­

Vanredni profesor

Predmeti na kojima je angažovana:
1. Finansijska matematika
2. Finansijska statistika
3. Aktuarska matematika
4. Osiguranje 5.Nauka o upravljanju
6. Multivarijaciona analiza

Kabinet: 206

Vreme prijema: sreda, 12-13h i četvrtak, 18-19h

Telefon: 011-2627-272

E-mail: ivana.simeunovic@bba.edu.rs

 

Biografija

Rođena je u Čačku, gde je završila osnovnu i srednju školu. Po završetku gimnazije (prirodno-matematički smer), školske 1997/1998 godine upisala je Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je 2002. godine na smeru Profesor matematike i računarstva. Poslediplomske studije, na smeru Aktuarstvo, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, upisala je 2002. godine. 2007. godine odbranila je magistarsku tezu „Matematičko-statistički osnovi utvrđivanja premije imovinskog osiguranja“.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Statističko-aktuarske osnove i rešavanje problema u procesu utvrđivanja premije u osiguranju od autoodgovornosti“ odbranila je 2010. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji, Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, pod mentorstvom prof. dr Hasana Hanića.

U periodu od 2003-2005. zaposlena je kao computer expert u internacionalnoj kompaniji Rimaco, Florida, USA.

Udžbenici i monografije

 1. Finansijska matematika sa elementima opšte matematike primenjene u ekonomiji, Beograd, Beogradska bankarska akademija-Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje, 421 strana. COBISS.SR-ID 200846860, ISBN 978-86-7852-035-8, 2013.
 2. Zbirka rešenih zadataka iz finansijske statistike, Beograd, Beogradska bankarska akademija-Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje, COBISS.SR-ID 155105036, 2009.

Naučni i stručni radovi

 1. "Influence of summer temperatures on basic economic and tourism indicators of the Middle Mediterranean" (2015), Thermal Science, Special Edition, 2015, DOI:10.2298/TSCI150328086V.
 2. "Contribution of insurance in development of bioegionalizm" (2013), Ekonomika poljoprivrede, str. 1077-1093, COBISS.SR-ID 512248162.
 3. "Bonus-malus sistem kao sastavni deo tarife autoodgovornosti " (2012), Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br.28(2012), str. 313-325, COBISS.SR-ID 195454476, ISSN 0350-2120.
 4. "On the New Methodology of Cost-Benefit Analysis of ALMP-the Case of Serbia" (2012), New Challenges in changing Labour Markets, Institut ekonomskih nauka, Beograd, str. 95-111, COBISS.SR: 512170338, ISBN 978-86-80315-93-5, CIP 331.5(082).
 5. "Značaj osiguranja za razvoj poljoprivrede", (2011), Ekonomika poljoprivrede, 58(2), str. 33-41, COBISS.SR-ID 512163682, ISSN 0352-3462.
 6. "Problems of crediting and insurance in agriculture" (2010), Ekonomika poljoprivrede, 57(2), str. 419-427, COBISS.SR-ID 1024412816, ISSN 0352-3462.
 7. "Teorija igara: matematičko modeliranje optimalne strategije u imovinskom osiguranju", (2010), XXXVII Simpozijum o operacionim istraživanjima:SYM-OP-IS 2010, Zbornik radova, Tara, Srbija, str. 765-774, COBISS.SR-ID 514381978.
 8. "Cluster Analysis of Banking Sector in Serbia", (2010), zbornik radova sa konferencije Influence of Global Economic Crisis on CEE Region: Possible Way Out, str. 197-205, Technical University of Kosice, Faculty of Economics, COBISS.SR-ID 512136546, ISBN 978-80-553-0431-1
 9. "Applying Markov chains in Bonus system" (2009), Proceedings of the 10th International Symposium on Operational Research SOR’09, str. 325-332, Nova Gorica, Slovenija, COBISS.SR-ID 512128098, ISBN 978-961-6165-30-3.
 10. "Do Stock Prices Follow the Random Walk During the Crises" (2009), Proceedings of the 9th Balkan Conference on Operational Research, Constanta, Romania, COBISS.SR-ID 1024366480, ISBN 973-86979-9-9.

Istraživački projekti i naučne studije

 1. "Welfare and impact Study of RTB Bor" (2005), IEN/CONZIT, naručilac: World Bank Group
­