­

Redovni profesor

Predmeti na kojima je angažovan:
1. Monetarna ekonomija
2. Finansijska tržišta
3. Javne finansije
4. Međunarodne poslovne finansije
5. Javne finansije
6. Međunarodna finansijska tržišta

Kabinet: 206

Vreme prijema: sreda, 16:00 - 17:00 i 17:30 - 18:30

Telefon: 2627-272

E-mail: malisa.djukic@bba.edu.rs

 

Biografija

Prof. dr Mališa Đukić je redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije u oblasti ekonomija.

U 2001. i 2002. godini je radio na kreditnim poslovima i poslovima međunardnog plaćanja. Od 2002. godine radi na projektima Evropske unije i Svetske banke u oblasti finansija, ekonomske isplativosti infrastrukturnih projekata i upravljanja projektima. Od 2002. do 2007. je radio kao saradnik Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Od 2011. do 2014. je bio prodekan Beogradske bankarske akademije.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Budimpešti Korvinus Univerziteta 2001. godine (smer: Međunarodna ekonomija i finansije). Magistrirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. odnosno 2008. godine (smer: Bankarski i finansijski menadžment) sa prosečnom ocenom 10. Dobitnik je stipendije Evropske komisije za postdoktorsko istraživanje.

Udžbenici i monografije

  1. Erić D, M. Đukić (2012) Finansijska tržišta u uslovima krize, Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija, str. 403.
  2. Đukić, M., (2006) Harmonizacija poreza na dodatu vrednost u Evropskoj uniji, Litopapir, 126.

Naučni i stručni radovi

     Spisak objavljenih radova se nalazi nahttp://vbs.vbs.rs/cobiss/bibliografije/Y20180511123143-07669.html
 

Istraživački projekti i naučne studije

  1. Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2010, Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija, istraživač.
  2. Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa zahtevima EU, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2010, Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija, istraživač.
  3. Projekti Evropske unije u oblasti ekonomije i finansija, ekonomske i finansijske isplativosti infrastrukturnih projekata, energetske efikasnosti i upravljanja projektnim ciklusom, 2002-2015, menadžer projekata i konsultant.
­