­

Vanredni profesor

Predmeti na kojima je angažovan:
1. Bankarstvo
2. Bankarsko poslovanje
3. Bankarski menadžment

Kabinet: 301

Vreme prijema: utorak 16-17h i četvrtak 18-19h

E-mail: branko.zivanovic@bba.edu.rs

 

Biografija

Branko Živanović: vanredni profesor i Šef Katedre za Ekonomiju i finansije Beogradske bankarske akademije - Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije. Oblast naučno istraživačkog rada obuhvata: aspekte kreditne analize u korporativnom bankarstvu, kamatne i valutne transformacije, upravljanje rizicima u komercijalnom bankarstvu i restruktuiranje neperformansnih bankarskih plasmana. U periodu 1991 - 2003 diplomirao / magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu. Tokom studija nagrađivan za postignute rezultate: nagrada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za najbolji prosek 10.00 - 1987/88, 1988/89 i 1989/90. Nagrada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za najboljeg studenta generacije, 1990.Tokom redovnih i poslediplomskih studija (1987-1992) nagrađivan je i stipendijama sledećih institucija: Univerzitet u Beogradu, Republička agencija za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, Tokio, Japan. Tokom perioda 1996-2006 biran je u zavanja asistenta/docenta/vanrednog profesora na Fakultetu za mendžment, Univerziteta BK. Predavao je predmete iz oblasti bankarstva i međunarodnih finansija i rukovodio Katedrom za Finansije i bankarstvo. Gostujući preofesor na Univerzitetu Mediteran u Podgorici i Fakulteu Civilne Odbrane Univerziteta u Beogradu. U toku školske 2004/05. godine, boravio je po pozivu na posledoktorskom usavršavanju (Visiting Scholar) na Business School, University of Greenwich, London a 2008.g. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Torinu, Italija. Od 2002. godine angažovan je kao Izvršni savetnik komercijalnih banaka i v.d. direktor u sektorima privrede u Eksim banci a.d. Beograd i Privrednoj banci a.d. Beograd. Predavač i supervizor je na specijalističkim kursevima - Finansiranje malih i srednjih preduzeća ispred sledećih institucija: Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Beograd u saradnji sa EAR-om (European Agency for Reconstruction), Privredna komora Srbije, CEFE Beograd (Creation of Enterprises by Formation of Enterpreneurs). Bio je konsultant Uprave za Trezor, savetnik generalnih direktora i član upravnih odbora preduzeća u Srbiji kao i savetnik za dokapitalizaciju i njihovo restruktuiranje.

Udžbenici i monografije

 1. Živanović, B., "Devizno-kursne transformacije", Data Status, Beograd - u pripremi
 2. Živanović, B., (2004), "Bankarstvo" - skripta - lično izdanje
 3. Simić, D., Rabrenović, M., Živanović, B., (1997), "Management of Yugoslav Banks in The Transition Period", edicija SYLFF, Tokyo, Japan
 4. Redaktori: Raketa, B., Milisavljević, M., koautor:Živanović, B., (1995), "Ukorak sa svetom-preduzeća u Srbiji", Globmark-B.R., Beograd, ID: 38817036

Naučni i stručni radovi

 1. Živanović, B., Cvejjić, A., Kosanović, M., (2015), “Perspectives of managing corporate currency exposure using forward products in the Serbian commercial banking industry”, New Economic Policy Reforms, Beogradska bankarska akademija, Čigoja štampa, Beograd, Srbija, ISBN: 978-86-7852-036-5, str. 298 - 316.
 2. Jovović, A., Živanović, B., (2012), "Krizni finansijski menadžment kao posledica gerila finansiranja", Zbornik radova sa III naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment, Jačanje regionalne konkurentnosti u uslovima tranzicije, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, ISBN: 978-86-84289-57-7, str. 131-139.
 3. Živanović, B., Đuković, S., (2012), Aspekti implementacije crawlin pag devizno-kursnog režima u Republici Srbiji, članak, Računovodstvo: časopis za računovodstvo, reviziju i poslovne finansije, God. 56, br 11/12, Beograd, ISSN: 1450 6114, COBISS.SR-ID 195653900, str. 84 – 114.
 4. Živanović, B., Jolović, A., (2012), The Evolution of Serbian forex through NBS swaps", članak, Economic Analysis: twice a year Scientific juornal, Institut ekonomskih nauka, Beograd, ISSN: 1821 – 2573, vol 45, no. 3/4, COBISS.SR-ID 195851276, str. 12 – 26.
 5. Živanović, B., Jolović, A., Šakotić, M., (2011), "Gerila finansiranje - uzrok devijantnosti struktura izvora finansiranja domicilnih firmi", članak, Račnunovodstvo: časopis za računovodstvo, reviziju i poslovne finansije, God. 55, br. 9/10, Beograd, ISSN: 1450 6114, COBISS.SR-ID 39628815, str. 77 – 93.
 6. Živanović, B., Kovačević, M., Vukoje, U., (2011), "Misconduct of the key policy rate: The case of Serbia", Serbia and the European Union: economic lessons from the new member state, Institut ekonomskih nauka, Beograd, ISSN: 00013 – 32 – 13 - 2573, COBISS.SR-ID 1024 42 0240, str. 147 – 163.
 7. Živanović, B., Kovačević, M., Šakotić, M., (2010), "Dinar’ s FX rate paradigm", Economic Growth and Developement of Serbia new model, Institut ekonomskih nauka, Beograd, ISSN: 00015 – 2345 – 2145, COBISS.SR-ID , 1024409744, str. 77-97.
 8. Živanović, B., Kovačević, M., (2009), "Adequate FX regime model suitable for Italian and other foreign banks in domestic banks sector", Business oportunities in Serbia: The Case of Italian Business sector and the role of management education, Institut ekonomskih nauka, Beograd, COBISS.SR-ID 1024341392, str. 141 - 156.
 9. Jevtić, Đ., Živanović, B., (2008), "Upravljanje cenom plasmana komercijalnih banaka putem kategorizacionih transformacija", Tržišta bankarskih proizvoda u Srbiji i zemljama u okruženju, Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija, Beograd, COBISS.SR-ID 1024300176, str. 89 - 109.
 10. Živanović, B., Jolović, A., (2008), "Credit risk ranking misused: The case of Serbia", Accounting and finance in transition : vol. V. Greenwich University Press, London, COBISS.SR-ID 1024393872, str. 13-25.

Istraživački projekti i naučne studije

 1. "Management of Yugoslav Banks in the Transition Period" – fond: Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, Tokyo, Japan, 1995-1996. (Nagrada za izuzetnost)
­