­

Milica Bugarčić je rođena 13.8.1992. godine u Beogradu. Školske 2011/2012. godine upisala je osnovne akademske studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji, smer Bankarstvo, osiguranje i finansije. Tokom osnovnih studija obavljala je stručnu praksu u osiguravajućim kompanijama Wiener Städtische a.d.o. Beograd i Dunav osiguranje a.d.o. Bila je aktivan član studentske organizacije AIESEC Srbija. Zvanje ekonomista stekla je 2014. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji sa prosečnom ocenom 10.00 odbranivši diplomski rad pod nazivom „Obračun bruto premijske rezerve“.

Master akademske studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finasnije upisala je školske 2014/2015 godine, smer Investiciono bankarstvo. Masterirala je sa prosečnom ocenom 10,00 odbranivši rad pod nazivom „Valutni režimi i valutni ratovi“ pred Komisijom dr Ismail Musabegović, prof. dr Periša Ivanović i dr Sandra Kamenković. Proglašena je za studenta generacije na master akademskim studijama u decembru 2016. godine. Uporedo sa pohađanjem nastave na master studijama bila je angažovana kao student demonstrator na predmetu Berzansko poslovanje.

U decembru 2016. godine Milica Bugarčić je upisala doktorske akademske studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji Univerziteta "Union" u Beogradu. Na sednici Nastavno-naučnog veća Beogradske bankarske akademija održanoj 1. novembra 2017. godine izabrana je u zvanje Asistenta za naučnu oblast "Ekonomija i finansije".

1. Belošević, S. i Bugarčić, M. (2017). Strategija upravljanja finansijskom stabilnošću preduzeća u državnoj svojini na primeru preduzeća ”Institut za puteve, Beograd”, Izazovi održivog razvoja ekonomski i društveni aspekt, Ekonomski fakultet Univerzitet u Prištini.

2. Bugarčić, M., Hanić, H. i Belošević, S. (2017). Symmetrical impact of monetary policy of the European central bank on the member states of European union, Europe and Asia: Economic integration prospects, Beogradska bankarska akademija, ISBN 978-86-7852-045-7, str. 35.

 

­