Finansijski izveštaji predstavljaju važnu informacionu osnovu za donošenje ekonomskih odluka. Odluke zаsnovаne nа informacijama o profitabilnosti, finаnsijsko-strukturnoj poziciji i novčаnim tokovimа društva neposredno utiču nа rаzvoj finаnsijskog sistemа, efikаsnost tržištа kаpitаlа, produktivnost i rаzvoj nаcionаlne ekonomije. Uzimajući u obzir činjenicu da ekonomske odluke imaju materijalne posledice za donosioce, od suštinske vаžnosti je dа informacije prezentovane u finansijskim izveštajima budu pouzdane, objektivne, verno prezentovane i pravovremene.

Kako implikаcije pogrešnih ekonomskih odlukа mogu biti dalekosežne, vlasnicima i ostalim stejkholderima je važna nezavisna stručna potvrda istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja. Revizija finansijskih izveštaja je postupak provere i ocene finansijskih izveštaja, kao i podataka i metoda koji se primenjuju pri sastavljanju finansijskih izveštaja. Pravilno postavljena i sprovedena revizija finansijskih izveštaja povećava kredibilitet informacija sadržanih u njima i pruža sigurnost u pouzdanost objavljenih finansijskih izveštaja. Prema aktuelnom Zakonu o reviziji, revizija je obavezna za velika i srednja pravna lica, javna društva nezavisno od veličine, kao i sva pravna lica i preduzetnike čiji ukupan prihod ostvaren u prethodnom obračunskom periodu prelazi 4.400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Takođe, Zakon propisuje obaveznost revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje.

Reviziju finansijskih izveštaja obavljaju revizori kao nezavisna stručna lica koja u revizorskom izveštaju izražavaju mišljenje o tome da li su finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa regulativom za izradu finansijskih izveštaja. U cilju obezbeđenja kvalitetne informacione podrške poslovnom odlučivanju, od revizora se očekuje očuvanje nezavisnosti mišljenja, visok nivo integriteta i objektivno delovanje čak i prilikom suočavanja sa jakim pritiscima.

Osim obaveznog visokog obrazovanja, profesionalna osposobljenost revizora se vezuje za polaganje ispita iz predmeta koji su relevantni za profesiju, sticanje zvanja, veština i praktičnog radnog iskustva na poslovima revizije. Revizori su dužni da obavljaju kontinuirano profesionalno usavršavanje u cilju unapređenja teorijskog znanja, stručnosti, veština i profesionalnih vrednosti. Savestan pristup revizijskim procedurama, uz zahtevani nivo kompetentnosti, obučenosti i veština doprinose visokom kvalitetu revizijskih usluga i povećanju poverenja javnosti u reviziju kao profesiju.