­

saradnik u nastavi

Predmeti na kojima je angažovan:
1.Bankarstvo
2.Bankarsko poslovanje

Kabinet: 301

Vreme prijema: utorak 18h - 19h i četvrtak 17h - 18h

Telefon: 011/26-26-027

E-mail: aleksandra.z.cvejic@gmail.com
             aleksandra.cvejic@bba.edu.rs

 

Oblast naučno istraživačkog rada:

- Referentna kamatna stopa
- Aspekti kreditne analize u korporativnom bankarstvu
- Upravljanje rizicima u komercijalnom bankarstvu
- Upravljanje spornim i nenaplativim potraživanjima u komercijalnom bankarstvu
- Upravljanje kapitalom poslovnih banaka

Biografija:

Aleksandra Cvejić rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne akademske studije prvog stepena završila je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, sa prosečnom ocenom 9,83, 2011. godine. Master akademske studije, smer Investiciono bankarstvo, završila je 2015. godine na pomenutoj visoko školskoj ustanovi, sa prosečnom ocenom 10,00. Nosilac je priznanja za postignute izvanredne rezultate tokom master akademskih studija.

Akademsku karijeru započinje 2009. godine kao demonstrator na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, podučavajući studente na predmetima Bankarstvo i Bankarsko poslovanje. Od 2011. godine, saradnik je u nastavi na istim predmetima.

Profesionalnu karijeru započinje 2012. godine u oblasti ocene kreditnog boniteta i finansijskog restrukturiranja privrednih društava.

Autor je više naučnih radova u domaćim časopisima, zbornicima naučnih konferencija međunarodnog značaja, kao i naučno-stručnim periodikama.

Oblast naučnog interesovanja: ekonomija i finansije, bankarsko poslovanje i rizici, korporativno-finansijska restrukturiranja, valutne i kamatne transformacije.

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Institucija

Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet UNION

Godina

2015

Zvanje (diploma)

Master ekonomskih nauka

 

Institucija

Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet UNION

Godina

2012

Zvanje (diploma)

Diplomirani ekonomista

 

Institucija

Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet UNION

Godina

2011.

Zvanje (diploma)

Ekonomista

 

Profesionalna karijera

Godina

Institucija

Pozicija

2011-

Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union

Saradnik u nastavi

 

Važniji radovi i projekti:

  1. Živanović, B., Cvejić, A., Jović, Ž., (2017.), Strategija upravljanja rejtingom privrednog društva složene organizacione i vlasničke strukture, FBIM Transactions, Vol. 5 No. 1 pp. 155-166, DOI 10.12709/fbim.05.05.01.16

  2. Živanović, B., Cvejić, A., Jović, Ž., (2016.), Strategija upravljanja rejtingom privrednog društva složene organizacione i vlasničke strukture, Zbornik rezimea, Međunarodna naučna konferencija Menadžment 2016, Univerzitet “Union - Nikola Tesla” Beograd - Fakultet za poslovno industrijski menadžment,

  3. Živanović B., Cvejić A., (2016.), Potencijalni institucionalni modeli rešavanja krize neperformansnih kreditnih aranžmana u bankarskom sistemu Republike Srbije, u časopisu Srpska nauka danas, Vol. 1, br. 1, UDC 005.334:336.77(497.11) 336.774.3 ISSN 2466-4189, str. 44-54

  4. Živanović B., Cvejić A., Kosanović M., (2015), Perspectives of managing corporate currency exposure using forward products in the Serbian commercial banking industry,u zborniku radova, New Economic Policy Reforms, Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije,ISBN: 978-86-7852-036-5, str. 298 - 316.

  5. Živanović, B., Cvejić, A., Kosanović, M., “Perspektive upravljanja korporativnom valutnom izloženošću upotrebom opcije u poslovnom bankarstvu Republike Srbije” – u pripremi

  6. Živanović, B., Cvejić, A., Upravljanje kapitalnom adekvatnošću u nacionalnom poslovnom bankerstvu – u pripremi

  7. Živanovović, B., Cvejić, A., Savić, I., (2011, 2012, 2013,2014) Kretanje referentne (REPO) kamatne stope stope” Makroekonomske analize i prognoze, Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd

  8. Živanović, B., Cvejić, A., Kosanović, M., (2011, 2012, 2013,2014) “Kretanje na međubankarskom tržištu deviza” Makroekonomske analize i prognoze, Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd

­