­

Da, ima dozvolu za rad, što možete proveriti direktno na Fakultetu ili na sajtu Fakulteta http://www.bba.edu.rs/pravni-akti .

Završena srednja škola.

Učenik koji je završio bilo koju srednju školu može da se upiše.

Do popune slobodnih mesta (preporučujemo da se prethodno prijavite - telefonom 011/2621730 ili elektronskim putem office@bba.edu.rs).

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:

 • Prvi deo se polaže u vidu testa opšte informisanosti i kulture (uzorak pitanja možete dobiti na Fakultetu ili elektronskim putem).
 • Drugi deo obuhvata kratak razgovor/intervju sa Dekanom na osnovu kojeg se procenjuju motivisanost kandidata za studije iz oblasti ekonomije i finansije.

Prvi termin je 27. jun tekuće godine. Zainteresovani kandidati mogu polagati prijemni ispit i pre i posle tog termina do popune slobodnih mesta. S tim u vezi, najbolje je kontaktirati Fakultet.

Rangiranje kandidata se obavlja na osnovu:

 • uspeha iz srednje škole (maksimalno 40 bodova);
 • rezultata na testu (maksimalno 30 bodova);
 • utiska na intervjuu (maksimalno 30 bodova).
 • Diploma srednje škole i svedočanstava (originali ili overene fotokopije)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
 • Dve fotografije dimenzija 3,5 x 4,5cm
 • Dokaz o uplati prve rate ili školarine u celini

Studijski program osnovnih studija Ekonomija i finansije ima dva usmerenja:

 • Bankarstvo, osiguranje i finansije i
 • Finansije i računovodstvo (uključujući i reviziju).

Na master studijama postoje tri studijska programa:

 • Investiciono bankarstvo
 • Bankarstvo, finansije i biznis i
 • Marketing menadžment.

Studijski program doktorskih studija se realizuje u oblasti ekonomskih nauka - naučno područje - Finansije.

Možete Vi sami, ukoliko to želite, ali je Fakultet dužan da Vam obezbedi banku ili drugu finansijsku instituciju ili organizaciju u kojoj se obavlja praksa prema Programu stručne prakse Fakulteta.

Nakon završetka osnovnih studija (tri godine) student stiče stručni naziv Ekonomista (Bachelor) – kao i na svakom drugom fakultetu, sa ostvarenih 180 bodova (ESPB).

Nakon završetka četiri godine studija student stiče stručni naziv Diplomirani ekonomista (240 ESPB), nakon pet godina akademsko zvanje Master ekonomista (300 ESPB), a nakon završetka doktorskih studija stiče naučni stepen – Doktor ekonomskih nauka.

Izgledi su dobri. Preko 80% diplomiranih studenata se zaposli u roku od šest meseci. Naši diplomci se zapošljavaju u poslovnim bankama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima, brokerskim i revizorskim kućama, Narodnoj banci, odeljenjima za finansije u opštinama, i to na svim nivoima državnih i javnih preduzeća kao i u međunarodnim finasijskim organizacijama i kompanijama.

Da. Studenti koji žele da koriste usluge studentskih restorana i domova, čip-karticu mogu da preuzmu u Ulici Svetozara Markovića br. 56 u Računskom centru. Sa sobom treba da ponesu indeks, ličnu kartu i 2000 dinara. Detaljnije informacije mogu se pronaći na linku:http://www.sc.rs/sc/index.php?run1=27&run=kartica#

Da, možete aplicirati za nastavak studija u inostranstvu na svim nivoima studija (detaljnije informacije: www.bba.edu.rs/medjunarodna-saradnja).

Ne, ako imate indeks drugog fakulteta ili potvrdu o položenom prijemnom ispitu, oslobođeni ste polaganja prijemnog ispita.

Da, samo u slučaju da posle junskog upisnog roka ostane slobodnih mesta, jer upisujemo do 100 studenata na prvu godinu.

Školarina, koja obuhvata udžbeničku literaturu, prijavu i polaganje ispita, polaganje diplomskog ispita, izdavanje diplome i drugih uverenja, stručnu praksu, diplomu ECDL i ostalo, iznosi 2700 € ukoliko se plaća u celosti, odnosno 3000 € ako se plaća u mesečnim ratama.

Da. Fakultet ima fond za stipendiranje. Zainteresovani maturanti mogu konkurisati za dobijanje stipendija elektronskom prijavom na office@bba.edu.rs. Dodeljivanje stipendije zavisi od uspeha koji je postignut u srednjoj školi i materijalne situacije porodice.

 

 

­