Ако посматрамо извештаје и анализе пословања банака у региону, већина банака је забележила раст нето добити у првих шест месеци текуће године у односу на исти период претходне године. Раст привредне активности је био један од кључних покретача кредитне активности. Успорени раст привреде смањује тражњу за кредитима. У условима негативних очекивања и евентуалне рецесије у Европи банкарски сектор ће бити суочен са смањеним потенцијалом за пласман средстава што ће утицати на кредитну политику и посредно на профитабилност банака.

Рекордно ниске каматне стопе и пад каматних маржи су биле велико ограничење, али нису зауставиле раст прихода од камата, јер је у претходном периоду повећан број одобрених кредита. Вишегодишње повећање понуде новца и раст ликвидности су учинили изворе финансирања врло јефтиним. Због неангажоване ликвидности у банкарском сектору раст камата на депозите ће бити ограничен. Са друге стране, раст каматних стопа као последица промена у вођењу монетарних политика у Европи и САД може омогућити и постепени раст каматних маржи. Оно што забрињава је очекивани пад прихода компанија и смањење куповне моћи становништва као потенцијалних или постојећих корисника кредита.

Прогнозе међународних финансијских институција упућују на закључак да ће Србија бити суочена са успореним привредним растом. Ако би дошло до значајнијег пада промета и наплате потраживања компанија или пада куповне моћи становништва сервисирање кредитних обавеза би било отежано. То би могло да повећа трошкове банака и смањи профитабилност.

Банкарски сектор Србије је добро капитализован. Показатељи адекватности капитала су значајно изнад регулаторних минималних вредности што значи да би банке могле да поднесу будуће ризике од пословних губитака.

До сада спроведене анализу упућују на закључак да ће већ у 2023. години доћи до пада профитабилности. У зависности од привредних кретања раст ненаплативих кредита је могућ. Услед очекиваног пада тражње и евентуалног заоштравања кредитне политике успоравање кредитне активности је врло вероватно.

У поређењу са стањем банкарског сектора током 2008. године тренутно стање је много боље. Показатељи ликвидности и адекватности капитала су значајно изнад прописаних минималних вредности што значи да банке могу да далеко боље поднесу ризике и потенцијалне губитке.

Више видети у часопису Свет банкарства, октобар 2022

Autor fotografije: Mitar Mitrović