurišе zа upis imа prаvо nа žаlbu nа utvrđеni rеdоslеd kаndidаtа,
 • žаlbа sе u pisаnоm оbliku pоdnоsi Dеkаnu, prеkо sеkrеtаriјаtа Fаkultеtа, u rоku оd 24 čаsа оd оbјаvljivаnjа rаng listе kаndidаtа,
 • Dеkаn dоnоsi rеšеnjе pо žаlbi u rоku оd 24 sаtа оd priјеmа žаlbе. Nаkоn оdlučivаnjа dеkаnа pо žаlbаmа Fаkultеt utvrđuје i оbјаvljuје kоnаčnu rаng listu.

Školarina

Godišnja školarina (koja uključuje organizaciju i realizaciju nastave, neophodnu udžbeničku literaturu, polaganje ispita, prijavu, ocenu i odbranu doktorske disertacije, kao i uverenja i diplomu), iznosi 2.880 EUR (plaćanje u celosti), odnosno 3.200 EUR (plaćanje u 6 ili 12 rata).

Dodatne informacije:

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd
Kabinet 207, II sprat
Telefoni: 011/26-31-926; 011/26-21-730; 065/26-21-730; 065/26-21-733
E-mail: doktorske@bba.edu.rs