­

Docent

Predmeti na kojima je angažovana:
1. Poslovno pravo
2. Finansijsko pravo
3. Pravo Evropske unije
4. Korporativno upravljanje

Kabinet: 206

Vreme prijema: Ponedeljak, 16:30 - 17:30; Utorak, 11:00 - 12:00

Telefon: 26-27-272

E-mail: ivana.ljutic@bba.edu.rs

 

Biografija

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 2003. godine, sa prosečnom ocenom 9,90. Magistrirala je cum laude 2009. godine, na temu "Poreski i poslovni aspekti transfernih cena" na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju na temu "Pravna kontrola transnacionalnih kompanija" sa odlikom je odbranila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2013. godine. Dobitnik je godišnjih nagrada za najbolje studente: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Norveške kraljevske vlade (2000/01). Saradnik u nastavi, oblast: pravno-humanističke nauke, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union Beograd (2012/14). Saradnik u nastavi i asistent, Fakultet za poslovne studije, predmeti: Međunarodno poslovno pravo, Poslovno pravo, Instrumenti platnog prometa, (2005/10); Fakultet za državnu upravu i administraciju, predmeti: Carinski sistem i carinski postupak, Uvod u građansko i stvarno pravo, (2009/10), Univerzitet Megatrend, Beograd. Asistent, predmeti: Međunarodno poslovno pravo, Poslovno pravo, Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, Evropski univerzitet (2003-2005). Član Udruženja pravnika u privredi Srbije (2006-), Udruženja pravnika Srbije (2009-). Predavač na profesionalnim seminarima, oblast: Oporezivanje dobiti pravnih lica, Paragraf, Beograd, (2014-). Predavač, projekat: Program podrške ravnomernom regionalnom razvoju, Nacionalna agencija za regionalni razvoj Republike Srbije, 2015. Autor stručnih radova za časopise: Pravno-računovodstveni instruktor, Lege Artis, Pravni informator. Oblasti interesovanja: Međunarodno kompanijsko pravo, Poslovno pravo, Poresko pravo, Finansijsko pravo.

Naučni i stručni radovi

 1. Ljutić, Ivana, (2015), Transnational Corporations: Mechanism of Self-Regulation and Self-Control and The Global Financial Crisis, New Economic Policy Reforms, Belgrade Banking Academy, Belgrade, Serbia, 2015, ISBN: 978-86-7852-036-5, pp. 317-331.
 2. Ljutić, Ivana, (2014), Međunarodno pravo, transnacionalne kompanije i "nova" Lex mercatoria, Zbornik radova sa naučne konferencije, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2014, Elektronsko izdanje, ISBN: 978-86-7067-209-3, str. 70 – 82.
 3. Ljutić Ivana, Milanović Aleksandar, (2014), Primena načela postupanja u dobroj veri u oporezivanju dobiti povezanih lica, Pravni život – Načelo savesnosti i poštenja, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, Broj 11/2014, Godina LXIII, Knjiga 573, TOM III, UDK 34 (497.11)(05), YU ISSN 0350-0500, str. 103-118.
 4. Ljutić, Ivana, (2014), Poreske regulative o sporazumima raspodele troškova multinacionalnih kompanija na filijale – uporednopravni pregled, Strani pravni život, Broj 2/20, Beograd, 2014, ISSN 0039 2138, UDK 34, str. 263-274.
 5. Ljutić, Ivana, (2014), "Direktori u senci" – aspekti de facto i de jure kontrole transnacionalne kompanije, Srpska pravna misao, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, godina 20., Broj 47, Banja Luka 2014, UDK 34(05). doi: 10.7251/SPM1447011Lj, str. 11-28.
 6. Ljutić, Ivana, (2013), Corporate Governance in Group of Companies: A Corporate Law Review, International Scientific Conference Proceeding, "Post Crisis Recovery", Belgrade Banking Academy, Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia, 2013. ISBN: 978-86-7852-034-1, pp. 529-541.
 7. Ljutić, Ivana, (2012), Primena instituta "probijanja pravne ličnosti" kod transnacionalnih kompanija. Pravni život - Pravo i moral, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, Broj 11/2012, Godina LXI, Knjiga 557, TOM III, UDK 34 (497.11)(05), YU ISSN 0350-0500, str. 181-197.
 8. Ljutic, Ivana, (2012), Meko pravo u funkciji kontrole transnacionalnih kompanija, Pravo i privreda, Časopis za privrednopravnu teoriju i praksu. Beograd: Godina XLIX, br. 4-6, 2012. UDK. 347.7 ISSN 0354-3501, str. 673-683.
 9. Ljutić Ivana, (2011), Arbitražna konvencija i transferne cene - Harmonizacija sa pravom Evropske unije, Pravna riječ, Banja Luka, godina VIII, br. 29, ISSN:1840-0272, 2011, str. 181-191.
 10. Ljutić, Ivana, (2014), Transferne cene: Poreski tretman, dokumentacija i metode utvrđivanja cena "van dohvata ruke", Poresko - računovodstveni instruktor 2014/83, ISSN 2217-3803 (štampano izdanje), E-izdanje ISSN 2217-3293, 2014, str. 47-73.

Istraživački projekti i naučne studije

 1. Junior Legal Expert, Project: “West Balkans Drina River Basin Management (P145048)”, Serbia, Bosnia and Hercegovina, Montenegro, 2013-2015.
 2. Mlađi naučni saradnik-istraživač na projektu: "Nacionalna strategija priliva stranog kapitala u cilju reintegracije Srbije u svetske ekonomske tokove," 2011–2013. godine. Finansijer: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije
 3. Mlađi naučni saradnik-istraživač na projektu: "Maksimizacija investicija u poljoprivedi Srbije u funkciji priključenja Evropskoj uniji", 2005-2010. godine. Finansijer: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije
­