­

 

BBA
1. Statut Beogradska bankarske akademije
2. Rešenje o akreditaciji Beogradske bankarske akademije
  Uverenje o akreditaciji visokoskolske ustanove NOVO
  Uverenje o akreditaciji osnovnih akademskih studija – Ekonomija i finansije NOVO
  Uverenje o akreditaciji master akademskih studija –Investiciono bankarstvo NOVO
  Uverenje o akreditaciji master akademskih studija–Bankarstvo, finansije i biznis NOVO
  Uverenje o akreditaciji master akademskih studija– Marketing menadzment NOVO
  Uverenje o akreditaciji doktorskih akademskih studija– Finansije NOVO
3. Rešenje o re-akreditaciji Beogradske bankarske akademije za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti
4. Dozvola za rad
  Rešenje o dopuni dozvole za rad sa doktorskim studijama NOVO
  Rešenje o dopuni dozvole za rad NOVO
Akta koja obezbeđuju sprovođenje politike kvaliteta na Fakultetu
5.  Strategija obezbeđenja kvaliteta
6. Pravilnik o standardima i postupcima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta
7.  Pravilnik za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada
8.  Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje, obezbedjivanje, unapredjenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada
Pravilnici i ostala opšta akta
9.  Pravilnik o osnovnim i master akademskim studijama
10. Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa
11. Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka
12. Pravilnik o upisu studenata na osnovne i master akademske studije
13. Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu
14. Pravilnik o udžbenicima i drugoj nastavnoj literaturi
15. Pravilnik o radu biblioteke
16. Pravilnik o radu Studentskog parlamenta
17.  Studentski kodeks
18. Etički kodeks
19. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti studenata
20. Pravilnik o upisu studenata na doktorske akademske studije NOVO
21.  Pravilnik o oceni i odbrani doktorske disertacije NOVO
Prilozi i pokazatelji
22. Prilog 4.2. Procenat diplomiranih studenata (u odnosu na broj upisanih) u školskoj 2008/09, 2009/10 , 2010/11 i 2011/12 godini u okviru akreditovanih studijskih programa
23. Prilog 4.3 Prosečno trajanje studija u školskoj 2008/09, 2009/10 i 2010/11 godini u odnosu na raniji petogodišnji i desetogodišnji period
24.  Prilog 4.4. Stopa odustajanja studenata od daljeg studiranja
25. Prilog 4.5. Broj studenata koji su upisali narednu školsku godinu u odnosu na ostvarene ESPB bodove (60), (37-60) (manje od 37) za svaki studijski program
26. Prilog 4.8. Mišljenje diplomiranih studenata o kvalitetu studijskog programa i postignutim ishodima učenja
27. Prilog 4.9. Zadovoljstvo poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca
28. ASSECO SEE – Svetlana Krsmanović
29. Institut ekonomskih nauka – Dragan Filimonović
30. SIEPA – Draško Nikolić
31. Prilog 6.5. Lista opreme u vlasništvu ustanove koja se koristi za naučnoistraživački, umetnički i stručni rad
32. Tabela 8.1. Pregled broja studenata po studijskim programima i godinama studija
33. Tabela 9.1. Broj i vrsta bibliotečkih jedinica u visokoškolskoj ustanovi
34. Tabela 9.2. Naziv udžbenika i monografija čiji su autori nastavnici zaposleni na visokoškolskoj ustanovi
35. Prilog   9.2. Popis informatičkih resursa
36. Tabela 10.1. Broj nenastavnih radnika stalno zaposlenih u visokoškolskoj ustanovi u okviru odgovarajućih organizacionih jedinica
37. Prilog 10.2. Šematska organizaciona struktura visokoškolske ustanove
38. Tabela 11.2. Lista opreme u vlasništvu visokoškolske ustanove koja se koristi u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu
­