Odbrana doktorske disertacije kandidata Irene Brajović  pod nazivom „Kvalitet pruženih usluga kao determinanta zadovoljstva članova dobrovoljnih penzijskih
fondova“ zakazana je za ponedeljak, 19. april 2021. godine u 14.00 časova.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije čine  emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik komisije,  prof. dr Ivana Domazet, mentor i dr Darko Marjanović, član.