НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

позива заинтересоване младе научнике да до 30. априла 2016. године пријаве своје радове на конкурс за најбоље научноистраживачке радове из области монетарне економије, супервизије финансијских институција и финансијске стабилности

       А. У складу са опредељењем да подстиче научноистраживачки рад у области макроекономије, монетарне економије, супервизије финансијских институција и финансијске стабилности – Народна банка Србије расписује конкурс за најбоље научноистраживачке радове из области монетарне економије, супервизије финансијских институција и финансијске стабилностии додељује три новчане награде „Aлекса Спасић“ (за прво, друго и треће место)у износу од 250.000, 150.000 и 100.000 динара (нето износ).

Право учешћа на конкурсу Народне банке Србије имају држављани Републике Србије с пребивалиштем на територији Републике Србије који у тренутку подношења пријаве на конкурс имају мање од 40 година живота.

Поред аутора који подноси пријаву, као коаутори у раду могу учествовати и други аутори. Аутор који подноси пријаву може пријавити максимално један рад. Приликом доношења одлука комисија неће узимати у обзир ко је коаутор и колико коаутора има рад који се разматра.

Уз пријаву на конкурс аутор подноси: а) рад у целини на српском или енглеском језику, у електронском (у оба формата – MS Word и PDF) и штампаном облику; б) биографију; в) сагласност сваког појединачног коаутора да сва права и обавезе по основу конкурса преузима аутор који пријављује рад; г) потврду да је рад оригинално дело и да су сви туђи извори у раду изричито означени; д) сагласност аутора који подноси пријаву да Народна банка Србије награђени рад (у целини или у изводима) може објавити у оквиру своје серије Радних папира и да рад може бити изложен на Истраживачком семинару који организује Народна банка Србије. Аутор притом задржава право да тај рад касније објави у другим научним или стручним публикацијама. Формулар за пријаву с текстом потребних сагласности (в–д) може се преузети наинтернет адреси Народне банке Србије (www.nbs.rs).

 Критеријуми за додељивање новчане наградесу следећи:

      дарад има карактер оригиналног научноистраживачког рада из области монетарне економије, супервизије финансијских институција или финансијске стабилности, као и да није претходно објављен у научним или стручним публикацијама;

      да су пријава, научноистраживачки рад (у целини) и потребни докази (наведени под б–д у пријавној документацији) поднети у року наведеном у конкурсу.

Комисија не мора да додели ниједну награду.

       Б. Пријаве с потребним прилозима достављају се до 30. априла 2016. године, уштампаном облику на адресу: Народна банка Србије, Људски ресурси – за Комисију за разматрање пријава и оцењивање радова за доделу новчаних награда ради подстицаја научноистраживачког рада у областима монетарне економије, супервизије финансијских институција и финансијске стабилности, Београд, Краља Петра бр. 12 и електронском поштом (у оба формата – MS Word и PDF) на имејл адресуnagrada.aleksaspasic@nbs.rs. Ближа обавештења о овом конкурсу могу се добити на тел. 011/30-27-149 (контакт особа: Милан Шарановић) и 011/30-27-270 (контакт особа: Весна Кожетинац).

Одлуке о додели награда биће донете до 31. маја 2016. године. Свечана додела награда биће одржана у просторијама Народне банке Србије.

Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће се разматрати.