НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

објављује

ПОЗИВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛЕТЊЕ ПРАКСЕ

студентима треће, четврте или пете године академских студија у Републици Србији

обиму од најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова)

и

држављанима Републике Србије који студирају у иностранству

       Народна банка Србије традиционално организује праксу како би студентима приближила рад централне банке као институције од чијег пословања зависи стабилност финансијског система и како би их упознала с разноврсним функцијама које обавља. Поред тога, студенти ће имати прилику да у пракси примене теоријска знања и стекну пословно искуство у области централног банкарства.

       На летњу праксу, која ће се обавити од 2. јула до 31. августа 2018. године, Народна банка Србије ће примити до 47 студенатa треће, четврте или пете године академских студија који студирају на високошколским установама акредитованим од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а који ће завршетком студија остварити најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова, и тоса следећих студијских програма:

        у основним организационим јединицама:

Економија; Финансије, банкарство и осигурање; Банкарство; Статистика, информатика и квантитативне финансије; Економска анализа и политика; Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање; Рачуноводство и ревизија; Међународна економија и спољна трговина; Квантитативне финансије; IMQF; Банкарски и финансијски менаџмент; Квантитативна анализа (модул Економетрија или Статистика); Математика; Информатика; Организационе науке (Информациони системи и технологије, Менаџмент људских ресурса); Право (све наставне групе); Студије наука безбедности; Електротехника; Машинство (термотехника); Инжењерство заштите на раду,

        у Филијали у Нишу: Финансије, банкарство и осигурање,

        у Филијали у Крагујевцу: Економија.

       На летњу праксу примa се и до пет студената, држављана Републике Србије који студирају у иностранству на горенаведеним студијским програмима.

       Услови за пријављивање студената који студирају у Републици Србији су следећи:

        просечна оцена остварена током студија најмање 8,00,

        да студенту апсолвентски стаж не траје дуже од годину дана од дана уписа апсолвентског стажа и

        држављанство Републике Србије.

       Уколико желите да стекнете практична стручна знања и искуство, а мотивисани сте да се кроз двомесечну праксу и осмочасовно радно време непосредно упознате с пословањем Народне банке Србије, потребно је да Дирекцији за људске ресурсе и организациона питања путем имејла letnja.praksa@nbs.rs илипоштом, односно лично на адресу Београд, Краља Петра 12, с назнаком „За летњу праксу“, доставите следеће:

        биографију,

        оригинално уверење, односно потврду високошколске установе с подацима о години студија и просечној оцени, односно успеху оствареном у току студија (преведену на српски језик, за студенте из иностранства) – не старију од месец дана,

        држављанство Републике Србије – не старије од шест месеци.

       Рок за пријављивање је 29. мај 2018. године, након чега ће бити организована селекција пријављених кандидата који испуњавају основне услове.

       У поступку избора студената који студирају на високошколским установама у Републици Србији спровешће се тестирање које обухвата проверу познавања основних информација о Народној банци Србије, њеном делокругу и пословању, знања енглеског језика и општег образовања и информисаности. О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени путем веб-сајта Народне банке Србије: www.nbs.rs.

       Поступак избора студената који студирају у иностранству извршиће се на основу биографије и успеха оствареног у току студија. Студенти који студирају у иностранству потребно је да су остварили најмање 80% од најбољег успеха на универзитету на ком студирају.

Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће бити разматране.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Дирекција за људске ресурсе и организациона питања

11000 Београд, Краља Петра 12

Телефони за контакт: 011/3027-391, 011/3028-771 или 011/3028-776