­

Studijski program osnovnih akademskih studija nosi naziv Ekonomija i finansije. Naziv ekonomista stiče lice koje položi 28 ispita.

U okviru ovog studijskog programa postoje dva modula:

1) Bankarstvo, osiguranje i finansije, i 2) Finansije i računovodstvo.

Cilj studijskog programa jeste da obrazuje ekonomiste osposobljene za obavljanje složenih poslova u bankama, osiguravajućim organizacijama, brokersko-dilerskim kućama, revizorskim kompanijama i drugim finansijskim organizacijama, kao i u organizacijama iz oblasti privrede - u organizacionim jedinicama koje se bave upravljanjem poslovnim finansijama preduzeća.

Cilj oba modula jeste da kod studenata razvije sposobnost analitičkog razmišljanja, kritički pristup u korišćenju savremenih modela, metoda i tehnika koje se koriste za donošenje važnih poslovnih odluka.

Cilj modula Bankarstvo, osiguranje i finansije jeste da osposobi studenta za obavljanje svih kompleksnijihbankarskih poslova korišćenjem odgovorajućeg aplikativnog softvera koji danas savremene banke koriste, zatim da studentima pruži odgovarajući fond i sastav znanja iz oblasti finansijske i aktuarske matematike, osiguranja i upravljanja rizicima koji se pojavljuju u raznim vidovima osiguranja, što im omogućava da uspešno obavlja poslove određivanja visina premija u osiguranju, visine tehničkih rezervi kao i da obavlja druge poslove iz oblasti osiguranja, bankarstva i finansija.

Cilj modula Finansije i računovodstvo jeste da studenta osposobi da razume ključne računovodstvene principe, da pravilno interpretira finansijske izveštaje, da savlada tehnike revizije i da shvati suštinu i značaj računovodstvenog informacionog sistema za donošenje finansijskih i drugih složenijih poslovnih odluka.

Student stiče stručni naziv ekonomista i može da radi u bankama, osiguravajućim kompanijama, brokersko-dilerskim i revizorskim kućama, faktoring kompanijama, investicionim fondovima i drugim organizacijama iz finansijskog i realnog sektora privrede kao i u društvenim i državnim ustanovima.

Knjiga predmeta
Knjiga nastavnika

Predmet/nastavnikŠifra predmetaSemestarESPBPredavanjaVežbe

Prva godina

1. Mikroekonomija
dr Hasan Hanić
dr Božo Drašković
1MIEK1 I 7 2 3
2. Finansijska matematika
dr Ivana Simeunović
1FIMA1 I 6 2 3
3. Osnove menadžmenta
dr Zvonko Brnjas
1OSME1 I 6 2 2
4. Poslovno pravo
dr Predrag Dedeić
1POPR1 I 6 2 2
5. Engleski jezik 1
Sanela Šipragić-Đokić
1ENGJ1 I 5 2 2
6. Makroekonomija
dr Zoran Grubišić
1MAEK2 II 9 3 4
7. Finansijsko računovodstvo
dr Gordana Vukelić
dr Zoran Đerković
1FIRA2 II 9 3 4
8. Finansijska statistika
dr Hasan Hanić
1FIST2 II 7 2 2
9. Engleski jezik 2
Sanela Šipragić-Đokić
1ENGJ2 II 5 2 2

Druga godina   
   
1. Monetarna ekonomija
dr Mališa Đukić
1MOEK3 III 7 2 3
2. Bankarstvo
dr Branko Živanović
1BANK3 III 7 2 3
3. Principi marketinga
dr Hasan Hanić
1PRMA3 III 6 2 2
4. Informacioni sistemi
dr Hasan Hanić
1INSI3 III 5 2 2
5. Engleski jezik3
Sanela Šipragić-Đokić
1ENGJ3 III 5 2 2
6. Javne finansije
dr Mališa Đukić
1JAFI4 IV 7 2 3
7. Korporativne finansije
dr Zoran Grubišić
1KOFI4 IV 6 2 2
8. Finansijsko pravo
dr Predrag Dedeić
1FIPR4 IV 5 2 2
9. Strategijski menadžment
dr Zvonko Brnjas
1STME4 IV 7 2 3
10. Engleski jezik 4
Sanela Šipragić-Đokić
1ENGJ4 IV 5 2 2

