­

Vanredni profesor

Predmeti na kojima je angažovan:
1. Poslovno pravo
2. Finansijsko pravo
3. Korporativno upravljanje
4. Pravo EU

Kabinet: 207

Vreme prijema:

Telefon: 064 173 05 01

E-mail: predrag.dedeic@bba.edu.rs

 

Biografija

Predrag Dedeić je rođen 16.06.1959. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao, potom magistrirao, a 2003. godine stekao i diplomu doktora pravnih nauka. Radio je u spoljnoj trgovini, advokaturi i na poslovima pravnog konsaltinga (International Consulting Center Legal d.o.o.). Akademsku karijeru je započeo 2005. godine izborom u zvanje docenta na Univerzitetu u Beogradu. Iste godine izabran je i na Univerzitetu Union u Beogradu. Bio je gostujući profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Britanska Kolumbija u Kanadi u zimskom semestru akademske 2010/2011. godine. Stručno se usavršavao i držao predavanja i na drugim renomiranim univerzitetima (Univerzitet u Sevilji, Univerzitet Pablo de Ol avide, Univerzitet u Torinu, Ukrajinska bankarska akademija i dr.). Napisao je više naučnih i stručnih članaka, izlagao na međunarodnim konferencijama i učestvovao u naučnim i komercijalnim projektima. Bio je predavač u Bosni i Hercegovini na više profesionalnih kurseva za interne revizore, brokere i investicione savetnike. Radi na Beogradskoj bankarskoj akademij i od 2005. godine, trenutno u zvanju vanrednog profesora.

Od novembra 2016. godine predsednik Komisije za hartije od vrednosti.

Udžbenici

 1. Dedeić P. Đurić Đ. (2010) Poslovno pravo, Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo osiguranje i finansije
 2. Dedeić P. (2005), Pravni i finansijski standardi korporativnog upravljanja i njihov uticaj na investitora i emitenta hartija od vrednosti, CD, MBA Press, Beograd.

Radovi

 1. Dedeić P. (2017), Komisija za hartije od vrednosti u uslovima nepostojanja strategije razvoja tržišta kapitala. Rad u naučnoj monografiji „Strukturne reforme i uloga reglatornih tela u Srbiji“ Naučno društvo ekonomista Srbije sa Akedemijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u Beogradu.

 2. Dedeić P.(2017) Serbian Capital Market; quo vadis. Journal of Commercial and Intellectual Property Law (TFM), Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law Ankara, Turkey

 3. Dedeić P., Stankovič V. (2017). Stranputice i putevi srpskog tržišta kapitala:quo vadis? Pravo i privreda. Udruženje Pravnika u Privredi. Beograd.

 4. Gasmi G., Dedeić P., Weber R. (2016) Wage optimization in SMEs as an instrument for optimal economic policy and for good corporate governance- case study of minimum wages in Denmark. Review of International Affairs. Institut za međunarodnu politiku i ekonomiju. Beograd.

 5. Dedeić P. (2015), Coporate Governance in State Owned Enterprises, New Economic Policy Reforms , Beogradska bankarska akademija, Beograd.Dedeić P, Gasmi G.(2014) Nadzor u osiguranju i relevantni modeli u EU, Pravo i privreda , izdavač:Udruženje pravnika u privredi, Beograd

 6. Dedeić P. Brnjas Z. (2014) Meтaмorfoza društvenih preduzeća: težak put ka društvu kapitala; Izlaganje na konfernciji Deindustrijalizacija u Srbiji / redactor Božo Drašković. - Beograd : Institut ekonomskih nauka – Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije

 7. Brnjas Z. Dedeić P. (2013) Budgeting practice of local government units in Serbia: present state and perspectives, у: Post crisis recovery / editors Hasan Hanić ... [et al.]. - Belgrade : Belgrade Banking Academy   

 8. Dedeić P. (2012) Nacionalna regulativa u oblasti životne sredine, Izlaganje na konfernciji Ekonomski aspekti ekološke politike / redaktor Božo Drašković. - Beograd : Institut ekonomskih nauka
 9. Dedeić P. (2009) Corporate Governance and Information Society, Corporate Ownership and Control, Volume 7, Virtus Interpress, Ukrainian Academy o f Banking
 10. Dedeic P. (2009) “ New Technologies and Corporate Governance : legal challenges for Serbia ”, Derecho del sistema financiero y tecnologia, Marcial Po ns, Madrid, pp 327-364
 11. Dedeić P. (2009) “Korporativno upravljanje u Kanadi” Pravni život, decembar 11/2009. Beograd: Udruženje pravnika Srbije
 12. Dedeić P. (2008) ) “Izvršni direktori u sistemu korporativnog uprvljanja” Pravni život, decembar 11/2008. Beograd: Udruženje pravnika Srbije
 13. Dedeić P. (2008), Pravo i privreda, korporativno upravljanje i efekat sinergije maj, 5-8/2008, Beograd: Udruženje pravnika u privredi Srbije.
 14. Dedeić P. (2006) “Etično poslovanje i lukrativni cilj”, Pravni život, decembar 11/2006. Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 357-364

Projekti

 1. "Komparativna analiza u pojedinimn segmentima domaće regulative i njene usaglašenosti sa direktivama EU u vezi sa zaštitom životne sredine, načinom formiranja iznosa i dinamikom primene naknada i taksi za korišćenje prirodnih dobara, upravljanje otpadom kao i u vezi sa prometom divljih biljnih i životinjskih vrsta i turističke valorizacije prostora" (2011), Institut ekonomskih nauka, Beograd
 2. Economic aspects of Costs and Benefits of the Environmental Protection in Serbia- Comparative Analysis of Regulations on Environmental Protection in European Union (2011), Institut ekonomskih nauka
 3. Serbia District Heating Financial Analyses (2011), Institut ekonomskih nauka, Beograd
 4. Industrijska zona Smederevo (2010), Beogradska bankarska akademija i Institut ekonomskih nauka, Beograd
 5. Strategija razvoja turizma u Beogradu (2007) Institut ekonomskih nauka
­