­

vanredni profesor

Predmeti na kojima je angažovan:
1. Osiguranje

E-mail: mladenka.balaban@bba.edu.rs

 

Biografija

Dr Mladenka Balaban diplomirala i magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu dok je doktorsku disertaciju odbranila na Fakultetu za menadžment “Braća Karić”, sa radom na temu “Mesto i uloga osiguravajućih kompanija na finansijskom tržištu u Srbiji”.

Svoju karijeru započela je u Saobraćajnom institutu CIP, gde je radila na mestu stručnog saradnika za istraživanja od 1996-2001. godine. Od 2001-2003. godine bila je zaposlena u Evropa osiguranju na mestu šefa plana i analize, a od 2003-2005. godine na mestu finansijskog direktora. Od 2005-2009. godine zaposlena je na Univerzitetu BK, na mestu Izvršnog direktora za finansije. Od 2010. – 2012. godine bila je zaposlena na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. Svoju karijeru dalje nastavlja od 2012. godine u AXA Neživotnom osiguranju, Beograd, radi na mestu direktora Interne revizije. Od 2016. godine zaposlena je u Merkur osiguranju na merstu direktora bankokanala.

Uporedo, bila je angažovana i u naučnim i nastavnim aktivnostima na Fakultetu za menadžment “Braća Karić”, Beogradskoj Bankarskoj akademiji, Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini i na Nezavisom univerzitetu ekonomskom fakultetu Banja Luka, Vojnoj Akademiji u Beogradu na predmetima iz oblasti finansija i ekonomije. Zvanje vanrednog profesora stekla je na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji, Univerzitet Union.

Od 2012. godine do danas dr Balaban se bavi edukacijom tj. držanjem treninga iz oblasti sprečavanja pranja novca u svim finansijskim institucijama, prvo kao saradnik Akademije za bankarstvo i finansije Narodne banke Srbije, a kasnije preko Valor group.

Pored redovnog zaposlenja, dr Mladenka Balaban je bila član Upravnog odbora kompanije „Seme“, Predsednika Saveta Fakulteta za menadžment Univerziteta „Braća Karić“, savetnik predsednika Nadzornog odbora AXA osiguranja Srbija, saradnik Agencije za nadzor osiguranja Republike Srpske.

Udžbenici i monografije

 1. Balaban M., Osiguranje u savremenom svetu, monografija, Čikoš, Subotica, 2008
 2. Balaban M. i Bojović P., Upravljanje poslovnim finansijama, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2009, udžbenik
 3. Balaban M. i Grubištić Z., Finansijski menadžment, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2010.

Naučni i stručni radovi

 1. Balaban M., Domazet I., Simeunovic I., Bonus-malus sistem kao sastavni deo tarife autoodgovornosti = Bonus-malus system as an integral part of automobile liability, Ekonomski Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, br.28, 2012. godina,
 2. Balaban M. Vojinović Ž. i ostali, Potential of agricultural production and imact on insurance premium, Ekonomika poljoprivrede, Vol 3. 2015. Institut za ekonomiku poljoprivrede
 3. Bradić-Martinović A., Nedović N., Balaban M., Factoring as a form of financing small and medium-sized enterprises in Serbia, zbornik radova, New economic policy reforms Belgrade: Belgrade Banking Academy, 2015.
 4. Balaban M., Influence of Bank Centric Financial System on Transition Country,Medjunarodna monografija, str.691-707, European integration process in Western Balkan countries, Coimbra, Portugal: Faculty of Economics of the University of Coimbra, 2012, COBISS.SR 512194658
 5. Balaban M. Bodroža D., Perspectives of development of private banking in transition countries and European Union, Međunarodna monografija, Contemporary issues in the integration processes of Western Balkan countries in the European Union , Ljubljana : International Center for Promotion of Enterprises, Institut ekonomskih nauka, 2011,
 6. Đurić, Đ., Ivanović, V., Balaban, M., Regional policy funds: How prepared is Serbia to access Europian Union regional policy funds? međunarodna monografija Serbia and the European Union: economic lessons from the new member states, 2010, str. 297-314 University of Coimbra, Portugal i Institut ekonomskih nauka, Beograd
 7. Balaban, M., Simeunović, I., Marković, M., Problems of crediting and insurance in agriculture, Ekonomika poljoprivrede, Vol. SB/SI-2 (1-656), 2010, str. 419-427, Institut za ekonomiku poljoprivrede,
 8. Ivanović, P., Balaban, M., The impact of global financial crisis on Serbian banking sector – The NBS response, međunarodna monografija Financial System Integration of Balkan Countries in the European Financial System: Impact of Global Financial Crisis, Nica, 2009, str.43-58, urednici: Cluade Berhomieu, Jean-Paul Guchard, Dejan Erić, Srđan Redžepagić, izadvači: Universiy of Nice – Sophia Antipolis, Francuska i Institut ekonomskih nauka, Beograd
 9. Balaban M., Župljanin S., Andrejević I. Global financial crisis and its effects on european financial system, časopis Economic Analysis, Vol. 46, br. 3/4
 10. Balaban, M., Development of pension funds in Serbia and other country in transition, tematski zbornik od međunarodnog značaja, Eleventh Annual International Conference GBATA, 2009, str. 108-115, Global Business And Technology Association, Prag, Czech Republic

Istraživački projekti i naučne studije

 1. Research projects of Institut of Economic science, Belgrade by codes 47009 (European integration and socio economic changes of the EU economy) financial long learning by the Ministry of Science and Technological Development of Republic of Serbia
 2. Researsh projects of Institut of Economic science, Belgrade by codes 179015 (Challenges and prospects of structural changes- in Serbia: Strategic Directions for Economic Development and harmonization with EU requirements), financial long learning by the Ministry of Science and Technological Development of Republic of Serbia.
 3. Projekat primenjenog istraživanja Biznis plan u oblasti telekomunikacija za kompaniju “Abatel” SAD, 2010 godina, naučni saradnik na projektu
 4. Projekat primenjenog istraživanja 2001. Biznis plan za Saobraćajni institut CIP, rukovodilac projekta
 5. Projekat razvojnog karaktera 1998. Elaborat o opravdanosti povezivanja GP “Jelen Do” Jelen Do u sistem JŽTP Saobraćajni institut CIP, rukovodilac projekta dr Mira Zarić, status kandidata, stručni saradnik
­