Treća godina
Modul BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE 
     
1. Finansijska tržišta
dr Ismail Musabegović
dr Dejan Erić
1FITR5 V 6 2 2
2. Upravljanje rizicima
dr Periša Ivanović
1UPRI5 V 6 2 2
3. Stručna praksa 1STRP5 V 6 - -
4. IZBORNI BLOK 1     
5. Biraju se 2 od 4 predmeta     
  Engleski jezik 5
Sanela Šipragić-Đokić
1ENGJ5 V 6 2 2
  Menadžment ljudskih resursa
dr Živka Pržulj
1MLJR5 V 6 2 2
  Preduzetništvo
dr Svetislav Paunović
1PRED5 V 6 2 2
  Međunarodne poslovne finansije
dr Mališa Đukić
dr Zoran Grubišić
1MPFI5 V 6 2 2
6. Osiguranje
dr Ivana Simeunović
1OSIG6 VI 6 2 2
7. IZBORNI BLOK 2          
8. Biraju se 2 od 4 predmeta          
  Aktuarska matematika
dr Ivana Simeunović
1AKMA6 VI 7 4 2
  Bankarsko poslovanje
dr Branko Živanović
1BAPO6 VI 7 4 2
  Investicije u hartije od vrednosti
dr Zoran Grubišić
1INHV6 VI 7 4 2
  Berzansko poslovanje
dr Ismail Musabegović
1BEPO6 VI 7 4 2
9. Završni rad - VI 10 - -

Treća godina
Modul FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
      
1. Upravljačko računovodstvo
dr Gordana Vukelić
1UPRA5 V 6 2 2
2. Bankarsko računovodstvo
dr Gordana Vukelić
1BARA5 V 6 2 2
3. Stručna praksa 1SPFI5 V 6 - -
4. IZBORNI BLOK 1     
5. Biraju se 2 od 4 predmeta     
  Engleski jezik 5
Sanela Šipragić-Đokić
1ENGJ6 V 6 2 2
  Finansijska tržišta
dr Mališa Đukić
1FITR6 V 6 2 2
  Upravljanje rizicima
dr Periša Ivanović
1UPRI6 V 6 2 2
  Preduzetništvo
dr Svetislav Paunović
1PRED6 V 6 2 2
6. Računovodstvo troškova
dr Gordana Vukelić
1RATR6 VI 6 2 2
7. IZBORNI BLOK 2          
8. Biraju se 2 od 4 predmeta          
  Finansijsko izveštavanje
dr Gordana Vukelić
1FINI6 VI 7 4 2
  Revizija
dr Gordana Vukelić
1REVI6 VI 7 4 2
  Investicije u hartije od vrednosti
dr Zoran Grubišić
1INHV7 VI 7 4 2
  Berzansko poslovanje
dr Ismail Musabegović
1BEPO7 VI 7 4 2
9. Završni rad - VI - - -

 

Prijemni ispit sastoji se iz dva dela: testa opšte informisanosti i intervjua/razgovora sa članom Komisije za upis. Test opšte informisanosti sadrži osnovna pitanja iz različitih oblasti (istorije, geografije, informatike, matematike, engleskog jezika...). Cilj intervjua/razgovora jeste da se utvrdi stepen zainteresovanosti i motivisanosti kandidata za studiranje ekonomije i finansija kao pretpostavka uspešnog studiranja na Fakultetu.

Prijavljivanje kandidata: svakog radnog dana zaključno sa 26. junom tekuće godine, kabinet 209, II sprat.

Prijemni ispit: 27. juna tekuće godine prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Napomena: Kandidati mogu polagati prijemni ispit i pre zvaničnog termina, u okviru predupisnog testiranja, a prema dogovoru sa dekanom Fakulteta (tel. 011/26 21 730). Za kandidate koji ne polože test biće organizovana besplatna pripremna nastava.

Rangiranje kandidata utvrđuje se na osnovu:
a) uspeha iz srednje škole (maksimum 40 bodova)
b) rezultata testa opšte informisanosti (maksimum 30 bodova)
c) intervjua (maksimum 30 bodova)
Rang-lista biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta 28. juna tekuće godine.

 
       Upis u prvu godinu studija: 29. i 30. juna tekuće godine, od 10:00 do 15:00 časova

Potrebna dokumenta:

  • svedočanstva iz srednje škole
  • diploma o završenoj srednjoj školi 
  • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
  • obrazac prijave za upis
  • dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

Napomena: Kandidati koji u periodu predupisnog testiranja polože test, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita i mogu se preliminarno upisati nakon položenog testa.

­