Konkurs za upis

Univerzitet Union u Beogradu, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo osiguranje i finansije, raspisuje konkurs za upis na doktorske studije (180 ESPB) školske 2020/21 godine na studijski program Finansije

Pravni akti

Saznaj više

Ciljevi ovog studijskog programa su:

Studijski program Finansije omogućava studentima da tokom doktorskih studija usvoje relevantna znanja iz oblasti finansija, steknu odgovarajuće intelektualne i praktične veštine i potrebne kompetencije da:

 • Samostalno postavljaju i rešavaju teorijske i praktične probleme u užoj naučnoj ekonomskoj oblasti finansija i organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja
 • Uključuju se, organizuju i realizuju međunarodne naučno istraživačke projekte
 • Naučno istraživačke rezultate prezentuju profesionalno i argumentovano zastupaju na naučnim skupovima i objavljuju u naučnim publikacijama
 • Realizuju razvoj novih procedura u okvirima ekonomske struke i razumeju, vrednuju i koriste najsavremenija naučno verifikovana znanja u odnosnoj naučnoj oblasti
 • Doprinose razvoju ekonomske nauke, nauke uopšte, prakse finansijskih i drugih privrednih subjekata, društvenom i ekonomskom razvoju lokalne zajednice, kao i zemlje u celini
 • Kritički misle, deluju kreativno i autonomno
 • Uvažavaju načela etičkog kodeksa naučne zajednice i dobre etičke prakse

Savladavanjem ovog studijskog programa, student stiče i odgovarajuće predmetno-specifične kompetencije:

 • Temeljno poznavanje i razumevanje istraživanih ekonomskih i finansijskih naučno-nastavnih disciplina
 • Sposobnost formulisanja, strukturiranja i rešavanja ekonomskih i finansijskih problema korišćenjem adekvatnih naučnih metoda, modela i tehnika
 • Sposobnost interdisciplinarnog i multidisciplinarnog povezivanja naučnih znanja, koncepata i istraživačkih tehnika iz različitih oblasti i njihove primerene implementacije.

Knjiga predmeta

Knjiga nastavnika

Р.б.   Назив предмета Семестар ЕСПБ Статус
Прва година
1 Методологија економских истраживања 1 10 Обавезни
2 Економска анализа II 1 10 Обавезни
3 Теорије финансија 1 10 Обавезни
4 Изборни блок 1 (1 од 2) 2 9
1 Међународне финансије II 2 9 Изборни
2 Економетрија 2 9 Изборни
5 Изборни блок 2 (1 од 2) 2 9
1 Инвестиције 2 9 Изборни
2 Мерdžери и аквизиције у финансијском сектору 2 9 Изборни
6 Изборни блок 3  (1 од 2) 2 9
1 Међународна финансијска тржишта 2 9 Изборни
2 Мултиваријациона анализа 2 9 Изборни
7 Публиковање научног рада 2 3 Обавезни
Друга година
8 Изборни блок 3 (1 од 2) 3 10
1 Глобална економија и политика ЕУ 3 10 Изборни
2 Савремене информационе технологије 3 10 Изборни
9 Изборни блок 4 (1 од 2) 3 10
 1 Корпоративно реструктурирање и предузетништво 3 10 Изборни
 2 Маркетинг у финансијама 3 10 Изборни
10 Предлог докторске дисертације 3 10 Обавезни
11 Одбрана предлога докторске дисертације 4 10 Обавезни
12 Реферисање о напретку истраживања I 4 10 Обавезни
13 Научни чланак и Први докторaнтски колоквијум 4 10 Обавезни
Трећа година
14 Месечно реферисање о напретку истраживања 5 10 Обавезни
15 Други докторски колоквијум 5 10 Обавезни
16 Реферисање о напретку истраживања II 5 10 Обавезни
17 Докторска дисертација 6 30 Обавезни
180

Obim studija iznosi 180 ESPB, a studijski program traje tri godine (šest semestara). U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom, student nakon završetka doktorskih studija stiče zvanje doktor ekonomskih nauka – oblast finansije.

Na doktorske studije može da se upiše lice koje je:

 • Završilo master akademske studije, odnosno integrisane studije, u obimu od najmanje 300 ESPB bodova i ima opštu prosečnu ocenu veću od 8 (osam) na master akademskim studijama i poznaje najmanje jedan strani jezik
 • Završilo master akademske studije, odnosno integrisane studije, u obimu od najmanje 300 ESPB bodova i ima opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama ukoliko ima najmanje dva objavljena naučna rada
 • Steklo akademski naziv magistra ekonomskih i drugih srodnih društveno-humanističkih nauka, u kom slučaju mu se mogu priznati ostvareni ESPB, o čemu odluku donosi Veće doktorskih studija na predlog mentorske komisije, a u zavisnosti od programa magistarskog kursa koji je kandidat završio
 • Steklo stručni naziv mastera, odnosno akademski naziv magistra nesrodnih nauka, u kom slučaju se kao preduslov od kandidata može zahtevati da tokom prvog semestra studija položi određene ispite iz programa osnovnih ili master akademskih studija Fakulteta, a koje odredi Nastavno-naučno veće.

1. Popunjena prijava za konkurs (Obrazac 1)
2. Obrazloženi predlog predmeta doktorskog istraživanja (Obrazac 2)
3. Motivaciono pismo (Obrazac 3)
4. Overena kopija diplome i dodatka diplomi osnovnih studija
5. Overena kopija diplome i dodatka diplomi master akademskih studija ili diplome magistarskih studija
6. Biografija i ostale relevantne informacije
7. Dokaz o znanju stranog jezika (ukoliko kandidat nije polagao strani jezik tokom studija)

Dokumenta je potrebno dostaviti od 9. do 27. septembra tekuće godine, kabinet 207/II , Zmaj Jovina 12, Beograd.

Intervju prijavljenih kandidata obaviće se od 30. septembra do 11. oktobra tekuće godine prema objavljenom rasporedu.

1. Оriginali ili overene fotokopije diplome i dodatka diplomi osnovnih studija
2. Originali ili overene fotokopije diplome i dodatka diplomi master akademskih studija ili diplome magistarskih studija
3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija)
4. Popunjen obrazac „ŠV 20″ (obrazac se dobija na Fakultetu)
5. Potpisan Ugovor o školarini sa izborom opcije plaćanja školarine
6. Dokaz o uplati prve rate ili školarine u celini

Od 16. do 31. oktobra tekuće godine.

Jednogodišnja školarina koja uključuje:
• Organizaciju i realizaciju nastave (predavanja, konsultacije, prethodne provere znanja i dr.)
• Neophodnu udžbeničku literaturu
• Polaganje ispita
• Ocenu seminarskih radova
• Ocenu i odbranu predloga doktorske disertacije
• Ocenu i odbranu doktorske disertacije
• Izdavanje uverenja i diplome

iznosi 3.600 evra ukoliko se plaća u celosti, odnosno 4.000 evra ukoliko se plaća u ratama (10 rata).

Nastava se po pravilu održava petkom i subotom. Vreme održavanja predavanja je prilagođeno i kandidatima koji su zaposleni.