­
perisa

Redovni profesor

Predmeti na kojima je angažovan:
1. Upravljanje rizicima
2. Upravljanje finansijskim rizicima
3. Finansijski inženjering

Kabinet: 206

Vreme prijema: četvrtak, 13:00 -14:00

Telefon: 2627272

E-mail: perisa.ivanovic@bba.edu.rs

 

Biografija

Periša Ivanović se bavi bankarstvom više od 25 godina i predaje Upravljanje rizicima, Finansijski inženjering, Bankarski menadžment i Teoriju novca i bankarstvo. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici - odeljenje Novi Sad (rad:Upravljanje likvidnošću banke). Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Beograd (smer: Monetarna ekonomija i bankarstvo; rad: Hedžing na deviznom tržištu – Zaštita od rizika deviznog kursa), a doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Podgorica (rad: Poslovanje banke na finansijskom tržištu). U novembru 2012. godine je izabran u zvanje redovnog profesora na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije. Profesionalnu karijeru bankara je počeo u Narodnoj banci Jugoslavije 1988. godine, da bi zatim 2004. godine prešao u Vojvođansku banku Novi Sad, gde je obavljao funkcije direktora Sektora za hartije od vrednosti i berzansko poslovanje, i izvršnog direktora banke za Treasury. Jedno vreme je proveo u Kulskoj banci a.d. Kula (2000-2001) na poziciji zamenika generalnog direktora, da bi se opet vratio u Vojvođansku banku na mesto savetnika generalnog direktora, a onda, tokom 2003-2004 godine, obavljao posao zamenika generalnog direktora Vojvođanske banke. Posle toga, dve godine provodi u Delta banci (Intesa banci a.d. Beograd), kao i u Panonskoj banci, na mestu savetnika generalnog direktora. Periša Ivanović od oktobra 2007. godine radi u Vojvođanskoj banci Novi Sad članici NBG Grupe, kao director sektora Bazel II i transformacija upravljanja rizicima. Periša Ivanović je bio član Ekspertskog tima Savezne vlade koji je 1995. godine radio na unapređenju regulative iz domena hartija od vrednosti i finansijskog tržišta. Takođe, bio je član Nacionalnog saveta za uvođenje novog sistema platnog prometa u Srbiji 2001-2003. godine. Sada je predsednik Društva ekonomista Novog Sada i član Predsedništva ekonomista Vojvodine. Radeći dugo u bankama, imao je prilike da radi u gotovo svim organizacionim delovima banke i da učestvuje u brojnim inicijativama i projektima koji su vođeni u bankama pod nadzorom velikih svetskih konsultantskih kuća, kao što su Deloitte Touche, KPMG, McKensey i drugi. Baveći se dugo razvojem upravaljanja rizicima, finansijskog tržišta i finansijskih instrumenata u Srbiji, razvijao je Treasury funkciju, Investiciono bankarstvo funkciju i Upravljanje rizicima funkciju banke u praksi. Bio je tri godine član Upravnog odbora Beogradske berze, kao i zamenik predsednika Udruženja berzanskih posrednika. Iz oblasti finansijskog tržišta, investicionog bankarstva i upravljanja rizicima pohađao je brojne seminare u zemlji i inostranstvu i učestvovao na brojnim konferencijama. Vezano za ove oblasti i teme iz njihovog domena objavio je i veći broj stručnih radova. Pored izvođenja nastave na osnovnim i poslediplomskim studijama na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji -Beograd i Univerzitetu Educons Sremska Kamenica, u svojstvu predavača i/ili gostujućeg profesora, predavao je na FEFA- Beograd, Montenegro Business School- Podgorica, Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, Ekonomskom fakultetu u Podgorici, u brojnim bankama i na brojnim seminarima, kao što su: Međunarodna škola za bankare i dilere pri Udruženju banaka Srbije; Seminar o upravljanju rizicima pri Udruženju banaka Srbije; Međunarodni seminar CISEF Ljubljana - Bankarski menadžment; Međunarodni bankarski seminar University of Business and Finance Switzerland, Beogradska bankarska akademija - Risk Management; Kurs za obuku brokera u R.Srpskoj, Banja Luka, Komisija za hartije od vrednosti R.Srpske; Udruženje ekonomista R.Srpske S.W.O.T. – Bankaosiguranje Seminar.

Udžbenici i monografije

 1. Ivanović, P. (2009) Upravljanje rizicima u bankama. Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo i osiguranje, Beograd.
 2. Ivanović, P. (2008) Teorija novca i banarstvo, Fakultet za uslužni biznis, EDUCONS UNIVERZITET, Sremska Kamenica.
 3. Ivanović, P. (1995) Promptne i terminske transakcije na deviznom tržištu, Beogradska berza, Beograd
 4. Ivanović, P. (1994) Bankarstvo, Viša poslovna škola Novi Sad, Account Novi Sad.
 5. Ivanović, P. (1994) Zaštita od rizika deviznog kursa - Hedžing na deviznom tržištu, Account Novi Sad

Naučni i stručni radovi

 1. Ivanović P., Grubišić Z., Jotić J., 2014, The effects of implied macroprudential policy in Serbia, BBA Beograd, New Economic Policy Reforms, COBISS-ID 1024585616
 2. Ivanović P., Grubišić Z., Milojević N., 2014, Financial stability and macro prudential policy in Serbia – experience and challenges, Nice, France, International Conference – Contemporary trends and prospects of economic recovery, COBISS-ID512277858
 3. Ivanović P., Marčetić М., 2013, Monetary systems, economic crisis and financial regulation, NBS Beograd, ISBN978-86-7852-034-1, COBISS.SR-ID 199757068
 4. Ivanović P., Grubišić Z., Fabris N., 2011, Financial system integration of Serbia in the European financial system, International Conference, Belgrade, ISBN978-972-9344-03-9, COBISS.SR-ID 1024417936, str.77-914.
 5. Ivanović P., Grubišić Z., Fabris N., 2011, Financial stability and macro prudential policies as a result of global credit boom in SEE countries, International Conference, Ljubljana, ISBN978-961-93203-0-3, COBISS.SR-ID 258743808, стр.355-374
 6. Ivanović P., Grubišić Z., 2012. Influence of different monetary regimes on financial stability in SEE countries, Journal of central banking and practice, Central bank of Montenegro, Podgorica, ISSN1800-9581, COBISS.SR-ID 20214544, стр.91-106
 7. Ivanović P., Grubišić Z., 2012, Financial stability in Serbia during the second wave of economic crisis, University Educons, Novi Sad, ISBN978-86-87785-36-6, COBISS.SR-ID 271505671, стр. 103-114
 8. Ivanović P., Grubišić Z., 2012, Influence of regulatory framework and exchange rate regimes of financial stability in Western Balkan Countries, Coimbra, Portugal, International Conference ISBN978-972-9344-05-3, COBISS.SR-ID 1024516496
 9. Ivanović P., 2011, Transition to Basel II standards in Serbia, “Economy – Theory and Practice”, No.2/2011, FIMEK, Novi Sad, April 2011.
 10. Ivanović P. , 2010, Limiting banks from taking too much risk, International conference, “Economic prospects of the second decade of XXI century - How to survive crisis”, within V4 International Project, BBA, Belgrade, 14-15 April, 2010.

Istraživački projekti i naučne studije

 1. GTZ (2003) Financial infrastructure and financial markets in Serbia - Situation and perspectives, GTZ, Beograd 2003. Istraživač. Menadžer projekta.
 2. Matica Srpska (2000) Istorija bankarstva u Vojvodini 1848 - 2000, Matica Srpska, Novi Sad. Istraživač.
­