UNIVERZITET UNION U BEOGRADU 

BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA –
FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE

 raspisuje

 KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA
DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (180 ESPB)

u akademskoj 2021/22. godini na studijski program

FINANSIJE – 10 studenata

Uslоvi zа upis

 

Na doktorske akademske studije mogu da se upišu kandidati koji su:

 • završili master akademske studije, odnosno integrisane studije u obimu od najmanje 300 ESPB, imaju prosečnu ocenu veću od 8 (osam) i poznaju najmanje jedan strani jezik,
 • završili master akademske studije sa prosečnom ocenom manjom od 8 (osam) i imaju najmanje dva objavljena naučna rada,
 • stekli akademski naziv magistra ekonomskih nauka.

Kandidati koji su završili magistarske i master akademke studije na studijama nesrodnih fakulteta mogu da se upišu na doktorske akademske studije ukoliko polože ispite koje odredi Nastavno-naučno veće Fakulteta.

Nakon završenih doktorskih studija kandidat stiče zvanje doktora nauka – ekonomske nauke – oblast finansije.

Pоstupаk sprоvоđеnjа kоnkursа

 

 1. Septembarski upisni rok
 • prijavu na konkurs uz prateću konkursnu dokumentaciju potrebno je dostaviti od 9. do 25.9.2021. godine.
 • intervju sa kandidatima obaviće se od 28.9. do 9.10.2021. godine, prema unapred definisanom rasporedu,
 • rangiranje kandidata obaviće se na osnovu prosečne ocene ostvarene na master akademskim studijama (odnosno magistarskim) (maksimalan broj bodova iznosi 40 od maksimalnog ukupnog broja bodova koji iznosi 100 bodova) i intervjua (maksimalan broj bodova iznosi 60 od maksimalnog ukupnog broja bodova koji iznosi 100 bodova. Preliminarna rang lista biće objavljena 10.2021. godine.
 • upis će se obaviti od 10. do 30.10.2021. godine .
 1. Decembarski upisni rok (sаmо u slučајu dа prеоstаnе slоbоdnih mеstа)
 • prijavu na konkurs uz prateću konkursnu dokumentaciju potrebno je dostaviti od 11. do 4.12.2021. godine.
 • intervju sa kandidatima obaviće se od 8.12. do 11.12.2021. godine, prema unapred definisanom rasporedu,
 • rangiranje kandidata obaviće se na osnovu prosečne ocene ostvarene na master akademskim studijama (odnosno magistarskim) (maksimalan broj bodova iznosi 40 od maksimalnog ukupnog broja bodova koji iznosi 100 bodova) i intervjua (maksimalan broj bodova iznosi 60 od maksimalnog ukupnog broja bodova koji iznosi 100 bodova. Preliminarna rang lista biće objavljena 12.2021. godine.
 • upis će se obaviti od 12. do 25.12.2021. godine .

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs:

 

 • popunjena prijava na konkurs,
 • obrazloženi predlog predmeta doktorskog istraživanja,
 • motivaciono pismo (formulari na sajtu BBA),
 • overena kopija diplome i dodatka diplomi osnovnih studija,
 • overena kopija diplome i dodatka diplomi master akademskih studija ili diplome magistarskih studija,
 • biografija i ostale relevantne informacije,
 • dokaz o znanju stranog jezika (ukoliko kandidat nije polagao strani jezik tokom studija).

Nаčin i rоkоvi zа pоdnоšеnjе žаlbе nа utvrđеni rеdоslеd

 • licе kоје kоnkurišе zа upis imа prаvо nа žаlbu nа utvrđеni rеdоslеd kаndidаtа,
 • žаlbа sе u pisаnоm оbliku pоdnоsi Dеkаnu, prеkо sеkrеtаriјаtа Fаkultеtа, u rоku оd 24 čаsа оd оbјаvljivаnjа rаng listе kаndidаtа,
 • Dеkаn dоnоsi rеšеnjе pо žаlbi u rоku оd 24 sаtа оd priјеmа žаlbе. Nаkоn оdlučivаnjа dеkаnа pо žаlbаmа Fаkultеt utvrđuје i оbјаvljuје kоnаčnu rаng listu.

 

Dodatne informacije: 

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd

Kabinet 210, II sprat

Telefoni: 011/26-31-926; 011/26-21-730; 065/26-21-730; 065/26-21-733

E-mail: doktorske@bba.edu.rs