­

Vanredni profesor

Predmeti na kojima je angažovan:
1. Finansijska tržišta
2. Berzansko poslovanje
3. Analiza investicija u hartije od vrednosti
4. Savremeno investiciono bankarstvo
5. Finansijski inženjering

Kabinet: Dealing room, kabinet 308

Vreme prijema: četvrtak, 17:00 – 19:00 i petak, 14:00 – 15:00

Telefon: 26 35 694

E-mail: ismail.musabegovic@bba.edu.rs

 

Biografija

Dr Ismail Musabegović je vanredni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije od 2005. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1981. godine. Magistrirao je na London School of Economics u Londonu 1988. godine. Doktorirao je na Evropskom Univerzitetu u Beogradu 2004. godine.

Svoje radno iskustvo započeo je u poslovnom sistemu Energoprojekt Holding. U periodu 1981-1993. godine, obavljao je spoljnotrgovinske poslove vezane za brojne velike investicione projekte u zemlji i inostranstvu. Finansijsko-komercijalni direktor Energoprojekt Inženjering-a postao je 1990. godine.

U periodu 1993-2003. godine bio je generalni direktor u nekoliko preduzeća. U tom periodu obavljao je i poslove finansijskog konsultanta za trgovinu finansijskim instrumentima u više stranih finansijskih kompanija (uvođenje diling sobe, obuka kadrova za trgovinu hartijama od vrednosti za potrebe banaka, kao i trgovina valutama i finansijskim derivatima na čikaškoj, njujorškoj, londonskoj i pariskoj berzi). Od 2003 do 2004. godine, obavljao je poslove pomoćnika generalnog direktora Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, gde je bio zadužen za razvoj i uvođenje savremenog bankarstva.

Bio je član više upravnih odbora, uključujući članstvo u UO Komercijalne banke a.d. Beograd.

Predsednik je srpske asocijacije Alumnista London School of Economics (LSE). Tečno govori engleski i ruski jezik .

Udžbenici i monografije

 1. Transnacionalne korporacije i globalni finansijski tokovi, Beogradska bankarska akademija, Beograd, 2007.
 2. Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji i zemljama u okruženju - "Priliv stranog kapitala u banke i kreiranje novih proizvoda", Beogradska bankarska akademija, Beograd, 2008.
 3. Berza - Tržište finansijskih instrumenata, Beogradska bankarska akademija, Beograd, 2019.

Naučni i stručni radovi

 1. Da li se očekuje ekonomski šok, Pregled, 29.05.2006.
 2. O nelikvidnosti, primarnoj emisiji, kamatama, kursu i ulozi MMF-a, Pregled, 18.5.2009.
 3. Nespremni za dan posle, Bankar, 31-32, 1.7.2009.
 4. World Economy Crisis, Financial Hurricane or Structural Breakdown, Conference Book "Challenges of Economic Sciences in 21st Century", Insitute of Economic Science, Belgrade, December, 2008.
 5. Sovereign Debt in European Countries - "PIIGS" Crisis, International Scientific Conference "Economic Prospects in the Second Decade of the 21st Century - How to Get Out of the Crisis, Belgrade, April, 2010.
 6. Reindustrialization through Small and Medium Enterprises, International Scientific Conference "Economic Prospects in the Second Decade of the 21st Century - How to Get Out of the Crisis, Belgrade, April, 2010.
 7. Credit Rating as a Factor of Stability in the Global Capital Market, Economic analysis, volume 2014/1, Belgrade, 2014.
 8. Uporedni prikaz implementacije koncepta javno-privatnog partnerstva u odabranim zemljama centralne i jugoistočne Evrope, Synthesis 2015, Univerzitet Singidunum, Beograd, april 2015.
 9. Strane direktne investicije - standard poštenog i pravičnog tretmana investicija na primeru slučaja Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova (ICSID), Ekonomska analiza, Beograd, 2015.

Istraživački projekti i naučne studije

 1. Modernizacija liftova u Beogradu u skladu sa najnovijim evropskim standardima - Studija finansijsko-ekonomskog modela, za grad Beograd - JP Gradsko stambeno, 2011.
 2. Modernizacija organizacije BOMEX GRUPE, Beograd, 2006.
­